Transport

I takt med att drivmedelsfrågan för transporter blir alltmer komplex och integrerad med energisystemet blir också systemsyn inom transport-, mobilitets- och drivmedelsektorn allt viktigare. På Profu har vi länge arbetat med frågor som rör transportsektorn i såväl konsultuppdrag som inom forskningsprojekt, alltid med systemperspektivet som grund. Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

A straight road with surrounding forrests from a birds eye view.

Kvalificerade modellanalyser

Den svenska transportsektorn är i hög grad beroende av fossila bränslen, men de senaste femton åren har andelen förnybara drivmedel ökat betydligt. Det har även skett en kraftig tillväxt av laddbara fordon.

När vi började arbeta med transportfrågor handlade det främst om utsläpp av luftföroreningar som svavel och kväveoxider från arbetsmaskiner samt godstransporter med fartyg och lastbilar. Numera handlar våra uppdrag framför allt om transporternas påverkan på klimatet och hur utsläppen ska kunna minska, men också om praktiska frågeställningar. Hur ska biobränsle räcka och var finns det flaskhalsar i elsystemet? Hur kan dessa hanteras när allt fler vill ladda sina fordon? Vi har vidareutvecklat våra energisystemmodeller, vilket har ökat möjligheterna till kvalificerade modellanalyser som rör transportsektorns utveckling.

Tjänster och produkter

  • Nuläges- och scenarioanalys

  • Sektorkoppling mellan transportsystemet och andra samhällssektorer

  • Omvärldsbevakning och marknadsutredningar

  • Policyanalys

  • Strategiutveckling

  • Kunskapsdelning

  • Skräddarsytt projekt

  • Kontaktpersoner