Aktuellt:

Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2018?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs mer

 

Nyheter


Marknaden för bioolja

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag. På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent ...

Läs mer

Färdplan för uppvärmningssektorn överlämnad till regeringen

Den 20 mars överlämnades uppvärmnings- branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanen har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, där Profu har ansvarat för arbetet. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. Ett 90-tal aktörer har ställt sig bakom den färdiga färdplanen. Ladda ned färdplanen på Fossilfritt Sveriges hemsida.
För mer information kontakta Kjerstin Ludvig, mobil: 0708 - 42 33 22.

 

Kartläggning av värmepumpsmarknaden idag

Under våren handleder Profu ett examensarbete om värmepumpsmarknaden. Arbetet utförs inom ramen för Värmemarknad Sverige. Anna Lindesson och Erica Hansson läser båda det sista året på civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola.

Syftet med arbetet är att kartlägga värmepumpsmarknaden idag, vilket innefattar att undersöka nuvarande aktörer, hur produkt och tjänster levereras ...

Läs mer


Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Energiåtervinning för en cirkulär omställning

Affärsmodeller för energiåtervinning i en cirkulär omställning

Nu startar arbetspaket 3 inom RE:source-projektet, som kommer att undersöka affärsmodeller för energiåtervinning och identifiera utvecklingsbehov för att bättre kunna bidra till en cirkulär ekonomi. RE:Source söker en expert inom affärsmodeller med kunskap och erfarenhet av att analysera ekonomiska och finansiella aspekter inom avfallsområdet, inklusive strategier, affärslogik och kundvärde. Intresserad?

Läs mer på RE:Source hemsida eller kontakta Jenny Sahlin, mobil: 0703 - 21 90 60.

En kretsloppspark bidrar till flera av stadens mål

Profu har nyligen utrett värdet av att bygga ytterligare en kretsloppspark i Göteborg. Studien visar att en park på flera sätt bidrar till att nå stadens och Sveriges miljömål och på lång sikt kan bli en mötesplats för kreativt skapande, utbildning och resurshushållning. Studien sammanställer också viktiga svenska och internationella lärdomar från arbete med Kretsloppsparker och avfallsförebyggande.

För mer information kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 -21 90 60.

Tillsammans med Energiforsk projektleder Profu kunskapsprojektet

”Digitalisering i Energisektorn”

Delrapport 2 är nu klar och finns för nedladdning på projektets hemsida.

Projektet är nu i slutfasen och tillsammans med Energiforsk håller Profu på att samla branschen till nya fördjupningsprojekt inom digitaliserings-området. Den 29 januari hålls en workshop hos Energiforsk i detta syfte och under våren kommer nya projekt att utformas.

Är ni intresserad av att veta mer, hör av er till Ebba Löfblad, mobil 0704 - 74 90 23.


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Nepp (North European Energy Perspectives Project) går in i en ny fas med fortsatt forsknings- och syntesarbete. Profu är projektledare för Nepp.