Framtidens hållbara kläder

Aktuell
Cirkulär ekonomi
Klimat
januari 2022

Dagens klädsektor har stora hållbarhetsutmaningar, inklusive hög användning av primära resurser, omfattande klimat- (och andra) utsläpp, linjära leverans- och användningsmönster och låg användningsfrekvens för klädesplagg. En övergång till hållbara och cirkulära kläder är en komplex resa som måste ta hänsyn till hela värdekedjan och dess samhällskontext. 

“ Denna kombination av metoder ger parallella insikter kring motiv och nyckelfaktorer som driver förändring i klädsektorn, liksom kvantitativa bedömningar av förändringarnas miljöpåverkan. ”

- Hanna Ljungkvist Nordin

Projektet Framtidens hållbara kläder är ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Formas som pågår mellan 2022 och 2024. Utförande parter är IVL Svenska Miljöinstitutet (projektledare), Högskolan i Borås, Lunds universitet och Profu.

Holistisk kartläggning

Projektet använder ett holistiskt angreppssätt för att kartlägga konsumentbeteende kopplat till nya affärsmodeller, utvärdera ny produktions- och återvinningsteknik och undersöka vilka politiska åtgärder som kan stödja övergången till hållbarhet. 

Input från olika intressentgrupper såsom konsumenter, representanter från kläd- och återvinningsindustrin samt beslutsfattare används för att skapa scenarier för framtidens klädsektor.

En tvärvetenskaplig forskargrupp kommer att kombinera fältstudier i konsumtionsbeteende med byggandet av systemdynamiska scenarier, livscykelanalys och policyanalys. Denna kombination av metoder ger parallella insikter kring motiv och nyckelfaktorer som driver förändring i klädsektorn, liksom kvantitativa bedömningar av förändringarnas miljöpåverkan. Profu är biträdande projektledare för projektet och ansvarar även för arbetspaketet som handlar om policy för hållbar textilhantering.

Resultaten hjälper till att identifiera de mest lovande teknikerna och metoderna och under vilka omständigheter de kan bli verklighet. Uppskalningen genom scenarier tydliggör också potentialen för de nya roller och arbetstillfällen som kan skapas i morgondagens europeiska klädsektor.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Hanna Ljungkvist Nordin