Aktuellt:

Bränslemarknadsdagen 2018

 

Torsdagen 18 oktober i Göteborg

Som kund av Profus bränslemarknadsutredningar erbjuds du deltagande i det populära seminariet "Profus bränslemarknadsdag". Seminariet är indelat i tre sessioner som behandlar var sitt bränsleslag: avfall, returbränslen och biobränslen.

Vill du veta mer? Kontakta Katja Dvali, mobil: 0762 - 60 99 49, e-post: katja.dvali@profu.se

Nyheter


Framtidens avfallsbränsle

I framtiden sker energiåtervinning endast av avfallsfraktioner som inte kan förebyggas, återanvändas eller materialåtervinnas. Profu leder tillsammans med RISE projektet Framtidens avfallsbränsle – där sammansättningen på avfallsbränslet förutspås liksom vägar för att nå dit.

Vill du veta mer?
Kontakta Jenny Sahlin, (mobil 0703 - 21 90 60)
eller
Katja Dvali (mobil 0762 - 60 99 49)

 

Färdplan för fossilfri uppvärmning

Ett 50-tal aktörer inom värme (kunder, leverantörer, branschorganisationer m.m.) ska tillsammans ta fram en färdplan mot fossilfri uppvärmning. Fossilfritt Sverige har gett projektet Värmemarknad Sverige, under ledning av Profu, ansvarar för arbetet, som ska genomföras tillsammans med ytterligare några betydelsefulla aktörer på värmemarknaden.

Energitorvens klimatpåverkan i ett utvidgat systemperspektiv

Profu har på uppdrag av Svensk Torv, Torvforsk och Neova analyserat energitorvens klimatpåverkan i ett utvidgat systemperspektiv. Nu finns den färdiga rapporten tillgänglig på Svensk Torvs hemsida.

Läs mer
Kraftvärme – hur mycket blir det?

De flesta skriver under på att kraftvärme är ett effektivt och resurshushållande sätt att samtidigt producera el och värme. Samtidigt pekar många på den ökade betydelsen av kraftvärme i ett elsystem med växande inslag av variabel elproduktion. Det finns förhoppningar på att kraftvärme kommer att växa snabbt, men mycket i omvärldsförutsättningarna talar emot en sådan expansion.

Det är därför av stor vikt att få en uppfattning om hur kraftvärmekapaciteten kommer att utvecklas under de kommande 10-20 åren. Profu har därför fått i uppgift av Energiforsk att svara på den frågan med avseende på kraftvärme i de svenska fjärrvärmenäten.

Vill du veta mer? Kontakta John Johnsson, mobil: 0705 - 64 28 20 eller
Håkan Sköldberg, mobil: 0706 - 22 76 25

Möjligheter med industriell restvärme

Profu genomför regelbundet analyser kring möjligheterna med industriell restvärme. Under 2018 har vi bland annat analysera restvärme inom Sandvik i Sandviken, restvärme från Kemiklustret i Stenungsund och restvärme från Preems nya anläggning i Lysekil.

I analyserna ingår i ett första steg att se på lönsamheten och miljönyttan med restvärmen och i ett andra steg, i det fall det är flera aktörer inblandade, att tillsammans med aktörerna formulera affärsmodeller för att realisera möjligheterna.

För mer information kontakta John Johnsson,
mobil: 0705-64 28 20.

Värmepumpars påverkan på effektbalansen

I ett projekt finansierat av Effsys Expand och Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS) har effektbehovet av el för uppvärmning kvantifierats och relaterats till en framtid med ökande andel icke styrbar elproduktion.

Läs mer

 


Bränslemarknadsutredningar

Vill du veta mer?

Avfallsbränslemarknaden

Kontakta Jenny Sahlin
mobil 0703 - 21 90 60,
e-post: jenny.sahlin@profu.se

Biobränslemarknaden

Kontakta Mattias Bisaillon
mobil 0703 - 64 93 50,
e-post: mattias.bisaillon@profu.se

Returträflis- och utsorterade avfallsbränslen

Kontakta Jenny Sahlin
mobil 0703 - 21 90 60,
e-post: jenny.sahlin@profu.se


Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2017?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs mer

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 

RE:source-dagen

Jenny Sahlin, Profu, medverkar på RE:sourcedagen i Stockholm den 21 november.

Läs mer om RE:sourcedagen