2030-pusslet

Transport
Klimat
Policy & styrmedel
Avslutad
januari 2024

Transportsektorns klimatmål från 2017 innebär att utsläppen från inrikes vägtransporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Det är en del av Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk, där det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

" Projektets analyser ska visa var luckorna finns samt beskriva vad som krävs för att transportsektorn ska kunna uppfylla klimatmålen. "

- Martin Hagberg

TIMES-NORDIC

Projektet ”2030-pusslet – så når vi transportmålet” fokuserar på hur Sverige kan nå transportsektorns klimatmål. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Energiforsk, Profu och 2030-sekretariatet med det övergripande syftet är att visa i vilken utsträckning som klimatmålen kan uppnås för målåren 2030 och 2045. Projektets analyser ska visa var luckorna finns samt beskriva vad som krävs för att transportsektorn ska kunna uppfylla klimatmålen.

I projektet används Profus energisystemmodell TIMES-NORDIC för att måla upp olika utvecklingsscenarier för transportsektorn, och modelleringarna inom projektet tar hänsyn till bland annat styrmedel som påverkar transportsektorn, förändringar vad gäller transporteffektivitet, bränslebyten, elektrifiering, fordonstekniken med mera. Modellanalyserna utgör diskussionsunderlag för projektets styrgrupp och övriga berörda aktörer från näringsliv och myndigheter i syfte att diskutera vilka kompletterande åtgärder som kommer att krävas för att nå transportsektorns klimatmål.

Projektet är indelat i fem arbetspaket, där Profu ansvarar för AP1 som omfattar analys och framtagning av scenarier för utvecklingen till 2030 och 2045 utifrån tagna politiska styrmedel.

Energiforsk är projektledare för projektet och 2030-sekretariatet har en viktig roll för dialogen med näringsliv och bransch.

Projektet ska utifrån modellanalyser:

  • tydligt beskriva vad som krävs för att transportsektorn ska kunna uppfylla 2030-målet utifrån fattade beslut varje år

  • beskriva effekter av olika styrmedel samt rekommendera justeringar till beslutade styrmedel för målen 2030 respektive 2045

  • illustrera innebörden av utvecklingsvägarna för olika delar av transportsektorn samt sektorsövergripande effekter

  • utveckla och löpande uppdatera en handlingsplan som möter bristerna i beslutad politik med konkreta åtgärdsförslag

  • kanalisera näringslivets synpunkter in i den politiska processen.

Mer att läsa finns på Energiforsks hemsida: https://energiforsk.se/program/2030-pusslet-sa-nar-vi-transportmalet/ och på 2030-sekretariatets hemsida: https://www.2030sekretariatet.se/2030-pusslet/ 

Projektet startade december 2021 och avslutades i januari 2024. 

Läs slutrapporten här: Scenarier för transportsektorns utveckling till 2030 och 2045

Finansiärer av projektet är Skellefteå Kraft, Svebio, Volvo, Preem, Transportföretagen, Karlstads Energi, Neste, Kraftringen, Södra samt Energimyndigheten.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Hagberg