Allt större intresse för energiprisscenarier

Energi
El
Värme & kyla
Marknad & strategi
januari 2024

Många bolag står inför beslut om stora investeringar i nya anläggningar och där situationen på energimarknaden har en avgörande betydelse. Profu ser därför en ökad efterfrågan på deras arbete med att ta fram och analysera energiprisscenarier.  

Med den stora elektrifieringsvåg och omställning som sker i samhället är det ovanligt många företag som står inför stora investeringsbeslut av nya anläggningar. Det gäller såväl energibolag som industriföretag. Inför dessa beslut blir det allt viktigare att veta vad som kan ske på energimarknaden, eftersom det har en stor påverkan på investeringarnas lönsamhet.  

Profu har under många år gjort bränslemarknadsutredningar och energiprisscenarierna är en slags förlängning av dessa.  

" Medan en bränslemarknadsutredning beskriver utvecklingen från idag och 2 till 5 år framåt, så har energiprisscenarier ett betydligt längre perspektiv och kan sträcka sig upp till 30 år framåt. "

- Mattias Bisaillon

Kriget i Ukraina har påverkat bränslemarknaderna på ett markant sätt och det blivit mycket större internationell konkurrens om bränslena. Förutsättningarna för de långsiktiga analyserna har därmed ändrats rejält vilket i sin tur kan påverka investeringar för energibolag och industrier.  

– Vi ser därför ett rejält ökat intresse för våra scenarioanalyser och vi har genomfört ett ökande antal de senaste två åren, säger Mattias Bisaillon.  

– Eftersom mycket kan hända på ett så långt tidsperspektiv är det svårt att göra en enstaka analys för hur det kan bli. Vi tar därför vanligtvis fram 3–4 scenarier för en kund där man viktar olika faktorer med olika tyngd. 

Metodiken och de källor som Profu använder vid energiprisscenarier bygger på omfattande litteraturstudier och omvärldsanalyser genom bland annat IEA och Världsbanken, Profus egna löpande bränslemarknadsbevakningar inom biobränsle, avfall och RT-flis samt terminspriserna för el.  

Dessa uppgifter använder de sedan i sina modellberäkningsverktyg, där TIMES-NORDIC är det viktigaste verktyget. Detta verktyg har med hela elsystemet i Nordeuropa liksom hela fjärrvärmesektorn, transportsektorn och industrisektorn i Sverige.  

– Där kan vi laborera med både utbud och efterfrågan givet förutsättningarna i varje scenario och se var vi landar med priser på olika bränslen. Sedan gör vi olika nedslag i femårssteg. I dessa scenarier ser man en genomsnittlig trend i respektive scenario. Därigenom kan kunden räkna på sin investering utifrån olika alternativ, vilket är oerhört värdefullt, avslutar Mattias Bisaillon. 

Läs mer om Profus bränslemarknadsutredningar, metodik och modeller

Dela

Kontakta mig om du vill veta mer

Mattias Bisaillon