Nyheter


Aspekter på begreppet additionalitet

Många energikunder vill visa att deras energianvändning är ”bra”, exempelvis genom att den medför särskilt små utsläpp av växthusgaser. Energileverantörer erbjuder som ett svar på denna efterfrågan energiprodukter med särskilt små utsläpp. Ofta görs detta genom det som brukar kallas allokering.

Som en reaktion på invändningarna mot miljöprodukter baserade på allokering har det uppstått en efterfrågan på miljöprodukter som innebär additionalitet. Med det menar man att kundens val att köpa en viss miljöprodukt verkligen förbättrar den totala energiproduktionen, exempelvis minskar de totala utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

 

Stor potential att öka materialåtervinning av byggavfall

I övergången mot en cirkulär ekonomi är nyttig görande av avfall och att använda detta som resurser en viktig hörnsten. Byggavfall och rivningsavfall är några av de största avfallsströmmarna både i Europa och Sverige och uppskattades till omkring 800 miljoner (2016) respektive 12,4 miljoner (2018) ton per år.

Genomförda plockanalyser i forskningsprojektet ”Reduktion av mängden brännbart bygg- och rivningsavfall” visar på att det brännbara byggavfallet till energiåtervinning skulle kunna minskas med drygt 30 procent enbart genom en väl fungerande källsortering och återvinning av främst plast- och pappersförpackningar.

Projektet genomfördes av RISE och Profu under 2018 och 2019 och har finansierats av RE:Source, Avfall Sverige, SBUF och tio energiåtervinningsbolag.

Läs mer i artikeln ur Husbyggaren, nr 4.2020

 

Den ekonomiska potentialen för effektiv värme och kyla

På uppdrag av Energimyndigheten och Energiföretagen Sverige har Profu utfört en serie modellberäkningar med energisystemmodellen TIMES-NORDIC som underlag till Energimyndighetens rapportering kopplat till EU:s energieffektiviseringsdirektivs (2012/27/EU) artikel 14. Avsikten med modellberäkningarna är ta fram underlag för bedömning av framtida ekonomiska potentialer för olika tekniker för värme- och kyla. Resultaten fokuserar på fjärrvärme- och fjärrkylatillförsel samt tekniker för uppvärmning inom bostäder och servicesektorn.”

Energimyndighetens slutrapport, för vilken Profus analys har utgjort underlag, lämnades den 30 november över till Infrastrukturdepartementet.

Ladda ned rapporten "Heltäckande bedömning av potentialen för uppvärmning och kylning".

 

Bränslemarknadsdagen
15 oktober

Tack för ert medverkande på den första digitala Bränslemarknadsdagen! Presentationerna har spelats in och går att titta på i efterhand t o m den 2 november. Kontakta Katja Dvali för mer information. 

 Varmt välkomna till Bränslemarknadsdagen 2021.

Katja Dvali,
e-post: katja.dvali@profu.se,
mobil: 0762–60 99 49

 

Energieffektivisering med effekt, etapp 2

Profu kommer med start i höst att dra igång en andra etapp av forskningsprojektet Energieffektivisering med effekt som genomförs i samarbete med det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige. Projektet syftar till att belysa effektbehovet som en dimension av energibehovet i fastigheter och analysera frågor kopplat till detta ämne som är av intresse för värmemarknadens aktörer. Denna etapp 2 av projektet kommer att bygga vidare på arbetet och resultaten från etapp 1 men också ta en ny riktning med mer fokus på ekonomi och prismodellernas styrning mot minskat effektbehov.

Läs mer om etapp 2

Rapporten "Energieffektisering med effekt" från etapp 1 hittar du här

 

Konsekvenser av COVID-19 inom energi, avfall och transport

Profu bevakar löpande utvecklingen inom de områden vi verkar. Under sommaren och hösten har vi sammanställt hur COVID-19 har påverkat den ekonomiska utvecklingen i Sverige och världen, de globala energimarknaderna med särskilt fokus på den svenska och europeiska energi- och transportsektorn. Vi har även kartlagt hur marknaderna inom avfall, returträflis, bio-olja och biobränsle har påverkats av pandemin. Fokus ligger på marknads- utveckling, prognoser och återhämtnings- strategier.

