Aktuellt:

Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2018?
Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs mer

 

Nyheter


Nyttan med fjärrvärme- effektivisering – en utredning för allmännyttan i Göteborg

Energieffektivisering har i många år varit en prioriterad fråga hos bostadsbolagen. Att ’spara energi’ har ansetts vara synonymt med att ’minska utsläpp’. Profu har nyligen tagit fram en metodik och genomfört en energisystemanalys över energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd. Analysen visar på historisk effektiviseringstakt, teknisk och lönsam potential för värmeeffektivisering fram till 2035 samt klimatnyttan av olika åtgärder ....

Läs mer

Marknaden för bioolja

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag. På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent ...

Läs mer

Färdplan för uppvärmningssektorn överlämnad till regeringen

Den 20 mars överlämnades uppvärmnings- branschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen. Färdplanen har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden, där Profu har ansvarat för arbetet. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. Ett 90-tal aktörer har ställt sig bakom den färdiga färdplanen. Ladda ned färdplanen på Fossilfritt Sveriges hemsida.
För mer information kontakta Kjerstin Ludvig, mobil: 0708 - 42 33 22.

 


Kartläggning av värmepumpsmarknaden idag

Under våren handleder Profu ett examensarbete om värmepumpsmarknaden. Arbetet utförs inom ramen för Värmemarknad Sverige. Anna Lindesson och Erica Hansson läser båda det sista året på civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola.

Syftet med arbetet är att kartlägga värmepumpsmarknaden idag, vilket innefattar att undersöka nuvarande aktörer, hur produkt och tjänster levereras ...

Läs mer

Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Energiåtervinning för en cirkulär omställning

Affärsmodeller för energiåtervinning i en cirkulär omställning

Nu startar arbetspaket 3 inom RE:source-projektet, som kommer att undersöka affärsmodeller för energiåtervinning och identifiera utvecklingsbehov för att bättre kunna bidra till en cirkulär ekonomi. RE:Source söker en expert inom affärsmodeller med kunskap och erfarenhet av att analysera ekonomiska och finansiella aspekter inom avfallsområdet, inklusive strategier, affärslogik och kundvärde. Intresserad?

Läs mer på RE:Source hemsida eller kontakta Jenny Sahlin, mobil: 0703 - 21 90 60.

En kretsloppspark bidrar till flera av stadens mål

Profu har nyligen utrett värdet av att bygga ytterligare en kretsloppspark i Göteborg. Studien visar att en park på flera sätt bidrar till att nå stadens och Sveriges miljömål och på lång sikt kan bli en mötesplats för kreativt skapande, utbildning och resurshushållning. Studien sammanställer också viktiga svenska och internationella lärdomar från arbete med Kretsloppsparker och avfallsförebyggande.

För mer information kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 -21 90 60.


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Profu deltar på Re:source's workshop "Smarta industriområden". Hur kan vi på bästa sätt skapa förutsättningar för hantering av smarta industriområden där företag och verksamheter nyttjar energi och material på ett optimalt sätt?

Läs mer / anmälan


Nepp (North European Energy Perspectives Project) går in i en ny fas med fortsatt forsknings- och syntesarbete. Profu är projektledare för Nepp.