Klimat

På Profu arbetar vi med klimatutredningar, analyser och beräkningar kopplat till alla våra verksamhetsområden. Analyserna kan exempelvis användas som beslutsunderlag där vi tar hänsyn till framtiden, eller för uppföljning där vi analyserar historiska data. Styrkan med vår metod är att vi alltid utgår från ett brett systemperspektiv, där aktiviteters fulla konsekvenser utvärderas. Välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

A cloudy sunset over a snowy forest landscape.

Analysera och beräkna klimatpåverkan

En av vår tids största utmaningar är att dämpa den negativa klimatpåverkan från mänsklig aktivitet. Och det är bråttom. För att klara av omställningen mot minskade växthusgasutsläpp och reducerat kolupptag i natur och material behövs verktyg för att beräkna och utvärdera effekten från olika aktiviteter. Att analysera och beräkna klimatpåverkan är dock ofta komplext, där det är lätt att göra förenklingar som riskerar att leda till felaktiga beslut och åtgärder. Genom att alltid använda ett brett systemperspektiv på klimatfrågor i både tid och rum undviks suboptimering, och beslut som verkligen leder i rätt riktning möjliggörs.


Med vår breda kompetens inom området kan vi genomföra uppdrag som rör såväl stora komplexa system som att utvärdera effekter av väl avgränsade handlingar. Uppdrag innefattar bland annat klimatbokslut för olika typer av verksamheter, där historisk klimatpåverkan, positiv och negativ, analyseras. Vi genomför även scenarioanalyser av potentiell framtida klimatpåverkan beroende på exempelvis förändringar i politik eller investering i ny infrastruktur. Här utgör våra energisystemmodeller ofta en viktig grund. Vi arbetar inom olika sektorer som energi, avfall, material, transporter, vatten och avlopp, och analyserar samband av hur dessa sektorer är kopplade till varandra.

Tjänster och produkter

  • Klimatbokslut och klimatberäkningar

  • Klimatstrategier och åtgärder

  • Omvärldsbevakning och marknadsutredningar

  • Kunskapsdelning

  • Skräddarsytt projekt

  • Kontaktpersoner