Aktuellt:

Avfallsbränslemarknaden 2021 - frukostseminarium 23 april


Resultat från Avfallsbränslemarknaden 2021 presenteras vid frukostseminarium den 23 april.
Alla kunder till årets utredning är välkomna.

Kontakta Jenny Sahlin, mobil: 0703 - 21 90 60 för mer information.

 

 

Nyheter


Nu kan Fjärrkontrollen göra klimatjämförelser

Fjärrkontrollen är ett verktyg våra kunder använder för att göra ekonomiska jämförelser av uppvärmningskostnaderna för en fastighet. Det är ett oberoende och transparent verktyg som visar samtliga delkostnader för uppvärmning med fjärrvärme, bergvärmepump, luft/vattenvärmepump eller pelletspanna. Resultat från den ekonomiska jämförelsen används sedan vid exempelvis diskussion mellan värmekund och leverantör kring valet av uppvärmningsteknik.

Läs mer

 

Klimatförändringens inverkan på energisystemet

Profu har varit huvudprojektledare för Energiforsk-projektet Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet. Projektet har samlat ett 15-tal forskare och analytiker från Chalmers, IVL, Profu och SMHI för att fördjupa kunskapen om hur klimatförändringen kan påverka det svenska energisystemet och vilka åtgärder som krävs för att minska de negativa effekterna.

Den 24 mars hölls ett webbinarium, som spelades in och nu kan ses i efterhand. På Energiforsks hemsida hittar du också presentationerna i PDF-format.

 

Kemisk återvinning av plast öppnar nya möjligheter för cirkulär ekonomi och minskade klimatpåverkande utsläpp

Kemisk återvinning kan ha en positiv effekt på plastens cirkuläritet och klimatpåverkande utsläpp från det svenska plaståtervinningssystemet och kan därigenom spela en viktig roll för att lösa plastutmaningen och motverka klimatförändringarna. Det visar resultaten från forskningsprojektet Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall.

Projektet har undersökt införandet av kemisk återvinning som ett komplement till dagens plaståtervinningssystem och dess effekt på plastens cirkuläritet i Stockholms län.

Läs mer

 

Scenarier över Sveriges energisystem 2020

Som en del av underlaget till Sveriges klimatrapportering tar Energimyndigheten vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling. Sedan många år tillbaka har Profu på uppdrag av Energimyndigheten medverkat i analysarbetet genom modellscenarioanalyser med Profus energisystemmodell TIMES-NORDIC. Nu finns årets rapport ”Scenarier över Sveriges energisystem 2020” publicerad på Energimyndighetens hemsida.

Läs mer

 

Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

Ökad samverkan mellan fastighetsägare och energiföretag via digitala miljöer kan reducera effekttoppar och minska energibehovet vilket skapar utrymme för tillkommande effektbehov för elektrifiering av transporter och industri eller nyanslutning till fjärrvärmesystemen.

Tillsammans med SUST, WSP, CIT och Installatörsföretagen driver Profu ett projekt som syftar till att utveckla ett branschöverskridande ramverk som beskriver olika automatiseringsnivåer i fastigheter. Arbetet utgår bl.a. ifrån utvecklingen av Smart Readiness Indicator som pågår inom EU.

Läs mer

Nytt projekt om bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Profu leder nu ett forskningsprojekt kring fjärrvärmesektorns möjligheter till negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS).

Bio-CCS kommer troligen vara nödvändigt för att uppnå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Fjärrvärmesektorn har goda förutsättningar för bio-CCS genom den omfattande användningen av biobränslen. Det är också ett led i branschens vision att år 2045 vara en kolsänka som hjälper till att minska de svenska utsläppen. För i vissa andra sektorer kommer det vara svårt eller mycket dyrt att uppnå nettonollutsläpp och fjärrvärmesektorn kan då hjälpa till att kompensera för dessa sektorers fortsatta utsläpp.

Läs mer

 

Fyra års NEPP-forskning i en bok – läs den!

Under snart 25 år har NEPP och dess föregångare fungerat som energibranschens mötesarena kring aktuell energisystemforskning, där forskningen möter branschens företrädare och beslutsfattare. NEPP:s huvuduppgift har varit att visa hur balanserade och hållbara utvecklingsvägar för vårt energisystem kan åstadkommas samt hur energisystemet kan bidra till samhällets omställning i stort. Fyra år av forskning inom denna etapp av NEPP har tydliggjort den allt viktigare rollen för svensk el och fjärrvärme som centrala möjliggörare för samhällsomställningen. Denna rapport är mer än en slutrapport från forskningen inom denna etapp av NEPP, den väger också in resultat från en mängd andra forskningsprojekt samt från politiken, olika samhällsaktörer och branschen. Med andra ord är den en syntes av aktuell forskning inom området, som med systemsyn och helhetsperspektiv beskriver insikter och vägval i energiomställningen.

Här kan du hämta slutrapporten!

 

NEPPs slutkonferens lockade över 400 deltagare

Den 15 december avslutades NEPP-projektets andra etapp med en digital konferens. Konferensen leddes av Profu och Energiforsk och samlade både forskare och företag kopplade till projektet men också inbjudna talare från bland annat Microsoft och LKAB.

Energiforsks hemsida går det att läsa mer om konferensen. Rapporter, filmer  och presentationer från konferensen finns tillgängliga på NEPP:s hemsida.

Nu jobbar projektledarna på Profu och Energiforsk vidare med frågorna som ska tas in i nästa etapp av forskningsprojektet. Planen är att starta den nya etappen under andra halvåret 2021.

I Tidningen Energi intervjuas Ebba Löfblad och Markus Wråke, VD på Energiforsk, om vad NEPP kommit fram till efter fyra års forskning och vad man nu vill forska vidare om.

Är ni intresserade av att deltaga i projektet är ni varmt välkomna att kontakta: Ebba Löfblad, 
e-post: ebba.lofblad@profu.se,
mobil: 0704–74 90 23

Aspekter på begreppet additionalitet

Många energikunder vill visa att deras energianvändning är ”bra”, exempelvis genom att den medför särskilt små utsläpp av växthusgaser. Energileverantörer erbjuder som ett svar på denna efterfrågan energiprodukter med särskilt små utsläpp. Ofta görs detta genom det som brukar kallas allokering.

Som en reaktion på invändningarna mot miljöprodukter baserade på allokering har det uppstått en efterfrågan på miljöprodukter som innebär additionalitet. Med det menar man att kundens val att köpa en viss miljöprodukt verkligen förbättrar den totala energiproduktionen, exempelvis minskar de totala utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

 


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer