Så stor nytta ger olika klimatåtgärder

Energi
Klimat
Policy & styrmedel
mars 2024

Många företag sätter upp mål för att reducera sin klimatpåverkan, men vilka åtgärder kan sättas in för att nå målen och hur stor klimatnytta ger egentligen olika åtgärder? Detta är exempel på frågeställningar som Profu hjälper allt fler kunder att besvara genom framåtblickande systemstudier.   

– Allt fler företag har satt upp eller sätter upp mål för att minska sin klimatpåverkan, men ofta görs detta utan en tydlig väg hur de ska nå fram. Målen är sällan framtagna tillsammans med en färdplan eller potentialanalys, utan är snarare inspirerade av mål på nationell nivå eller EU-nivå, säger Arvid Rensfeldt på Profu.

Många av de kunder som tagit hjälp av Profu för att studera åtgärder för minskad klimatpåverkan har även tidigare anlitat Profu för att ta fram klimatbokslut. Profus klimatbokslut bygger på ett konsekvensperspektiv och visar ett företags historiska klimatpåverkan. Konsekvensperspektivet innebär att samtliga konsekvenser av företagets verksamhet med avseende på klimatpåverkan studeras.

– Genom klimatbokslut har vi en bra bild av ett företags verksamhet kopplat till klimatfrågan. I en framåtblickande studie kan vi använda klimatbokslutet som grund och sedan blickar vi framåt mot ett eller flera årtal som är signifikanta för företagets klimatmål. Det är dock inget krav att ha gjort ett klimatbokslut med Profu för att kunna påbörja en framåtblickande studie av detta slag, förklarar Arvid Rensfeldt och fortsätter:

– Därefter sammanställer vi förändringar som företaget med stor sannolikhet kommer att genomföra i sin verksamhet som kommer att ge en klimatpåverkan. Utifrån den informationen justerar vi den nulägesbild vi har från klimatbokslutet. Därefter går vi vidare till nästa steg där vi tittar på ytterligare tänkbara åtgärder för att minska klimatpåverkan, som är intressanta för företaget, men som inte är beslutade eller påbörjade.

Profu kommer tillsammans med kunden fram till vilka av dessa åtgärder som ska ingå i åtgärdsstudien.

– Den stora nyttan med en framåtblickande åtgärdsstudie av detta slag, är att vår kund måste börja arbeta konkret med hur man ska nå klimatmålen. Det handlar om vilka åtgärder som finns till buds och hur dessa olika åtgärder kan påverka verksamhetens klimatpåverkan. De får också vår hjälp att titta närmare på detta och kvantifiera dessa effekter.

Profu undersöker även vad som sker om ett företag genomför flera av dessa åtgärder samtidigt – om det finns synergier eller antisynergier mellan olika åtgärder.

– En framåtblickande systemstudie är ett första steg för att få en bild av hur olika klimatåtgärder påverkar företaget och hur stor utsläppsreduktion de kan ge. Sedan behöver man studera dem mer i detalj innan man eventuellt satsar på en specifik åtgärd, men detta ger ändå värdefull kunskap för att prioritera bland olika åtgärder.

– En annan stor del i dessa projekt är att vi även tittar på utvecklingen i omvärlden och hur denna kan påverka företagets klimatpåverkan och de mål som företagen har satt upp. Denna typ av framåtspaningar är alltid förknippade med osäkerheter, vilket kan hanteras på olika sätt med flera olika scenarier eller känslighetsanalyser.

Arvid Rensfeldt poängterar att det går att göra denna typ av framåtblickande systemstudier med väldigt olika ambitionsnivå. Det går att göra allt från mycket omfattande och komplexa studier till betydligt snabbare och enklare. Projektens utformning och omfattning bestäms alltid i samråd med kunden utifrån deras unika behov och förutsättningar.

Kontakta mig om du vill veta mer

Arvid Rensfeldt