Aktuellt:

Slutkonferens Värmemarknad Sverige, Stockholm, 6 februari 2020

100 steg mot framtidens värmemarknad

Aldrig tidigare har vår svenska värmemarknad stått inför en så komplex framtid som nu. Vår värmemarknad är i omdaning och nya utmaningar som ökad konkurrens, digitalisering, fossilfrihet, tjänstefiering och bättre kundrelationer tränger sig på parallellt med att dagens krav och utmaningar finns kvar och delvis intensifieras. Samtidigt kan vi konstatera att värmemarknadens aktörer aldrig tidigare varit så lyhörda, medvetna och väl rustade inför framtiden som nu. En viktig förklaring är den ökade samverkan som nu intensifieras och börjar ge resultat. Idag tar sig aktörerna an utmaningarna tillsammans i allt större utsträckning och det är i denna samverkan som nu många av de viktiga stegen mot framtidens värmemarknad tas. I denna forskningskonferens lyfter vi fram en lång rad av alla de steg…

Konferensen äger rum den 6 februari 2020, och vänder sig till dig som arbetar inom energi- och fastighetsbranscherna, kommuner och regioner, teknikleverantörer och akademin.

Till konferensinbjudan

 

Nyheter


Är kärnkraft ett hållbart energislag? Profu medverkar i radio

”Absolut inte!” svarar en del, ”Självklart!” svarar andra. Knappast något annat energislag har en så polariserande effekt på människor som kärnkraft. Detta speglas också i den allmänna debatten, i media och bland politiker. Men vad säger forskarvärlden? Platsar kärnkraft i ett långsiktigt hållbart energisystem eller inte?

Vår kollega Ebba Löfblad, medförfattare till rapporten Sustainablity Aspects on Nuclear Power 2019, intervjuades av Sveriges radios nyheter den 20 januari 2020.

Profu har på uppdrag av Energiforsk gått igenom ett omfattande material av forskningsartiklar för att utröna vilken syn forskningen idag har på kopplingen mellan kärnkraft och hållbarhet.

Rapporten "Sustainablity Aspects on Nuclear Power" finns att ladda ner på Energiforsks hemsida

Färdplan El - nu har den överlämnats till regeringen

Sverige ställer om till ett fossilfritt samhälle, med sikte på nettonollutsläpp år 2045. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har många branscher och aktörer samlats kring färdplaner för hur de ska bli fossilfria. En stor del av lösningen är att elektrifiera mer, vilket innebär en ökad elanvändning motsvarande minst 1,5 gånger hela Danmarks elanvändning och ett rejält ökat effektbehov.

För att möta denna efterfrågan med leveranssäker, fossilfri el som säkrar svenska företags konkurrenskraft, har Energiföretagen Sverige tagit fram ”Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle” i samarbete med Fossilfritt Sverige. Profu har, inom ramen för forskningsprojektet NEPP, medverkat i framtagandet av underlagsrapporten som färdplanen baseras på.

På ett seminarium den 16 januari presenterades färdplanen, med branschens åtaganden och uppmaningar till andra aktörer som behöver bidra.

Läs mer på Energiföretagen Sveriges hemsida:

Värdet av säsongslager i regionala energisystem

I fjärrvärmesystem kan säsongslager skapa en driftnytta genom att lagret laddas med outnyttjade tillgångar av billig värme sommartid som vintertid ersätter dyr värmeproduktion. I detta projekt har denna driftnytta beräknats för sex typsystem. I studien diskuteras även andra värden som lagret kan bidra med, exempelvis att undvika investeringar i annan värmeproduktion och genom kompletterande driftstrategier som korttidslagring. Lokalisering av lagret med hänsyn till flaskhalsar i värmedistributionen tas också upp. Driftnyttan och andra värden översätts till ett nuvärde som kan sägas visa hur mycket ett säsongslager maximalt får kosta för att vara lönsamt.

Ladda ner rapporten från Energiforsks hemsida

Profu prisade i ”Plastutmaningen”

Lidl utlyste i höstas att ge högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut möjlighet att ansöka till Plastutmaningen, som stöd till hållbarhetsprojekt kopplade till plast. Profu är, i ett samarbete med KTH Kemisk Återvinning, en av pristagarna i Lidls hållbarhetspris. Profu och KTH Kemisk Återvinning får tillsammans, ett av prisen för ett projekt om kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall. Projektet ska utforska kemisk återvinning som medel för att förbättra effektiviteten för plaståtervinning samt öka förståelse för hur plastflöden kan hanteras.

