Aktuellt:

Bränslemarknadsdagen

Årets Bränslemarknadsdag hålls i år i Göteborg den 17 oktober.
Bränslemarknadsdagen är Profus dag för kunder till marknadsutredningarna om avfallsbränsle, RT-flis, biobränslen och utsorterade avfallsbränslen, samt bioolja.

Vill du veta mer om våra marknadsutredningar? Kontakta Jenny Sahlin, mobil: 0703 - 21 90 60.

 

Nyheter


Slutkonferens Framtidens avfallsbränsle

Påverka framtidens avfall till energiåtervinning! 3 oktober i Stockholm hålls slutkonferens i vårt forskningsprojekt Framtidens avfallsbränsle i Stockholm Kom och påverka framtidens avfall till energiåtervinning!

Du möter engagerade projektpartners inom avfallshantering, energiåtervinning, byggnation och rivning, kommun, askhantering. Vi redovisar hur vi tillsammans arbetar för att mindre återvinningsbart avfall skall sändas till energiåtervinning. Projektet har finansierats av RE:Source, Avfall Sverige, SBUF och deltagande energiåtervinningsbolag.

För mer information kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 - 21 90 60.

Välkommen!

Webbsändning av remiss-
seminarium för Färdplan El

Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige bjöd in till ett seminarium om Energiföretagens Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle den 30 augusti, inför framtagning av färdplanen. Syftet med seminariet var att informera om arbetet och framförallt att få inspel och synpunkter från fler berörda på den analysrapport som tagits fram som underlag för att gå vidare med att ta fram färdplanen. Profu/Nepp medverkade under seminariet.

Läs mer och se webbsändningen på Energiföretagens Sveriges hemsida

Nyfiken på energisystemfrågor?

Nu startar vi ett Innovationskluster som vi kallar Utvecklingsplattform Energi. Plattformen erbjuder möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyte kring energisystemfrågor med fokus på värme- och kyla. Satsningen är ett samarbete mellan Profu, Sustainable Innovation och Energimyndigheten och syftar till att under en lång tid framöver arbeta med kunskapsutbyte och att identifiera gemensamma behov för att bidra till innovativ utveckling. Inom Utvecklingsplattformen samarbetar bransch, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor. Det gör att förutsättningarna ökar för nya konstellationer, innovativa idéer och att forsknings- och innovationsresultat verkligen kommer till nytta på framtidens värme- och kylamarknader.

Vilka frågor vill du veta mer om eller diskutera? Vi har vårt första seminarium den 17 sept.

Kontakta John Johnsson,
(mobil: 0705 - 64 28 20) om du vill veta mer.

Läs mer

Kapacitetsutredning 2019 - energiåtervinning och mängder restavfall till 2024

"Kapacitetsutredning 2019" beskriver befintlig och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för energiåtervinning till år 2024, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiåtervinning. Årets utredning innehåller även en fördjupning av vad som hänt med plastavfall sedan Kinas importstopp vid årsskiftet 2017/18. Utredningen har gjorts på uppdrag av Avfall Sverige.

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida

Tillståndsansökan för Preems raffinaderi i Göteborg

Profu har under våren 2019 ansvarat för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för Preemraff Göteborgs tillståndsansökan om en planerad utbyggnad vid raffinaderiet för att kunna hantera större mängder förnybar råvara.

Ansökan avser en årlig genomströmning av högst 7,5 miljoner ton råvara, varav högst 6 miljoner ton får ha fossilt ursprung. Den tillkommande genomströmningen jämfört med dagens tillstånd (6 miljoner ton råvara, varav högst 300 000 ton förnybar råvara, samt ytterligare 200 000 m3 förnybar råvara) kommer att utnyttjas för en utökad produktion av förnybara produkter ...

Läs mer

"Biooljemarknaden 2019" är klar!

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag. På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent ...

Läs mer

Klimatförändringarnas inverkan på energisystem

Profu är med och projektleder Energiforsks projekt ”Klimatförändringarnas inverkan på energisystem”. Syftet med projektet är att förbereda energisektorn, myndigheter och politiker på hur klimatförändringarna kan komma att påverka energisystemet och energiförsörjningen i Sverige och Norden. Projektets mål är att öka kunskapen om energisystemets sårbarhet och tillförlitlighet ur ett klimatförändringsperspektiv, energisystemets förmåga att motstå och hantera effekterna, vilka anpassningsåtgärder som kan behövas för att minska negativa effekter samt hur förändrade produktionsförutsättningar kan hanteras och vad som krävs för att bibehålla en säker energiförsörjning ...

Läs mer

"Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen

Efterfrågan på el kommer att öka kraftigt till år 2045, bland annat beroende på att många samhällssektorer vill ersätta sina fossila bränslen med fossilfri el för att nå målet om ett fossilfritt Sverige. Frågan är om det går att möta efterfrågan med bibehållen konkurrenskraft och leveranssäkerhet. En ny rapport som tagits fram av forskningsprojektet NEPP, där Profu deltar, visar att det är möjligt, till något olika kostnader beroende på produktionsmix. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energiföretagen Sverige och kommer att utgöra ett underlag för det arbete med att ta fram en färdplan för fossilfri el som nu påbörjats av inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Ladda ner rapporten

"Avfallsbränslemarknaden 2019" är klar!

2019 års bränslemarknadsutredning "Avfallsbränslemarknaden 2019" är klar.

Vill du veta mer? Kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 -21 90 60.


Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2018? Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs merDetta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Kraftvärmens framtid

Profu presenterar en nyligen genomförd studie: Hur mycket kraftvärme ser det ut att bli framöver i Sverige?
Läs mer på Energiföretagens hemsida

Slutkonferens
Framtidens avfallsbränsle

Påverka framtidens avfall till energiåtervinning!

3 oktober i Stockholm hålls slutkonferens i vårt forskningsprojekt Framtidens avfallsbränsle i Stockholm Kom och påverka framtidens avfall till energiåtervinning!

För mer information kontakta Jenny Sahlin.
Välkommen!


Bränslemarknadsdagen

Årets bränslemarknadsdag hålls i år den
17 oktober i Göteborg!
Bränslemarknadsdagen är Profus dag för kunder till marknadsutredningarna om avfallsbränsle, RT-flis, biobränslen och utsorterade avfallsbränslen, samt bioolja.