NYHETER

 

Avfallsbränslemarknaden 2017

Kontakta Jenny Sahlin, tel. 0703-21 90 60,
e-post: jenny.sahlin@profu.se

Biobränslemarknaden 2017

Kontakta Mattias Bisaillon, tel. 0703 - 64 93 50,
e-post: mattias.bisaillon@profu.se

Returträflis och utsorterade avfallsbränslen 2017

Kontakta David Holmström, tel. 0708 - 18 58 68,
e-post: david.holmstrom@profu.se

Dags för Klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2017? Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Kontakta Johan Sundberg,
(tel. 070 - 621 00 81, e-post: johan.sundberg@profu.se) eller
Mattias Bisaillon,
(tel.0703 - 64 93 50, e-post: mattias.bisaillon@profu.se)

 

 

 

 

 


 

Nya viktiga värmeavtal på den lokala värmemarknaden

Profu har lång erfarenhet av arbete med avtal på värmemarknaden. Både mellan restvärmeleverantör och energiföretag och mellan kund och energiföretag. Vi fungerar som analytiker för att ta fram ett gemensamt underlag och som diskussionspartner i dialogen och förhandlingarna. Nyligen har Profu medverkat till två nya avtal som kommer att vara viktiga för den lokala värmemarknaden. I norr har ett nytt avtal tecknats mellan Luleå Energi AB och SSAB om leveranser av restvärme till Luleåborna fram till år 2030. I söder har ett avtal tecknats mellan Skövde Värmeverk och Volvo Cars om leveranser av klimatneutral fjärrvärme.

Läs mer om dessa avtal: Luleå Energi / SSAB respektive
Skövde Energi / Volvo Cars

För mer info kontakta:

Mårten Haraldsson: 0734-24 61 00

John Johnsson: 0705-64 28 20

 


Projekt Polcirkeln prisat

Projekt Polcirkeln (Policy för cirkulär ekonomi) utvaldes till ”Best paper award” vid konferensen Ecodesign 2017 bland 152 bidrag.

Projektledaren Jenny Sahlin, Profu som ledde projektet tillsammans med Åsa Moberg på IVL säger att ”Vi är väldigt stolta och hoppas att det leder till förbättrat beslutsfattande! Vi vill också tacka alla finansiärer och deltagare i projektet.”

Projektets huvudfinansiär var RE:Source tillsammans med Avfall Sverige och det väntas få en fortsättning med start under våren 2018.

Läs mer

 


Välbesökt på årets Bränslemarknadsdag

Årets Bränslemarknadsdag, som i år hölls på Chalmers, satte nytt rekord med över 120 deltagare av Profus kunder från Sverige, Norge och Storbritannien. Under en heldag diskuterade besökarna utvecklingen på marknaderna för avfallsbränslen, returträflis och biobränslen. Dagen avslutades med middag på restaurang Fiskekrogen. Välkomna tillbaka nästa år!

Se foton från dagen

 


Strategisk tillgångsförvaltning i fjärrvärmeföretag

– slutkonferens för tvåårigt forskningsprojekt

Tillgångsförvaltning är en central fråga för fjärrvärmeföretagen och det är nödvändigt med såväl kunskap som processer för att säkerställa en effektiv resurs- och kapitalbindning över tid. I en situation med stagnerade/minskande leveranser och ökad konkurrens är en av fjärrvärmebranschens mest angelägna frågeställning idag hur företagen på effektivaste sätt hanterar sina fasta kostnader.

Under två års tid har Profu lett ett utvecklingsprojekt som genomförts i samarbete med en forskargrupp knutna till Handelshögskolan i Göteborg, Sigholm och fem fjärrvärmeföretag.

Läs mer

 


 

Värmemarknad Sverige – förberedelser för en tredje etapp

I våras avslutades den andra etappen av det tvärvetenskapliga projektet Värmemarknad Sverige, där ett trettiotal företag och organisationer medverkade. Slutresultat och publikationer finns på projektets hemsida, www.varmemarknad.se.

