NEPP

Energi
Klimat
El
Värme & kyla
Aktuell
juli 2023

Nordeuropeiska energiperspektiv, NEPP, är ett multidisciplinärt forskningsprojekt om utvecklingen av Sveriges energisystemen i en nordisk och europeisk kontext. Forskningen genomförs av välmeriterade forskare och analytiker i nära samverkan med experter från de centrala aktörerna på energimarknaderna. Nepp leds av Profu i samverkan med Energiforsk.

Övergripande mål:

  • Öka kunskapen om energisystemets kortsiktiga och långsiktiga utveckling på nationell, regional och lokal nivå.

  • Bidra till att underbygga de energipolitiska besluten nationellt och internationellt.

  • Bidra med kunskap som kan läggas till grund för vägval och långsiktiga investeringsbeslut inom energiområdet.

  • Bidra till att stärka forskningssamarbetet och kunskapsöverföringen mellan forskare i Sverige, Norden och Europa.

Utmaningarna, men också möjligheterna, är många när energisystemet ställs om. Energisystemet är på många sätt navet och möjliggöraren i klimatomställningen vilket innebär att systemperspektivet blir allt viktigare när politiska och företagsmässiga beslut fattas inom energiområdet. 

Nepp har som övergripande mål att visa hur balanserade och hållbara utvecklingsvägar för Sveriges, Nordens och EU:s energisystem kan åstadkommas samt hur energisystemet kan bidra till samhällets omställning i stort. Sedan 25 år tillbaka har Nepp och dess föregångare Nordleden och NEP fungerat som energibranschens mötesarena kring aktuell energisystemforskning, där forskningen och akademin möter branschens företrädare och beslutsfattare. Nepp har därigenom en etablerad position i forsknings- och kunskapsfronten, och dess resultat och slutsatser har dokumenterat en stor spridning och genomslag bland beslutsfattare. 

Ambitionen med Nepp är att skapa ökad förståelse för vilka krav som ställs på energiaktörer, politiker och samhället i stort för att realisera energi- och klimatomställningen. Forskningen ska ange framgångsfaktorer som ger denna balans. Det gäller valet och utformningen av politiska beslut och styrmedel, vägval vid dimensionering och drift av de tekniska systemen, nya marknadsregler, etc. Nepp ska även belysa hur de energipolitiska målen kan realiseras nationellt och internationellt, till gagn för samhälle och aktörer. 

Nepp bygger på synteser i ett systemperspektiv inom olika temaområden och delprojekt och lägger samman detta till helhetsanalyser på en övergripande nivå. Forskningen bygger vidare på den kunskap som har byggts upp i tidigare etapper av Nepp. 

Mer om denna etapp av Nepp och aktuella forskningsfrågor finns att läsa om på Energiforsks hemsida, där läggs också löpande ut resultat från projektet: https://energiforsk.se/program/nordeuropeiska-energiperspektiv-nepp/

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Ebba Löfblad