Nytt för i år:

Frukostseminarium : "Biobränslemarknaden 2021"

Fredagen den 18 juni kommer vi att ha ett frukostseminarium via Teams, för de kunder som beställt Biobränslemarknaden 2021. Under seminariet kommer vi att redovisa aktuella resultat från årets prisundersökning och ta upp viktiga faktorer som påverkar den fortsatta utvecklingen i tvåårs- och femårsperspektiv.

Seminariet kommer att ske fredagen 18 juni, kl 8-9.30, så boka gärna in detta datum i era kalendrar. En Teams-länk till seminariet skickas ut några dagar innan 18 juni till dem som beställt årets utredning. I oktober planerar vi att hålla Bränslemarknadsdagen och hoppas att vi kan träffas i Göteborg ”som vanligt”. För mer information, kontakta Mattias Bisaillon, mobil: 0703 - 64 93 50, eller Peter Blomqvist, mobil: 0703 - 79 73 90.

Nyheter


Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften – KLIVA

Tillsammans med Energiforsk, SMHI, Chalmers och KTH ska Profu inom projektet KLIVA (Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften) utreda hur vattenkraften ska fortsätta att vara en reglerande, säker och effektiv energiresurs i ett framtida förändrat klimat. Projektet finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Hållbar Vattenkraft (HåVa) tillsammans med vattenkraftföretagen och är ett spinoff-projekt till det nyss avslutade KLIMPEN-projektet (Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet).

Läs mer

 

Dynamiska prismodeller för fjärrvärme

I vår analys av möjligheter för dynamiska prismodeller har vi identifierat att det finns relativt stora potentiella värden som beror av fjärrvärmesystemens struktur. I projektet har vi identifierat att det finns flera möjligheter att använda digitalisering och AI i analys av prismodeller för fjärrvärmebranschen. Användning av klustringsalgoritmer har också visat sig vara intressant och tillsammans med algoritmer för prediktering av värmebehovet, har vi kunnat föreslå två nya prismodeller för fjärrvärme som bygger på en dynamisk prissättning - dvs priset bestäms dynamiskt (exempelvis) ett dygn före.

Vi hoppas att kunna testa dessa prismodeller i ett verkligt scenario som ett spin-off projekt framöver.

 

Elbehovet kan mer än fördubblas till 2045

Profu har tillsammans med Energiforsk och Energiföretagen Sverige analyserat hur efterfrågan på fossilfri el kan komma att utvecklas till 2045. Analysen har i stor utsträckning baserats på olika branschers egna bedömningar. Resultaten visar att elanvändningen kan komma att öka från dagens ca 140 TWh till ca 240-310 TWh år 2045. Det ökade elbehovet är i stor utsträckning drivet av klimatomställningen i framförallt järn- och stålindustrin, kemiindustrin och transportsektorn.

Ladda ner rapporten från Energiföretagens hemsida

 

9 rapporter om klimatförändringarnas inverkan på energisystemet

Nu finns nio rapporter från projektet Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet att ladda ned från Energiforsks hemsida. Profu har varit huvudprojektledare för projektet som samlat ett 15-tal forskare och analytiker från Chalmers, IVL, Profu och SMHI. I rapporterna kan du läsa mer om hur klimatförändringar kan komma att påverka energisystemet, vattenkraften, vindkraften, kärnkraften, elnätet, bioenergin och fjärrvärmen/fjärrkylan. Du kan också fördjupa dig i scenarier över både framtida klimat och energisystem.

Ladda ner rapporterna från Energiforsk's hemsida

Den 24 mars hölls ett webbinarium om klimatförändringarnas inverkan på energisystemet. Det spelades in och nu kan ses i efterhand. På Energiforsks hemsida hittar du också presentationerna i PDF-format.

Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem 

Vilka systemvinster och synergier som kan skapas genom en bättre samverkan och integrering av energiinfrastruktursystemen el, gas och fjärrvärme i så kallade sektorkopplingar? Profu har deltagit i en förstudie som analyserat sex olika sektorkopplingar gällande tekniska möjligheter och förmåga, kostnader och lönsamhet, institutionella barriärer och viktiga påverkansfaktorer.

