Färdplan för fossilfri uppvärmningssektor

Energi
Klimat
Värme & kyla
Aktuell
augusti 2023

Uppvärmningsbranschen tar klimathoten på största allvar och är helt inställd på att fasa ut användningen av alla fossila bränslen. Ett uttryck för detta är den färdplan som branschen tagit fram inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Färdplan för fossilfri uppvärmningssektor (Färdplan Uppvärmning) är en i många avseenden unik satsning. Den enar hela sektorn, dvs. värmekunder, energibolag, teknikleverantörer, kommuner, branschorganisationer med flera och har undertecknats av ca 110 företag och organisationer.

Färdplanens vision: Uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri år 2030. År 2045 ska sektorn vara en kolsänka som hjälper till att minska de totala svenska växthusgasutsläppen. Samverkan är ett viktigt medel för att åstadkomma omställningen.

I färdplanen gör branschens aktörer ett antal åtaganden för att åstadkomma den önskade utvecklingen. Dessa innefattar bl.a. fortsatta effektiviseringsansträngningar och smart styrning, utfasning av fossila bränslen, minskad mängd plast i restavfallet som går till avfallsförbränning, ökad mängd återvunnen energi, introduktion av avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS), och ökat samarbete mellan energileverantörer och kunder. I en snar framtid är plast den enda källan till fossila utsläpp från uppvärmningssektorn och det är skälet till att det är angeläget att branschen, tillsammans med andra delar av samhället, minskar plasten i restavfallet.

Profu är projektledare för Färdplan för fossilfri uppvärmning – utvecklingsplattform. Plattformen finansieras av de medverkande organisationerna, som består av värmekunder, energibolag, energiåtervinningsbolag, teknikbolag, branschorganisationer m.fl.

Plattform för genomförande

Ett trettiotal av undertecknarna driver tillsammans en plattform för genomförande av färdplanens åtaganden. Utvecklingsplattformen syftar till erfarenhetsutbyte, inspiration och samordning av sådant som pågår med koppling till de åtaganden och uppmaningar som färdplanen inrymmer, dvs omställningen till en fossilbränslefri uppvärmningssektor som bidrar till ett konkurrenskraftigt välfärdssamhälle. Systemperspektiv och resurseffektivitet är centrala utgångspunkter.

Aktiviteter och åtgärder för att genomföra färdplanens vision kommer till stor del att ske lokalt hos de olika aktörerna. Plattformen ska utgöra den enande samlingspunkten. Gemensamma erfarenheter kan ligga till grund för att fortsatta ställa krav på hinderröjning. Målet är också att sprida kunskapen ännu bredare, både inom uppvärmningssektorn och till andra sektorer.

Syftet med plattformen:

  • Möjliggöra inspiration och erfarenhetsutbyte mellan aktörer för att stötta och främja genomförande av aktörernas åtaganden enligt färdplanen

  • Samordna med Fossilfritt Sverige, inklusive att representera uppvärmningssektorn i deras verksamhet och ta fram underlag till Fossilfritt Sverige exempelvis i samband med deras årsrapport, debattartiklar och underlag till regeringen

  • Ta fram underlag och kommunicera utvecklingen i uppvärmningssektorn, inklusive att lyfta fram erfarenheter, utmaningar och lösningar

  • Plattformen behövs för att ge uppvärmningssektorn en plats i Fossilfritt Sveriges arbete.

Plattformen för genomförande är en samverkansarena. Arbetet sker i nära samverkan med forskningsprojektet Värmemarknad Sverige, som bedrivits i olika etapper sedan 2012. I Värmemarknad Sverige utförs forskning och utveckling inom värme- och kylarelaterade frågor. 

Mer information finns på färdplanens egen hemsida.

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Kjerstin Ludvig