Ett elsystem för elfordon

Transport
Energi
Klimat
El
Avslutad
februari 2024

En betydande andel av den svenska fordonsflottan måste elektrifieras för att Sverige ska kunna nå målet att minska klimatutsläppen från inrikes transporter (exkl. inrikesflyg) med minst 70 % till år 2030 (jämfört med 2010) samt att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

"Ambitionen är att projektet ska – med fokus på samspelet mellan laddinfrastruktur, elsystemet och elnäten – bidra med åtgärdsförslag som lägger grunden för en storskalig elektrifiering av fordonsflottan till 2030."

- Peter Blomqvist

De fem arbetspaketen

Projektet består av fem arbetspaket som täcker in olika aspekter för en lyckad elektrifiering av fordonsflottan, dvs. från prognos för elfordon till förslag på åtgärder. Projekt startade i oktober 2021 och färdigställdes vid årsskiftet 2023/2024. Det är ett Energiforskprojekt som genomfördes av Profu, Chalmers, Power Circle, Sweco och Handelshögskolan i Göteborg.

Läs slutrapporten här: "Ett elsystem för elfordon"

Läs även den tillhörande rapporten "Ett elsystem för elfordon – Fallstudie för Skövde Energi Elnäts nätområde"

Nedan följer en kort beskrivning av arbetspaketen.

AP1

I AP1 tas prognoser fram för elektrifieringen av fordonsflottan. Dessa ligger sedan till grund för scenarier om hur snabbt elektrifiering av fordonsflottan kan ske i olika segment uppdelat på personbilar, kommersiella lätta lastbilar, bussar och kommersiell tung vägtrafik.

AP2

I AP2 görs en kartläggning och nulägesbeskrivning av elfordonens prestanda, laddningssystem och dess standardisering; dagens och framtida körmönster, hur och var fordonen laddas inklusive beteendemässiga aspekter på laddningen; dagens nätinfrastrukturen och utbyggnadsplaner; relevanta regelverk. 

AP3

AP3 använder scenarier och kunskap framtagen från AP1 och AP2 för att analysera vilka effekter elektrifieringen får på elsystemet och elnätet. I AP3 identifieras brister och flaskhalsar i elnätet som behöver hanteras utifrån olika laddningsstrategier, inklusive möjligheter som ges av Vehicle to grid.

AP4

AP4 utgår från identifierade brister i AP3 och tar fram förslag på åtgärder och lösningar för utbyggnad av elnätet, implementering av smart styrning av laddning, affärsmodeller och styrmedel samt förslag på ändringar som eventuellt behövs vad gäller elnätreglering samt behov av standardisering för laddning.

AP5

I AP5 omfattar en syntes av hela projektet, inklusive förslag till åtgärder för att anpassa av elsystemet och elnäten för en storskalig elektrifiering av fordonsflottan. I AP5 ingår också en fallstudie för att få en god förankring i ett verkligt fall. Arbetspaket inkluderar en bredd i medverkande parter för att ge ett perspektiv på frågan.

Dela

Vill du veta mer?

Peter Blomqvist