Aktuellt:

Nu har forskningsprojektet "På väg mot en biobaserad samhällsekonomi. Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?" startat!

Profu har nu inlett arbetet med projektet ”På väg mot en biobaserad samhällsekonomi. Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?” Det är en fördjupad sektorsövergripande satsning där konkurrensen om den svenska skogsråvaran systematiskt analyseras i tidsperspektiven 2030 och mot 2045. Projektet utförs tillsammans med Energiforsk, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, Lunds Universitet och SLU. Projektets mål är bland annat att:

  • Ge sammantagna bilder av hur efterfrågan på den svenska skogsråvaran kan komma att utvecklas beroende på olika politiska mål och styrmedel. Hur utvecklas efterfrågan på olika råvarusortiment? Vilka sortiment påverkas av olika utvecklingsvägar?
  • Öka kunskapen om vilka skogsråvarusortiment det i framtiden kan bli stark konkurrens om? Vilka sektorers råvaruförsörjning kan komma i konflikt med varandra?
  • Visa på effektiva och robusta utvecklingsvägar för användningen av den svenska skogsråvaran. I detta ligger att visa på samordningsvinster där utnyttjandet av skogsråvaran inom en sektor skapar möjligheter för en annan sektor.

Läs mer

Nyheter


Vägar till framtidens energiåtervinning

Vetenskapsradion i Sveriges Radio rapporterade 9 mars om att sopförbränning står för en allt större del av koldioxidutsläppen kommer från värmeverk. Profu har, tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden, tagit fram rekommendationer för en rad aktörer och hur återvinningsbart avfall kan cirkulera mer innnan det går till återvinning. Rekommendationerna finns tillgängliga i broschyren "Vägar till framtidens energiåtervinning".

Ladda ner broschyren "Vägar till framtidens energiåtervinning"

Läs mer

 

Stor möjlighet för ökad återvinning av byggavfall

Mycket av det avfall som slängs på byggarbetsplatser kan istället återvinnas. Det visar ett projekt, som Profu tillsammans med forskningsinstitutet RISE gjort, och som undersökt vad det brännbara byggavfallet innehåller.

Läs mer

 

Energieffektivisering med effekt

Inom ramen för projektet Värmemarknad Sverige har utvecklingen av värmebehovet studerats och ett behov av ett ökat fokus på effekt lyfts. För att öka kunskapen om effekteffektivisering har vi studerat ett stort antal åtgärder som genomförts i olika fastigheter. Detaljerad data om fastigheternas förbrukning före och efter åtgärderna har studerats för att visa på åtgärdens möjlighet att spara energi och effekt.

Resultatet redovisas i en ny typ av mall som vi valt att kalla ”Åtgärdskompassen”. Förhoppningsvis kan denna mall komma att fyllas på med ytterligare analyserade åtgärder för att skapa en ännu mer fördjupad kunskap om effekteffektivisering i fastigheter.

Ladda ner rapporten "Energieffektisering med effekt"

 

Tack för er medverkan på Värmemarknad Sverige's slutkonferens!

Tack alla engagerade forskare, företag, finansiärer, politiker, branschorganisationer och övriga konferensdeltagare för er medverkan på slutkonferens för #värmemarknad Sverige igår. 'Årets bästa konferens' för att man möter alla aktörer på värmemarknaden. Nu stänger vi etapp 3, men öppnar snart för etapp 4. Välkomna med!

Uppdatering av Avfall Sveriges avfallsindikatorer

År 2015 infördes Avfallsindikatorer av Avfall Sverige som ett sätt att mäta utvecklingen inom kommunernas avfallshantering. Ett tydligt mål med indikatorerna var att belysa hur avfall faktiskt återvanns och inte bara vad det samlades in till. Profu har under hösten 2019 på uppdrag av Avfall Sverige reviderat de beräkningsschabloner som används för att beräkna avfallsindikatorer i AvfallWeb. Målet har varit att ge en uppdaterad och mer representativ bild av hur stor del av kommunernas avfall som faktiskt återvinns.

Läs mer


Är kärnkraft ett hållbart energislag? Profu medverkar i radio

”Absolut inte!” svarar en del, ”Självklart!” svarar andra. Knappast något annat energislag har en så polariserande effekt på människor som kärnkraft. Detta speglas också i den allmänna debatten, i media och bland politiker. Men vad säger forskarvärlden? Platsar kärnkraft i ett långsiktigt hållbart energisystem eller inte?

Vår kollega Ebba Löfblad, medförfattare till rapporten Sustainablity Aspects on Nuclear Power 2019, intervjuades av Sveriges radios nyheter den 20 januari 2020.

Profu har på uppdrag av Energiforsk gått igenom ett omfattande material av forskningsartiklar för att utröna vilken syn forskningen idag har på kopplingen mellan kärnkraft och hållbarhet.

Rapporten "Sustainablity Aspects on Nuclear Power" finns att ladda ner på Energiforsks hemsida


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer