Om oss

Profu är det lilla kunskapsföretaget med den breda kompetensen. Vi drivs av viljan att genom kunskap skapa förändring – för dagens beslutsfattande och framtidens samhälle.

Vi är Profu

Profu har sedan start arbetat med systemperspektiv som utgångspunkt och utgjort en oberoende länk mellan näringslivet och akademin. Företaget ägs av nio av våra seniorkonsulter, vilket möjliggör vårt fortsatta oberoende. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners hittar vi nya perspektiv och utvecklar kunskap med hjälp av analyser, modeller och andra verktyg. Vi ser alla nya relationer som en möjlighet till långsiktigt samarbete. Som branschutvecklare och kunskapsledare delar vi med oss av vår erfarenhet och kompetens och tar gärna del av andras perspektiv.

På Profu tänker vi långsiktigt i allt vi gör, där ledorden kunskap, kvalitet och engagemang präglar såväl metodik och kultur som våra relationer. Genom dessa kärnvärden skapar vi affärsnytta och mervärde för våra kunder, partners och samhället som helhet. Vi kallar den Profu-andan. Vi arbetar systematiskt med kvalitets- och miljöfrågor i all vår verksamhet, såväl i uppdrag som internt. Vårt ledningssystem är certifierat enligt kvalitetsledningstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001.

Profus historia

1987

Profu bildas av forskare på Chalmers Energiteknik med målet att föra ut analysmetoder inom energi och avfall på marknaden.

1988

Tar en viktig roll i projekt för energibolag, departement, myndigheter och kommuner. Dessutom fick vi en rad internationella uppdrag.

1990

Profus första stora projekt ”Göteborgs Energisystem” slutrapporteras.

1994

Profu anordnar Energimodellkonferensen (senare Energi & IT-konferens), som samlar hela Nordens IT-kompetens inom energiområdet. Denna konferens genomförs sedan vartannat år under tio års tid.

1996

Nepp (Nordeuropeiska energiperspektiv) startar, då under namnet Nordleden.

1999

Den första Bränslemarknadsrapporten släpps. Profu började med att bygga upp en kundkrets för avfallsbränsle. Men redan från början var ambitionen att ta fram motsvarande för övriga bränslen vilket vi gjorde några år senare. Den första kunden var Norrköping Energi & Miljö.

2000

Inflytt på kontoret i Gamla Kvarnbyn i Mölndal, där vi har möjlighet att låta Profu-familjen växa.

2002

Förbud införs mot att deponera brännbart avfall. Profu genomförde ett flertal utredningar både inför och efter att detta förbud infördes. Förbudet ledde till en stor omställning. Tidigare var deponering den vanligaste avfallsbehandlingsmetoden, men försvann för för merparten av avfallet. Deponiförbudet blev starten till en kraftig utbyggnad av svensk avfallsförbränning.

2005

Öppnar ett nytt kontor i Stockholm för att komma närmare våra kunder och samarbetspartners.

2006

Profu börjar arbeta med transportfrågan i allt fler sammanhang och gör flera utredningar kring emissionsfaktorer för fordon på väg, till sjöss och med tåg.

2010

Fjärrvärmens Affärsmodeller startar, vilket engagerar fjärrvärmebranschen och medverkar till genomgripande förändringar i hela branschen. Projektet initieras och genomförs av Profu och Handelshögskolan i Göteborg.

2012

Profus rapport ”Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030” publiceras

2013

Profu startar det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Värmemarknad Sverige med representanter för uppvärmningsmarknadens alla aktörer. Projektet syftar till att visa på hur marknaden kan fortsätta den positiva utvecklingen mot ökad hållbarhet och resultaten väcker stort intresse, även i EU.

2015

Den andra etappen av Värmemarknad Sverige initieras, med ännu fler deltagare. Kundera behov och drivkrafter är i fokus i denna etapp, som pågår 2015-2017.

2016

Profu tar initiativ till Re:Source tillsammans med främst SP (numera RISE). RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som finansierar projekt med fokus på hållbar materialanvändning. Det är ett av regeringens 17 strategiska innovationsprogram, som Vinnova, Energimyndigheten och Formas har uppdraget att driva.

2016

Profu startar projektet Polcirkeln Policy för cirkulär ekonomi – systemeffekter på konsumtions och avfallsflöden, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet och Swerea IVF

2017

Den tredje etappen av Värmemarknad Sverige initieras, där hållbarhet, systemsyn, samverkan och framtidens lösningar för värmemarknaden är några exempel på relevanta forskningsfrågor som lyfts.

2018

Profu får, inom ramen för forskningsprojektet Värmemarknad Sverige, ansvar för att tillsammans med branschen ta fram en färdplan för en fossilfri uppvärmningssektor. Färdplanen lanseras under regeringsinitiativet Fossilfritt Sveriges paraply. Färdplanen undertecknades av drygt 100 organisationer.

2020

Den fjärde etappen av Värmemarknad Sverige initieras, med syfte att öka kunskap och förståelse för hur den svenska marknaden för värme och kyla kan fortsätta att möjliggöra en hållbar och resurseffektiv utveckling av hela energisystemet. Flera av forskningsfrågorna tog sin utgångspunkt i att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030 och vara en kolsänka år 2045.

2021

Rapporten ”Konkurrensen om skogsråvaran”, som Profu gjort för Energiforsk, blir klar. Rapporten har en tydlig koppling till transportsektorns ökade behov av bioråvara. Profu och Energiforsk initierar tillsammans projektet ”Ett elsystem för elfordon”. Syftet med projektet är att ta fram konkreta åtgärdsförslag för hur en storskalig elektrifiering av fordonsflottan ska kunna genomföras till 2030

2022

Profu tar fram underlag till Klimaträttsutredningen kring konsekvenserna av ett transporteffektivt samhälle. Projektet 2030-pusslet ska ta fram en heltäckande handlingsplan för hur Sverige ska uppfylla 2030- målet utifrån ett systemperspektiv. Det genomförs av Profu, 2030- sekretariatet och Energiforsk.

Är du vår nästa kollega?

På Profu drivs vi av nyfikenhet och viljan att bidra till positiv förändring. Arbetsplatsen kännetecknas av ett stort kundengagemang, där vi alltid strävar efter att skapa kundvärde, bygga förtroende och långsiktiga relationer. På Profu är vi alltid oberoende och objektiva i våra analyser, oavsett vem kunden är. Systemperspektiv är viktigt i alla våra uppdrag. Detta skapar trovärdighet och tillit till våra resultat.  Vi är stolta över och värnar om vår företagskultur, "Profu-andan", där våra ledord kunskap, kvalitet och engagemang följer oss i allt vi gör. Den bygger på frihet under ansvar, där du får styra över din utveckling och bidra med idéer som utmanar både dig själv och bolaget.

Med det sagt är du aldrig ensam. Hos oss arbetar du alltid i team tillsammans med andra specialister där vi inspirerar, värdesätter och stöttar varandra genom alla projekt. Vi arbetar gärna tvärdisciplinärt och drar ofta nytta av varandras och våra samarbetspartners spetskompetenser. Det är så vi fortsätter att vara den spetsiga kunskapsledaren med den breda kompetensen. Låter det intressant är du välkommen att höra av dig!

Just nu rekryterar vi!

Sökes: En senior konsult inom avfallsförbränning, biobränslen och energisystem