Utifrån vårt breda underlag kan vi nu analysera utvecklingsmöjligheter inom en rad olika marknader eller presentera en översikt över hur pandemin har – och kan – påverkat till exempel energi-, avfall- och transportsektorn.

Vill du veta mer, kontakta
Kjerstin Ludvig, mobil: 0708 - 42 33 22,
Martyna Solis, mobil: 0793 - 47 96 98 eller någon av våra kollegor.

 

Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall

Profu i samarbete med KTH, Stockholm Exergi AB och Sörab AB genomför ett forskningsprojekt Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall. Projektet pågår från januari 2020 till april 2021 och finansieras av Lidl Plastutmaningen. Målet med projektet är att ta fram implementerbara lösningar för att implementera kemisk återvinning som en komplettering till befintligt plaståtervinningssystem i Sverige. Det förväntas leda till högre materialåtervinning, förbättrad resurseffektivitet och cirkularitet och ökat miljövärde för samhället.

Läs mer

 

Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion - idag och i framtiden

På uppdrag av ett antal svenska energiföretag som äger och driver kraftvärmeverk har Profu gjort en genomgång av de nyttor som fjärrvärmesystemens kraftvärmeverk bidrar med. I denna studie fokuserar vi på de nyttor som kraftvärmeverkens elproduktion bidrar med. Enkelt uttryckt handlar det om de nyttor kraftvärmeverket åstadkommer och som inte en motsvarande hetvattenpanna eller annan fjärrvärmeproduktion ger. Vi tar alltså inte med den nytta som kraftvärmeverkens fjärrvärmeproduktion skapar. Orsaken till att denna studie valt att fokusera på just värdet av elproduktion från fjärrvärmenäten är att det i samband med flera företags behov av nyinvestering i fjärrvärmeproduktion har uppstått en osäkerhet om utbyggnaden ska göras i form av kraftvärmeverk eller hetvattenpanna. De ekonomiska incitamenten för kraftvärme har bedömts vara dåliga.

Ladda ner en sammanfattning av rapporten

 

Nu startar forskningsprojektet Värmemarknad Sverige en ny etapp

Nu startar vi en fjärde etapp av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige. Inom Värmemarknad Sverige utforskar vi hur marknaden och dess aktörer tillsammans kan bidra till ett resurseffektivt, flexibelt och robust energisystem. Det övergripande målet är att öka kunskapen om hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv omställning av hela energisystemet. Den kommande etappen tar sin utgångspunkt i att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och vara en kolsänka år 2045. Genom att ta ett helhetsgrepp på värme- och kylafrågorna och involvera alla berörda aktörsgrupper kan nya utmaningar och utvecklingsvägar identifieras, analyseras och kunskapen spridas brett inom sektorn. Systemperspektiv, resurseffektivitet och samspel står i fokus.

Läs mer

 

Val av uppvärmning - investering och lokala prismodeller påverkar

"Den som vill jämföra kostnaden för geoenergi mot konkurrenterna, i första hand fjärrvärme, har ett grannlaga arbete att göra. Många parametrar ska vägas in. Och det är skillnad på att göra en driftuppföljning av en befintlig anläggning, och att jämföra kostnader inför ett beslut om investering i ett nytt uppvärmningssystem." Profu har kartlagt kostnad för geoenergi jämfört med andra uppvärmningsalternativ, vilket uppmärksammats i tidningen Svensk geoenergi 1/2020.

Läs artikeln i Svensk geoenergi nr 1, 2020

 

Kan AI vara till nytta i analyser av energisystemet?

Profu har tillsammans med NODA Intelligent Systems fått bidrag av Vinnova att ta reda på detta. Projektet heter PANG (Prismodeller med AI för Nästa Generation) och är ett AI projekt som fått bidrag Vinnova som en del av en EU satsning på att höja kunskapen om AI i Europa.

PANG blev utvalt trots hård konkurrens där endast en fjärdedel av ca hundra projektförslag gick vidare. Målet med projektet är dels att lära sig mer om AI tekniken men även tillämpa den för analys och framtagning av bland annat dynamiska prismodeller och prediktering av fjärrvärmebehovet. Under maj månad kommer vi tillsammans med NODA börja förbehandla data som sedan kommer användas för analys.

Projektet kommer pågå till mars 2021 med delrapportering och delresultat under 2020.

 


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer