Värmemarknad Sverige

Energi
Värme & kyla
Marknad & strategi
Aktuell
maj 2023

Forskningsprojektet Värmemarknad Sverige engagerar ett mycket stort antal av aktörerna på värmemarknaden: fastighetsbolag och byggherrar, anläggningsleverantörer, energi- och avfallsbolag, bransch- och intresseorganisationer, kommuner samt myndigheter.

Tillsammans har vi utvecklat ny kunskap om, och förståelse för, värmeförsörjningens förutsättningar och utmaningar. Det övergripande målet har varit att visa på värmemarknadens uppbyggnad och hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling, utifrån ett framåtblickande hållbarhetsperspektiv som kan delas av marknadens aktörer.

“ Trots ökande befolkning och sammanhängande ökad uppvärmd bostads- och lokalyta har den tillförda energin för uppvärmning minskat och förväntas fortsätta minska ”

Kjerstin Ludvig - projektledare

Bakgrund om den svenska värmemarknaden

Den svenska värmemarknaden omsätter årligen omkring 100 miljarder kronor och 100 TWh. De siffrorna indikerar betydelsen av denna marknad. Det är också en marknad som genomfört ett stort omställningsarbete under de senaste åren där nästan alla fossila bränslen fasats ut och ersatts med förnybara alternativ samtidigt som effektiviseringsansträngningar har dämpat behovet av tillförd energi. Trots ökande befolkning och sammanhängande ökad uppvärmd bostads- och lokalyta har den tillförda energin för uppvärmning minskat och förväntas fortsätta minska 

Småhusen står för 43 % av det totala uppvärmningsbehovet följt av flerbostadshus med 32 % och lokaler (kontor, butiker, skolor, sjukhus, m.m.) med 25 %. Fjärrvärme har en marknadsandel på ungefär 50 % på den svenska värmemarknaden, större i flerbostadshus och lokaler och mindre i småhus. Värmepumparnas marknadsandel uppgår till 30 % medan den övriga uppvärmningen kommer från elvärme, biobränslen och en liten del olja och gas.

Värmemarknad Sverige initierades av Profu tillsammans med ett 15-tal aktörer på värmemarknaden. Forskningsarbetet leds av Profu, men forskare och utredare från till exempel Handelshögskolan i Göteborg, IVL Svenska Miljöinstitutet, Lunds Universitet och Grounded Brand Management har medverkat. Samtliga finansiärer ingår i referensgruppen, som träffas vid minst 4 tillfällen per år.

Från 2012 till 2024

Fyra etapper har genomförts sedan 2012 och en femte etapp startar under våren 2024. Exempel på arbeten som genomförts inom ramen för projektet:

  • Analyser av värmemarknaden och dess utveckling, där värmemarknaden sätts i perspektiv av hela energisystemets utveckling. Teknik, affärer, konkurrens, samarbeten.

  • Ett antal framtidsbilder och scenarier för 2030 och 2050 har utformats. Den senaste revideringen av värmescenarier gjordes 2023.

  • Analys av målkonflikter på värmemarknaden.

  • Samverkan på värmemarknaden och olika samverkansprojekt.

  • Flertal analyser och utredningar om kundens perspektiv och driftkrafter.

  • Analyser av värmepumpsmarknaden.

  • Analyser av kylamarknaden.

  • Handbok för att minska plastavfall till energiåtervinning.

  • Färdplanen för fossilfri uppvärmningssektor togs fram inom ramen för forskningsprojektet.

  • Analyser av hur framtida energi- och klimatpolitik kan styra, samtidigt som de lokala och regionala förhållandena beaktades. 

Samtliga resultat finns publicerade på projektets hemsida, https://www.varmemarknad.se/

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Kjerstin Ludvig