Hur ska elnätbolagen möta elektrifieringen av fordonsflottan?

Transport
El
december 2022

En storskalig elektrifiering av fordonsflottan kräver en kraftig utbyggnad av laddinfrastrukturen. Men hur påverkar det och vad ställer det för krav på elnätet? För att få svar på den frågan driver Profu och bland annat Energiforsk ett branschöverskridande forskningsprojekt där ett tjugotal elnätbolag medverkar. Likaså ingår det flera organisationer i teknik- och transportbranschen, regioner och teknikleverantörer.

" Många elnätbolag känner oro för att elektrifieringen av vägfordon kommer att gå väldigt fort. Samtidigt har de brist på tid och resurser för att göra investeringar och därför behöver de hjälp med att analysera framtida behov och hitta andra sätt att hantera det kraftigt ökade elbehovet "

Peter Blomqvist

Om Sverige ska uppnå riksdagens mål om minskade utsläpp från transporter med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010) är en elektrifiering av fordonsflottan nödvändig. Syftet med projektet är att ta fram konkreta förslag på åtgärder som säkerställer att laddningsinfrastrukturen, elsystemet och elnäten är väl anpassade till den snabba utvecklingen. Bland annat undrar elnätsbolagen över hur snabbt elbehovet kommer att öka och hur laddprofilerna kommer att se ut.

Av projektet framgår det hittills att det är stora skillnader mellan regioners elnät och i bedömningen av hur fort elektrifieringen kommer att gå. Analyserna visar också att det finns en vilja hos kommunala aktörer att investera i laddinfrastruktur, även om den publika laddningen i vissa fall hittills har använts så lite att den inte är lönsam.

Forskarna ska även kartlägga hur laddning och körmönster ser ut och var effekt- och kapacitetsbrister uppstår – alltså var flaskhalsarna finns i elnätet och hur de kan åtgärdas.
– Vi tittar på vilka affärsmodeller som har tillämpats för laddning, vad det finns för olika lösningar och vad som är möjligt kopplat till regelverket. Prismodellerna har stor betydelse för hur fordonen laddas och för att man ska uppnå uppsatta mål, säger Peter Blomqvist.

I mitten av januari höll Profu en workshop med projektets aktörer. Den visade att mycket redan pågår för att möta fordonsflottans elektrifiering. Samtidigt pekade diskussionerna på behovet av samverkan för att finna lösningar och minska potentiella målkonflikter som kan uppstå.

Förutom Energiforsk driver Profu projektet tillsammans med Chalmers, Powercircle, Sweco och Göteborgs universitet. Projektet pågår till december 2023.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Blomqvist