Aktuellt:

Nu har forskningsprojektet "På väg mot en biobaserad samhällsekonomi. Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?" startat!

Profu har nu inlett arbetet med projektet ”På väg mot en biobaserad samhällsekonomi. Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?” Det är en fördjupad sektorsövergripande satsning där konkurrensen om den svenska skogsråvaran systematiskt analyseras i tidsperspektiven 2030 och mot 2045. Projektet utförs tillsammans med Energiforsk, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, Lunds Universitet och SLU. Projektets mål är bland annat att:

  • Ge sammantagna bilder av hur efterfrågan på den svenska skogsråvaran kan komma att utvecklas beroende på olika politiska mål och styrmedel. Hur utvecklas efterfrågan på olika råvarusortiment? Vilka sortiment påverkas av olika utvecklingsvägar?
  • Öka kunskapen om vilka skogsråvarusortiment det i framtiden kan bli stark konkurrens om? Vilka sektorers råvaruförsörjning kan komma i konflikt med varandra?
  • Visa på effektiva och robusta utvecklingsvägar för användningen av den svenska skogsråvaran. I detta ligger att visa på samordningsvinster där utnyttjandet av skogsråvaran inom en sektor skapar möjligheter för en annan sektor.

Läs mer

Nyheter


Energieffektivisering med effekt

Inom ramen för projektet Värmemarknad Sverige har utvecklingen av värmebehovet studerats och ett behov av ett ökat fokus på effekt lyfts. För att öka kunskapen om effekteffektivisering har vi studerat ett stort antal åtgärder som genomförts i olika fastigheter. Detaljerad data om fastigheternas förbrukning före och efter åtgärderna har studerats för att visa på åtgärdens möjlighet att spara energi och effekt.

Resultatet redovisas i en ny typ av mall som vi valt att kalla ”Åtgärdskompassen”. Förhoppningsvis kan denna mall komma att fyllas på med ytterligare analyserade åtgärder för att skapa en ännu mer fördjupad kunskap om effekteffektivisering i fastigheter.

Ladda ner rapporten "Energieffektisering med effekt"

 

Tack för er medverkan på Värmemarknad Sverige's slutkonferens!

Tack alla engagerade forskare, företag, finansiärer, politiker, branschorganisationer och övriga konferensdeltagare för er medverkan på slutkonferens för #värmemarknad Sverige igår. 'Årets bästa konferens' för att man möter alla aktörer på värmemarknaden. Nu stänger vi etapp 3, men öppnar snart för etapp 4. Välkomna med!

Uppdatering av Avfall Sveriges avfallsindikatorer

År 2015 infördes Avfallsindikatorer av Avfall Sverige som ett sätt att mäta utvecklingen inom kommunernas avfallshantering. Ett tydligt mål med indikatorerna var att belysa hur avfall faktiskt återvanns och inte bara vad det samlades in till. Profu har under hösten 2019 på uppdrag av Avfall Sverige reviderat de beräkningsschabloner som används för att beräkna avfallsindikatorer i AvfallWeb. Målet har varit att ge en uppdaterad och mer representativ bild av hur stor del av kommunernas avfall som faktiskt återvinns.

Läs mer

Är kärnkraft ett hållbart energislag? Profu medverkar i radio

”Absolut inte!” svarar en del, ”Självklart!” svarar andra. Knappast något annat energislag har en så polariserande effekt på människor som kärnkraft. Detta speglas också i den allmänna debatten, i media och bland politiker. Men vad säger forskarvärlden? Platsar kärnkraft i ett långsiktigt hållbart energisystem eller inte?

Vår kollega Ebba Löfblad, medförfattare till rapporten Sustainablity Aspects on Nuclear Power 2019, intervjuades av Sveriges radios nyheter den 20 januari 2020.

Profu har på uppdrag av Energiforsk gått igenom ett omfattande material av forskningsartiklar för att utröna vilken syn forskningen idag har på kopplingen mellan kärnkraft och hållbarhet.

Rapporten "Sustainablity Aspects on Nuclear Power" finns att ladda ner på Energiforsks hemsida

Färdplan El - nu har den överlämnats till regeringen

Sverige ställer om till ett fossilfritt samhälle, med sikte på nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har många branscher och aktörer samlats kring färdplaner för hur de ska bli fossilfria. En stor del av lösningen är att elektrifiera mer, vilket innebär en ökad elanvändning motsvarande minst 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning och ett rejält ökat effektbehov.

För att möta denna efterfrågan med leveranssäker, fossilfri el som säkrar svenska företags konkurrenskraft, har Energiföretagen Sverige tagit fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” i samarbete med Fossilfritt Sverige. Profu har, inom ramen för forskningsprojektet NEPP, medverkat i framtagandet av underlagsrapporten som färdplanen baseras på.

På ett seminarium den 16 januari presenterades färdplanen, med branschens åtaganden och uppmaningar till andra aktörer som behöver bidra.

Läs mer på Energiföretagen Sveriges hemsida:

Värdet av säsongslager i regionala energisystem

I fjärrvärmesystem kan säsongslager skapa en driftnytta genom att lagret laddas med outnyttjade tillgångar av billig värme sommartid som vintertid ersätter dyr värmeproduktion. I detta projekt har denna driftnytta beräknats för sex typsystem. I studien diskuteras även andra värden som lagret kan bidra med, exempelvis att undvika investeringar i annan värmeproduktion och genom kompletterande driftstrategier som korttidslagring. Lokalisering av lagret med hänsyn till flaskhalsar i värmedistributionen tas också upp. Driftnyttan och andra värden översätts till ett nuvärde som kan sägas visa hur mycket ett säsongslager maximalt får kosta för att vara lönsamt.

Ladda ner rapporten från Energiforsks hemsida


Styrelseutbildning

De kommunala energiföretagen är särpräglade genom att de har fler mål än vinstmaximering. Samtidigt verkar företagen under marknads- liknande förhållanden. Till detta bedriver energiföretagen en investeringstung verksamhet som kraftigt påverkas av omvärldens ekonomiska och politiska fluktuationer. Gemensam förståelse för och överblick över den egna verksamheten och dess påverkan av omvärlden är därför av största vikt för styrelse och företagsledning.

Vi genomför regelbundet seminarier för styrelser och/eller ledningsgrupper i dessa frågor.

Läs mer

 


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Föredrag på

Fastighetsmässan

Ur programmet: "Framtidens energislag – vilka energislag är mest kostnadseffektiva och samtidigt hållbara?" / John Johnsson, Profu

Läs mer

 


Föredrag på

Samverkan för fossilfri el och värme

Ur programmet: "Marknadsläge och framtid?" / John Johnsson, Profu

Läs mer