Foto: via.tt.se
Styrelseutbildning

De kommunala energiföretagen är särpräglade genom att de har fler mål än vinstmaximering. Samtidigt verkar företagen under marknads- liknande förhållanden. Till detta bedriver energiföretagen en investeringstung verksamhet som kraftigt påverkas av omvärldens ekonomiska och politiska fluktuationer. Gemensam förståelse för och överblick över den egna verksamheten och dess påverkan av omvärlden är därför av största vikt för styrelse och företagsledning.

Vi genomför regelbundet seminarier för styrelser och/eller ledningsgrupper i dessa frågor.

Läs mer

 

Ny rapport:
Mycket stor potential till ökad återvinning av avfall från hushåll och byggindustrin

En ny studie av Profu och RISE Research Institutes of Sweden bekräftar en mycket stor potential att öka materialåtervinning av förpackningsavfall från hushåll och byggindustrin - men vem efterfrågar de återvunna råvarorna?

Projektet är en uppföljning av det tidigare ”Bränslekvalitet - sammansättning och egenskaper för avfall till energiutvinning

Ladda ner rapporten hemsida från Avfall Sveriges hemsida

 

Prisat examensarbete

Vi är stolta att berätta att våra examensarbetare Erica Hansson och Anna Lindesson tilldelats Ebbe Lyths stipendium som delas ut av Kylbranschens Samarbetsstiftelse till bästa examensarbete inom kyl- och värmepumpteknik. I arbetet studerades värdekedjorna på dagens värmepumpmarknad och möjligheter till tjänstefiering. Arbetet genomfördes inom projekt Värmemarknad Sverige och resultaten beskrivs i projektets bokserie i boken Tjänsteutveckling på värmemarknaden.

Under våren 2020 kommer vi att hålla i ytterligare ett examensarbete som denna gång tar sikte på möjligheterna till tjänsteutveckling inom fjärrvärmesektorn. Är du intresserad av att veta mer eller att bidra med din kunskap, kontakta Mårten Haraldsson,
telefon 0734-24 61 00,
e-post:marten.haraldsson@profu.se

Dags för en ny elnätstariff?

Det svenska elnätet har alltid haft en hög tillgänglighet och i princip varit utan överföringsbegränsningar. Det nyväckta intresset för elektricitet som möjliggörare för klimatomställningen ställer dock elnätet inför nya utmaningar. Efterfrågan på el ökar i städerna bland annat genom en utbyggnad av laddinfrastruktur, nya användningsområden inom industri och ett ökat kylabehov. Samtidigt tillförs ny elproduktion genom exempelvis solceller som kan ge ett tillskott på energi, men som är mindre pålitligt när det gäller att bidra när elbehovet är som störst. På flera håll i landet ser vi en ansträngd situation där kapaciteten i elnäten inte räcker till. Samtidigt ökar trycket från politiker och myndigheter, exempelvis genom att intäktsramen som stramas åt och arbetet som pågår med en förordning gällande utformningen av elnätstarifferna.

Läs mer

 

Hur mycket el kommer från kraftvärme i framtiden?

Profu har för Energiföretagens räkning tagit fram en studie, som fokuserar på elproduktionen i kraftvärmeverk i de svenska fjärrvärmesystemen och hur den kan komma att utvecklas under de kommande två decennierna. Centralt i studien har varit att identifiera viktiga påverkansfaktorer, men även att mer i detalj analysera kraftvärmens bidrag på elmarknaden under vissa situationer.

Läs mer på Energiföretagens hemsidaDetta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Projektet Värmemarknad Sverige

100 steg mot framtidens värmemarknad

Slutkonferens för forskningsprojektet om den svenska värmemarknadens förutsättningar, utveckling och utmaningar.

Konferensinbjudan

 


Föredrag på

Framtidens fjärrvärme

Ur programmet: "Värdet av säsongslager i regionala fjärrvärmesystem" / Johan Holm, Profu

Läs mer