FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN

Nyheter


Fjärrvärmens Affärsmodeller II

Tillsammans med ett flertal företrädare för fjärrvärmebranschen och dess företag startar vi nu en ny etapp av Fjärrvärmens Affärsmodeller. Den första etappen av projektet, som genomfördes under 2010-2013, gav flera branschpåverkande insikter och kunskaper, bl.a. om prismodeller, kundförtroende och affärsmodellens struktur. Nya utmaningar för fjärrvärmen och nya omvärldsförutsättningar ställer idag nya krav på fjärrvärmeaffären och på de affärsmodeller som präglar fjärrvärmebranschen idag. Denna andra etapp syftar till att ta fram nya insikter och kunskap om hur viktiga delar för fjärrvärmen och dess affärsmodell, exempelvis kundrelationen, den strategiska uthålligheten och konkurrenskraften, kan vidareutvecklas och stärkas i takt med nya omvärldskrav. Projektet kommer att ledas av Profu i samverkan med Handelshögskolan i Göteborg och sträcker sig över perioden 2021-2023.

Kontakta Mårten Haraldsson,
mobil: 0734 - 24 61 00, om du vill veta mer.

Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften – KLIVA

Tillsammans med Energiforsk, SMHI, Chalmers och KTH ska Profu inom projektet KLIVA (Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften) utreda hur vattenkraften ska fortsätta att vara en reglerande, säker och effektiv energiresurs i ett framtida förändrat klimat. Projektet finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Hållbar Vattenkraft (HåVa) tillsammans med vattenkraftföretagen och är ett spinoff-projekt till det nyss avslutade KLIMPEN-projektet (Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet).

Läs mer

 

Dynamiska prismodeller för fjärrvärme

I vår analys av möjligheter för dynamiska prismodeller har vi identifierat att det finns relativt stora potentiella värden som beror av fjärrvärmesystemens struktur. I projektet har vi identifierat att det finns flera möjligheter att använda digitalisering och AI i analys av prismodeller för fjärrvärmebranschen. Användning av klustringsalgoritmer har också visat sig vara intressant och tillsammans med algoritmer för prediktering av värmebehovet, har vi kunnat föreslå två nya prismodeller för fjärrvärme som bygger på en dynamisk prissättning - dvs priset bestäms dynamiskt (exempelvis) ett dygn före.

Vi hoppas att kunna testa dessa prismodeller i ett verkligt scenario som ett spin-off projekt framöver.

 

Elbehovet kan mer än fördubblas till 2045

Profu har tillsammans med Energiforsk och Energiföretagen Sverige analyserat hur efterfrågan på fossilfri el kan komma att utvecklas till 2045. Analysen har i stor utsträckning baserats på olika branschers egna bedömningar. Resultaten visar att elanvändningen kan komma att öka från dagens ca 140 TWh till ca 240-310 TWh år 2045. Det ökade elbehovet är i stor utsträckning drivet av klimatomställningen i framförallt järn- och stålindustrin, kemiindustrin och transportsektorn.

Ladda ner rapporten från Energiföretagens hemsida

 

9 rapporter om klimatförändringarnas inverkan på energisystemet

Nu finns nio rapporter från projektet Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet att ladda ned från Energiforsks hemsida. Profu har varit huvudprojektledare för projektet som samlat ett 15-tal forskare och analytiker från Chalmers, IVL, Profu och SMHI. I rapporterna kan du läsa mer om hur klimatförändringar kan komma att påverka energisystemet, vattenkraften, vindkraften, kärnkraften, elnätet, bioenergin och fjärrvärmen/fjärrkylan. Du kan också fördjupa dig i scenarier över både framtida klimat och energisystem.

Ladda ner rapporterna från Energiforsk's hemsida

Den 24 mars hölls ett webbinarium om klimatförändringarnas inverkan på energisystemet. Det spelades in och nu kan ses i efterhand. På Energiforsks hemsida hittar du också presentationerna i PDF-format.

Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem 

Vilka systemvinster och synergier som kan skapas genom en bättre samverkan och integrering av energiinfrastruktursystemen el, gas och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar? Profu har deltagit i en förstudie som analyserat sex olika sektorkopplingar gällande tekniska möjligheter och förmåga, kostnader och lönsamhet, institutionella barriärer och viktiga påverkansfaktorer.

Ladda ner rapporten från Energiforsk's hemsida

 

Nu kan Fjärrkontrollen göra klimatjämförelser

Fjärrkontrollen är ett verktyg våra kunder använder för att göra ekonomiska jämförelser av uppvärmningskostnaderna för en fastighet. Det är ett oberoende och transparent verktyg som visar samtliga delkostnader för uppvärmning med fjärrvärme, bergvärmepump, luft/vattenvärmepump eller pelletspanna. Resultat från den ekonomiska jämförelsen används sedan vid exempelvis diskussion mellan värmekund och leverantör kring valet av uppvärmningsteknik.

Läs mer

 

Kemisk återvinning av plast öppnar nya möjligheter för cirkulär ekonomi och minskade klimatpåverkande utsläpp

Kemisk återvinning kan ha en positiv effekt på plastens cirkuläritet och klimatpåverkande utsläpp från det svenska plaståtervinningssystemet och kan därigenom spela en viktig roll för att lösa plastutmaningen och motverka klimatförändringarna. Det visar resultaten från forskningsprojektet Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall.

Projektet har undersökt införandet av kemisk återvinning som ett komplement till dagens plaståtervinningssystem och dess effekt på plastens cirkuläritet i Stockholms län.

Läs mer

 

Scenarier över Sveriges energisystem 2020

Som en del av underlaget till Sveriges klimatrapportering tar Energimyndigheten vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling. Sedan många år tillbaka har Profu på uppdrag av Energimyndigheten medverkat i analysarbetet genom modellscenarioanalyser med Profus energisystemmodell TIMES-NORDIC. Nu finns årets rapport ”Scenarier över Sveriges energisystem 2020” publicerad på Energimyndighetens hemsida.

Läs mer

 


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


MER ATT LÄSA:

>>Nytt projekt om bio-CCS i fjärrvärmesektorn

>>Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

>>Fyra års NEPP-forskning i en bok - läs den!

>>Aspekter på begreppet additionalitet

>>Stor potential att öka materialåtervinning av byggavfall

>>Den ekonomiska potentialen för effektiv värme och kyla

>> Energieffektivisering med effekt, etapp 2

>> Konsekvenser av COVID-19 inom energi, avfall och transport

>> "På väg mot en biobaserad samhällsekonomi - hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?"

>> Val av uppvärmning - investering och lokala prismodeller påverkar (artikel)

>> Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion - idag och i framtiden

>> Vägar till framtidens energiåtervinnning

>>Ladda ner broschyren "Vägar till framtidens energiåtervinning"

>> Kemisk återvinning av plast (artikel)

>> Stor möjlighet för ökad återvinning av byggavfall

>> Uppdatering av Sveriges Avfallsindikatorer

>> Färdplan El - nu har den överlämnats till regeringen

>> Värdet av säsongslager i regionala system

>> Styrelseutbildning

>> Mycket stor potential till ökad återvinning av avfall från hushåll och byggindustrin

>> Dags för en ny elnätstariff?

>> Hur mycket el kommer från kraftvärme i framtiden?

>> Nyfiken på energisystemfrågor?

>> Dags för klimatbokslut?

>> Klimatförändringarnas konsekvenser på energisystemet

>> Färdplan fossilfri el - analysunderlag med fokus på elanvändningen

> Se webbsändningen av remiss-seminariet Färdplan El på Energiföretagens Sveriges hemsida