Exjobbare ger nya perspektiv på värmemarknaden 

Värme & kyla
juni 2024

– Fler ekonomistudenter borde våga göra sitt exjobb inom energiområdet. Det är ett väldigt intressant område och energibranschen behöver fler perspektiv på sina frågor, säger Sofia Westman och Julia Ring, som gör sitt exjobb hos Profu.  

Båda gör sin mastersutbildning på Handelshögskolan i Göteborg och exjobbet är den sista uppgiften på utbildningen. De har i exjobbet analyserat hur multinationella företag anpassar sig till lokala förutsättningar på europeiska värmemarknader.

Syftet har varit att möjliggöra en resurseffektiv energi- och klimatomställning och samtidigt öka kunskapen om hur företag lyckas på resursberoende marknader med stora lokala skillnader. De har valt att studera ett fjärrvärmebolag och ett värmepumpsbolag och deras förutsättningar i Sverige, Tyskland och Nederländerna. 

– Vi har byggt vårt arbete på en teoretisk modell som handlar om att dotterbolag inom multinationella företag har något som kallas ”dubbla inbäddningar”. Det innebär att man har påtryckning från både moderbolaget och den lokala marknaden där man verkar, säger Sofia Westman.

– När vi skulle applicera detta på den europeiska värmemarknaden såg vi att det även finns stora påtryckningar från EU, men den delen tyckte vi saknades i den teoretiska modellen. Vi har därför utvecklat och anpassat modellen till vår casestudie för att illustrera den ”trippla inbäddningen”, förklarar Sofia Westman.

De viktigaste slutsatserna i projektet – förutom utvecklingen av den teoretiska modellen – är den stora utmaningen att ställa om till fossilfritt på värmemarknaden. Utmaningen skiljer sig dock åt beroende på marknaderna och mellan fjärrvärme och värmepumpar. I Tyskland och Nederländerna är fortfarande fossila bränslen dominerande och också i många fall billigare än förnybara bränslen, vilket försvårar omställningen.

– Det som framstår som svårast framöver i Tyskland och Nederländerna är att bli konkurrenskraftig mot det fossila alternativet, medan i Sverige är det snarare en konkurrenssituation mellan fjärrvärme och värmepumpar. Här ser vi att det finns fördelar när fjärrvärmebolag och värmepumpsföretag samarbetar och att man därigenom enklare kan nå klimatmål, säger Sofia Westman.

– Något vi också ser i samtliga av de tre länder som vi har studerat är att politiken har en betydande roll. Skiftande inställning till olika lagar och regleringar över tid gör det svårt för fjärrvärme- och värmepumpsföretag att ta långsiktigt strategiska beslut. Det i sin tur bromsar omställningen, säger Sofia Westman vidare.

Hon och Julia Ring hoppas att deras uppsats ska komma till nytta i energibranschen och att den kan bidra med nya infallsvinklar.

– Genom att identifiera vilka likheter och skillnader det finns mellan olika länder och aktörer på värmemarknaden så kan vi genom ökat samarbete enklare nå de gemensamma klimatmålen. Det handlar om att samarbeta mellan värmepumpsbolag och fjärrvärmebolag, men också i ökad grad mellan länderna, säger Sofia Westman.

Julia Renström och Mårten Haraldsson på Profu, som har varit handledare till Sofia Westman och Julia Ring, tycker att exjobbet är mycket intressant.

– Enskilda företags utmaningar reflekterar på ett spännande sätt den utmaningen som alla europeiska värmemarknader står inför. Alla ska ställa om till minskat resursnyttjande och reducerat klimatavtryck, där samverkan och kunskapsdelning blir viktigt för att lyckas, säger Julia Renström. 

– Samtidigt är det svårt att lyckas med relevant kunskapsöverföring mellan värmemarknaderna då de lokala förutsättningarna är så pass olika. Multinationella företag och deras dotterbolag arbetar kontinuerligt med detta, och har kanske därför en del av framgångsreceptet som behövs för att lyckas med en effektiv omställning av Europas värmemarknader, säger Julia Renström.

Hon och Mårten Haraldsson vill framöver gärna se att fler ekonomistudenter gör sina exjobb om energifrågor.

– Det är ett bra sätt att komma in i en fantastisk bransch som är i stort behov av många perspektiv och kloka, intresserade personer. Smarta ekonomiska lösningar kommer också att vara en avgörande pusselbit för att vi ska lyckas med en resurseffektiv energi- och klimatomställning, varför det är så viktigt att fler ekonomer tidigt kommer in och skapar sig en förståelse för sektorns utmaningar och möjligheter, säger Julia Renström. 

Uppsatsen kan laddas ned här: https://hdl.handle.net/2077/82025

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Renström

Dela