Ladda ner rapporten från Energiforsk's hemsida

 

Nu kan Fjärrkontrollen göra klimatjämförelser

Fjärrkontrollen är ett verktyg våra kunder använder för att göra ekonomiska jämförelser av uppvärmningskostnaderna för en fastighet. Det är ett oberoende och transparent verktyg som visar samtliga delkostnader för uppvärmning med fjärrvärme, bergvärmepump, luft/vattenvärmepump eller pelletspanna. Resultat från den ekonomiska jämförelsen används sedan vid exempelvis diskussion mellan värmekund och leverantör kring valet av uppvärmningsteknik.

Läs mer

 

Kemisk återvinning av plast öppnar nya möjligheter för cirkulär ekonomi och minskade klimatpåverkande utsläpp

Kemisk återvinning kan ha en positiv effekt på plastens cirkuläritet och klimatpåverkande utsläpp från det svenska plaståtervinningssystemet och kan därigenom spela en viktig roll för att lösa plastutmaningen och motverka klimatförändringarna. Det visar resultaten från forskningsprojektet Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall.

Projektet har undersökt införandet av kemisk återvinning som ett komplement till dagens plaståtervinningssystem och dess effekt på plastens cirkuläritet i Stockholms län.

Läs mer

 

Scenarier över Sveriges energisystem 2020

Som en del av underlaget till Sveriges klimatrapportering tar Energimyndigheten vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling. Sedan många år tillbaka har Profu på uppdrag av Energimyndigheten medverkat i analysarbetet genom modellscenarioanalyser med Profus energisystemmodell TIMES-NORDIC. Nu finns årets rapport ”Scenarier över Sveriges energisystem 2020” publicerad på Energimyndighetens hemsida.

Läs mer

 

Nytt projekt om bio-CCS i fjärrvärmesektorn

Profu leder nu ett forskningsprojekt kring fjärrvärmesektorns möjligheter till negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS).

Bio-CCS kommer troligen vara nödvändigt för att uppnå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Fjärrvärmesektorn har goda förutsättningar för bio-CCS genom den omfattande användningen av biobränslen. Det är också ett led i branschens vision att år 2045 vara en kolsänka som hjälper till att minska de svenska utsläppen. För i vissa andra sektorer kommer det vara svårt eller mycket dyrt att uppnå nettonollutsläpp och fjärrvärmesektorn kan då hjälpa till att kompensera för dessa sektorers fortsatta utsläpp.

Läs mer

 


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


MER ATT LÄSA:

>>Branschramverk för automatiserade byggnader och energisystem

>>Fyra års NEPP-forskning i en bok - läs den!

>>Aspekter på begreppet additionalitet

>>Stor potential att öka materialåtervinning av byggavfall

>>Den ekonomiska potentialen för effektiv värme och kyla

>> Energieffektivisering med effekt, etapp 2

>> Konsekvenser av COVID-19 inom energi, avfall och transport

>> "På väg mot en biobaserad samhällsekonomi - hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?"

>> Val av uppvärmning - investering och lokala prismodeller påverkar (artikel)

>> Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion - idag och i framtiden

>> Vägar till framtidens energiåtervinnning

>>Ladda ner broschyren "Vägar till framtidens energiåtervinning"

>> Kemisk återvinning av plast (artikel)

>> Stor möjlighet för ökad återvinning av byggavfall

>> Uppdatering av Sveriges Avfallsindikatorer

>> Färdplan El - nu har den överlämnats till regeringen

>> Värdet av säsongslager i regionala system

>> Styrelseutbildning

>> Mycket stor potential till ökad återvinning av avfall från hushåll och byggindustrin

>> Dags för en ny elnätstariff?

>> Hur mycket el kommer från kraftvärme i framtiden?

>> Nyfiken på energisystemfrågor?

>> Dags för klimatbokslut?

>> Klimatförändringarnas konsekvenser på energisystemet

>> Färdplan fossilfri el - analysunderlag med fokus på elanvändningen

> Se webbsändningen av remiss-seminariet Färdplan El på Energiföretagens Sveriges hemsida

 

FÖLJ OSS :