Så skapar vi ett elsystem för elfordon 

Energi
Transport
El
april 2024

Vad krävs för att elsystemet ska klara en stor elektrifiering av fordonsflottan? Det har Profu tillsammans med flera aktörer undersökt i projektet ”Ett elsystem för elfordon”, där man nu presenterar flera konkreta åtgärdsförslag. 

Elektrifiering av fordonsflottan förväntas fortsätta gå snabbt, även om förändringen av reduktionsplikten nu bidrar till att takten minskar. Parallellt beräknas det ske en kraftig elektrifiering även i andra sektorer. Den snabbt ökade efterfrågan på el riskerar att leda till både effekt- och kapacitetsbrist.  

– Om elfordon laddar oplanerat och det sker samtidigt som övrig efterfrågan på el är stor bidrar de till högre effekttoppar. Det i sin tur ökar behovet av investeringar i elnät och elproduktion, säger Peter Blomqvist, på Profu som ingått i projektet.  

" Men genom förhållandevis enkla åtgärder går det att styra laddning till tider när efterfrågan inte är lika stor och därmed kan man reducera belastningen på elnätet. Flexibilitet i laddningen gör också att det går att säkerställa systemstabiliteten med mindre investeringar i stationära lager. "

Peter Blomqvist

I projektet föreslår man flera viktiga åtgärder för att elsystemet ska klara en kraftig elektrifiering av fordonsflottan. Fokus har legat på laddinfrastruktur, elsystemet och elnäten. Många av åtgärdsförslagen behöver genomföras parallellt för att utveckling inte ska bromsas och bli ineffektiv.  

– Ett av de viktigaste åtgärdsförslagen är att dela infrastruktur i den mån det är möjligt. Det måste vara lätt för elfordonsägare att ladda. Det sparar också kapitalkostnader om man kan reducera antalet laddstationer, säger Peter Blomqvist.  

– Ytterligare ett viktigt förslag är standardisering för att kunna skapa de lösningar som behövs för en ökad funktionalitet och enkelhet för kunderna, säger han.  

En utmaning med att genomföra de åtgärder som man föreslår är att det finns många aktörer som berörs. Det omfattar allt från elproducenter, elnätsägare, fordonstillverkare till bolag som tillverkar och installerar laddinfrastrukturen. Just eftersom det är många olika berörda aktörer föreslår man i projektet att det bildas en nationell kunskapsplattform för att sprida kunskap till olika aktörer så de kan bidra på bästa möjliga sätt.  

" Varje aktör bör se över vilken roll man ska ha i denna omställning. Det finns också ett stort behov av samverkan för att det ska gynna elsystemet, vilket blir enklare om man tydliggjort sina roller. "  

Peter Blomqvist

En avgörande faktor för att skapa effektivitet är att prissignalerna till kunderna återspeglar verkliga kostnader. Det betyder att kunderna bör ha timprisavtal på elen samt att de bör har effekttariff för elnätsavgiften. Gällande den senare har det kommit föreskrifter från Energimarknadsinspektionen där elnätsbolag senast 2027 ska införa effekttariffer.   

– Med effekttariffer finns en tydligt ekonomisk motivation för kunderna att minska användningen under tider av hög belastning i nätet, inte minst när fordonsägare väljer att ladda sitt fordon. Flera elnätsbolag arbetar med att ändra sina elnätstariffer redan nu, säger Peter Blomqvist.  

Mer information och resultat

Ladda ner rapporten Ett elsystem för elfordon” här eller på Energiforsks hemsida. Här har man tagit ett helhetsgrepp vad som krävs för åtgärder inom laddinfrastruktur, elnät och elsystemet för att åstadkomma en storskalig elektrifiering av fordonsflottan. De viktigaste åtgärderna är att 

  • dela infrastruktur i den utsträckning som det är möjligt då det kan reducera investeringskostnader, vilket är avgörande för att nå lönsamhet för laddinfrastruktur.  

  • vidta flexibilitetsåtgärder för fordonsladdning för att effektivt hantera det ökade elbehovet och en ökad andel förnybar elproduktion. 

  • skapa affärsmodeller och prismodeller för att flexibilitetsåtgärder och delning av laddinfrastruktur ska bli verklighet. Prissignaler behöver slå igenom mot slutkund för att flexibilitetsåtgärder ska vidtas, dvs. timpris på elpris och effektbaserade elnätstariffer på elnätet.  

  • genomföra långsiktig planering som involverar dialog och transparens mellan berörda aktörer, särskilt elanvändare, kommuner och elnätsbolag. Samverkan bör ske exempelvis via arbete med nätutvecklingsplaner, kommunala energiplaner, samt översikt- och detaljplaner.  

 

  • anslutningsprocessen för nya laddplatser bör vara tydlig, transparent och gärna harmoniserade mellan olika orter. 

 

  • använda standardisering som är en grundförutsättning för att kunna åstadkomma mycket av den funktionalitet som föreslås.  

 

  • öka transparens och samverkan i den mån som det är motiverat, utifrån kriterier som värdeskapande och sekretessbegränsningar. 

Läs mer om forskningsprojektet här:

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Blomqvist