Aktuellt:

Deltagarrekord på Bränslemarknadsdagen

Profu vill rikta ett stort tack till alla deltagare, som gjorde" Bränslemarknadsdagen 2019" till det största och mest innehållsrika arrangemanget hittills.

Bränslemarknadsdagen samlar varje år omkring 150 av Profus kunder till utredningarna om biobränsle, returträflis, utsorterade avfallsbränslen och avfallsbränslen från Sverige och Norge.

.

 

Nyheter


Dags för en ny elnätstariff?

Det svenska elnätet har alltid haft en hög tillgänglighet och i princip varit utan överföringsbegränsningar. Det nyväckta intresset för elektricitet som möjliggörare för klimatomställningen ställer dock elnätet inför nya utmaningar. Efterfrågan på el ökar i städerna bland annat genom en utbyggnad av laddinfrastruktur, nya användningsområden inom industri och ett ökat kylabehov. Samtidigt tillförs ny elproduktion genom exempelvis solceller som kan ge ett tillskott på energi, men som är mindre pålitligt när det gäller att bidra när elbehovet är som störst. På flera håll i landet ser vi en ansträngd situation där kapaciteten i elnäten inte räcker till. Samtidigt ökar trycket från politiker och myndigheter, exempelvis genom att intäktsramen som stramas åt och arbetet som pågår med en förordning gällande utformningen av elnätstarifferna.

Läs mer

 

Returträflis- och utsorterade avfallsbränslen 2019 är klar!

Vill du veta mer? Kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 - 21 90 60.

 

Biobränslemarknaden 2019 är klar!

Vill du veta mer? Kontakta Mattias Bisaillon, mobil 0703 -64 93 50.

 

Hur mycket el kommer från kraftvärme i framtiden?

Profu har för Energiföretagens räkning tagit fram en studie, som fokuserar på elproduktionen i kraftvärmeverk i de svenska fjärrvärmesystemen och hur den kan komma att utvecklas under de kommande två decennierna. Centralt i studien har varit att identifiera viktiga påverkansfaktorer, men även att mer i detalj analysera kraftvärmens bidrag på elmarknaden under vissa situationer.

Läs mer på Energiföretagens hemsida

Är kärnkraft del av ett hållbart samhälle?

Profu har på uppdrag av Energiforsk gått igenom ett omfattande material av forskningsartiklar för att utröna vilken syn forskningen idag har på kopplingen mellan kärnkraft och hållbarhet. Det visar sig att synen på kärnkraft i flera avseenden är delad inom forskarvärlden, på samma sätt som inom samhället i övrigt. Trots i vissa fall tydliga ställningstaganden så har huvuddelen av de granskade forskningsartiklarna emellertid en relativt balanserad syn på kärnkraft och dess plats i ett långsiktigt hållbart energisystem. En sådan syn omfattar de positiva aspekterna med kärnkraft men förringar heller inte utmaningarna och riskerna.

Rapporten "Sustainablity Aspects on Nuclear Power" finns att ladda ner på Energiforsks hemsida

Webbsändning av remiss-
seminarium för Färdplan El

Fossilfritt Sverige och Energiföretagen Sverige bjöd in till ett seminarium om Energiföretagens Färdplan el – för ett fossilfritt samhälle den 30 augusti, inför framtagning av färdplanen. Syftet med seminariet var att informera om arbetet och framförallt att få inspel och synpunkter från fler berörda på den analysrapport som tagits fram som underlag för att gå vidare med att ta fram färdplanen. Profu/Nepp medverkade under seminariet.

Läs mer och se webbsändningen på Energiföretagens Sveriges hemsida

Nyfiken på energisystemfrågor?

Nu startar vi ett Innovationskluster som vi kallar Utvecklingsplattform Energi. Plattformen erbjuder möjlighet till samverkan och erfarenhetsutbyte kring energisystemfrågor med fokus på värme- och kyla. Satsningen är ett samarbete mellan Profu, Sustainable Innovation och Energimyndigheten och syftar till att under en lång tid framöver arbeta med kunskapsutbyte och att identifiera gemensamma behov för att bidra till innovativ utveckling. Inom Utvecklingsplattformen samarbetar bransch, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor. Det gör att förutsättningarna ökar för nya konstellationer, innovativa idéer och att forsknings- och innovationsresultat verkligen kommer till nytta på framtidens värme- och kylamarknader.

Kontakta John Johnsson,
(mobil: 0705 - 64 28 20) om du vill veta mer.

Läs mer

Kapacitetsutredning 2019 - energiåtervinning och mängder restavfall till 2024

"Kapacitetsutredning 2019" beskriver befintlig och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för energiåtervinning till år 2024, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiåtervinning. Årets utredning innehåller även en fördjupning av vad som hänt med plastavfall sedan Kinas importstopp vid årsskiftet 2017/18. Utredningen har gjorts på uppdrag av Avfall Sverige.

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida

Klimatförändringarnas konsekvenser på energisystemet

Profu är med och projektleder Energiforsks projekt ”Klimatförändringarnas konsekvenser på energisystemet”. Syftet med projektet är att förbereda energisektorn, myndigheter och politiker på hur klimatförändringarna kan komma att påverka energisystemet och energiförsörjningen i Sverige och Norden. Projektets mål är att öka kunskapen om energisystemets sårbarhet och tillförlitlighet ur ett klimatförändringsperspektiv, energisystemets förmåga att motstå och hantera effekterna, vilka anpassningsåtgärder som kan behövas för att minska negativa effekter samt hur förändrade produktionsförutsättningar kan hanteras och vad som krävs för att bibehålla en säker energiförsörjning ...

Läs mer

"Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen

Efterfrågan på el kommer att öka kraftigt till år 2045, bland annat beroende på att många samhällssektorer vill ersätta sina fossila bränslen med fossilfri el för att nå målet om ett fossilfritt Sverige. Frågan är om det går att möta efterfrågan med bibehållen konkurrenskraft och leveranssäkerhet. En ny rapport som tagits fram av forskningsprojektet NEPP, där Profu deltar, visar att det är möjligt, till något olika kostnader beroende på produktionsmix. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energiföretagen Sverige och kommer att utgöra ett underlag för det arbete med att ta fram en färdplan för fossilfri el som nu påbörjats av inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Ladda ner rapporten

Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2018? Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs merDetta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Fjärrvärmens efterfrågeflexibilitet och digitalisering

Frukostseminarium. Profu talar om efterfrågeflexibilitet och digitalisering med fokus på fjärrvärmesystem. Seminariet arrangeras av Linköpings Universitet tillsammans med Energiforsk.