Det övergripande målet har varit att visa på hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling, utifrån ett framåtblickande hållbarhetsperspektiv som kan delas av marknadens alla aktörer. Nu är vi redo att tillsammans omsätta denna kunskap i praktisk handling och därigenom alltmer konkret bidra till att den hållbara utvecklingen fortsätter. Under hösten pågår därför förberedelser för en tredje etapp. Intresset och engagemanget är stort!

Intresserad eller nyfiken? Kontakta Kjerstin Ludvig, kjerstin.ludvig@profu.se för mer information.

 


 

Ny rapport: "Energiåtervinning från avfall i ett miljöperspektiv"

Avfallsbränsle står för en allt större del av svensk fjärrvärmeproduktion och utgör idag det näst största bränslet. Energiåtervinning från avfall för fjärrvärme är dock ifrågasatt i vissa sammanhang. Projektet konstaterar att det är en begränsad eller utebliven systemsyn som gör att energiåtervinning från avfall bland annat ges en låg värdering i flera system för jämförelse mellan uppvärmningsalternativ.

Fjärrsyn-projektet har bidragit till att strukturera upp de olika miljövärderings- principer som används och förtydligat när och hur de bör användas. Grundläggande är att det är den fråga som ska besvaras som ska styra valet av beräkningsprincip, och att valet av systemgräns är av stor vikt.

Läs mer och ladda ned rapporten och ett resultatblad från Fjärrsyns hemsida

 


 

Energiprisscenarier

För att kunna bedöma framtida konkurrenskraft, utvärdera investeringar, och ta fram företagsekonomiska bedömningar behöver energiföretagen ha bilder över hur viktiga omvärldsförutsättningar utvecklas över tid. Under våren 2017 har Profu tagit fram sammanhållna energiprisscenarier för ett par energiföretag med en tidshorisont som täcker perioden från idag fram till 2050.

Läs mer

 


 

Hur styr vi mot en cirkulär ekonomi?

I Re:Source-projektet "Polcirkeln" har Profu, IVL och Swerea IVF undersökt policyåtgärder som kan skapa mer cirkulära konsumtions- och avfallsflöden, och studerat vilka möjliga effekter dessa kan ha.

På Re:source hemsida kan du läsa mer om "Polcirkeln" och ladda ner slutrapporten

Läs mer om Re:source här.

 


TWITTER

 

Sidan uppdaterades: 1 februari 2018

 

 


 

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Byggnader och energianvändning

Vid beslut som rör byggnaders energianvändning och energitillförsel är det viktigt att förstå de fulla konsekvenserna av olika alternativ. Systemperspektiv på energi- och klimatfrågor för byggnader, stadsdelar ...

Läs mer om Profus arbete inom byggnader och energi

Klimatbokslut

- en ny metod som tar hänsyn till hela klimatpåverkan!

Med hjälp av ett utökat klimatbokslut kan man identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats mellan åren och också var man bör sätta in framtida åtgärder för att ytterligare minska på klimatpåverkan. Profus klimatbokslutet presenterar ...   
Läs mer om Klimatbokslut

 

Kommunicera dina fjärrvärme-
priser och fjärrvärmens konkurrenskraft med
"Fjärrkontrollen"

Profu har tillsammans med några fjärvärmeföretag utvecklat ett webbaserat analysverktyg som jämför kostnaden för olika uppvärmningsalternativ i villor och flerbostadshus för sitt/sina system ...

Läs mer och ladda ner ett produktblad om Fjärrkontrollen

 

 


 

LÄNKAR

 

 

 

 

Profus kontor ligger i Kvarnbyn i Mölndal. Kvarnbyn är ett kulturminnesmärkt område i gammal industrimiljö

 

miljödiplomering

 

Vi är nu miljödiplomerade enligt kraven för Svensk Miljöbas nationella miljöledningsstandard.
Läs mer i vår miljöberättelse och ta del av vår miljöpolicy