Aktuellt:

Våra marknadsutredningar "Biooljemarknaden 2020" och
"Avfallsbränslemarknaden 2020" är klara!

Profu har under flera års tid genomfört kontinuerlig bevakning och kartläggning av de svenska marknaderna för biobränsle, returträflis och utsorterade avfallsbränslen, mottagningsavgifter för avfallsförbränning samt bioolja. Utredningarnas primära syfte är att ta fram prisprognoser för respektive bränsle. Prisprognoserna och det detaljerade underlaget till dessa är användbara för våra kunder:
• vid prisförhandlingar
• som beslutsunderlag vid investeringsfrågor
• vid utbildning av personal
• som underlag vid långsiktigt strategiarbete.

Läs mer om "Biooljemarknaden 2020". Du kan också kontakta Mattias Bisaillon, mobil: 0703 - 64 93 50.

Läs mer om "Avfallsbränslemarknaden 2020". Du kan också kontakta Jenny Sahlin, mobil: 0703 - 21 90 60.

Nyheter


Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion - idag och i framtiden

På uppdrag av ett antal svenska energiföretag som äger och driver kraftvärmeverk har Profu gjort en genomgång av de nyttor som fjärrvärmesystemens kraftvärmeverk bidrar med. I denna studie fokuserar vi på de nyttor som kraftvärmeverkens elproduktion bidrar med. Enkelt uttryckt handlar det om de nyttor kraftvärmeverket åstadkommer och som inte en motsvarande hetvattenpanna eller annan fjärrvärmeproduktion ger. Vi tar alltså inte med den nytta som kraftvärmeverkens fjärrvärmeproduktion skapar. Orsaken till att denna studie valt att fokusera på just värdet av elproduktion från fjärrvärmenäten är att det i samband med flera företags behov av nyinvestering i fjärrvärmeproduktion har uppstått en osäkerhet om utbyggnaden ska göras i form av kraftvärmeverk eller hetvattenpanna. De ekonomiska incitamenten för kraftvärme har bedömts vara dåliga.

Ladda ner en sammanfattning av rapporten

 

Kan AI vara till nytta i analyser av energisystemet?

Profu har tillsammans med NODA Intelligent Systems fått bidrag av Vinnova att ta reda på detta. Projektet heter PANG (Prismodeller med AI för Nästa Generation) och är ett AI projekt som fått bidrag Vinnova som en del av en EU satsning på att höja kunskapen om AI i Europa.

PANG blev utvalt trots hård konkurrens där endast en fjärdedel av ca hundra projektförslag gick vidare. Målet med projektet är dels att lära sig mer om AI tekniken men även tillämpa den för analys och framtagning av bland annat dynamiska prismodeller och prediktering av fjärrvärmebehovet. Under maj månad kommer vi tillsammans med NODA börja förbehandla data som sedan kommer användas för analys.

Projektet kommer pågå till mars 2021 med delrapportering och delresultat under 2020.

 

"På väg mot en biobaserad samhällsekonomi - hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?"

Profu har nu inlett arbetet med projektet ”På väg mot en biobaserad samhällsekonomi. Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?” Det är en fördjupad sektorsövergripande satsning där konkurrensen om den svenska skogsråvaran systematiskt analyseras i tidsperspektiven 2030 och mot 2045. Projektet utförs tillsammans med Energiforsk, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, Lunds Universitet och SLU. Projektets mål är bland annat att:

  • Ge sammantagna bilder av hur efterfrågan på den svenska skogsråvaran kan komma att utvecklas beroende på olika politiska mål och styrmedel. Hur utvecklas efterfrågan på olika råvarusortiment? Vilka sortiment påverkas av olika utvecklingsvägar?

  • Öka kunskapen om vilka skogsråvarusortiment det i framtiden kan bli stark konkurrens om? Vilka sektorers råvaruförsörjning kan komma i konflikt med varandra?

  • Visa på effektiva och robusta utvecklingsvägar för användningen av den svenska skogsråvaran. I detta ligger att visa på samordningsvinster där utnyttjandet av skogsråvaran inom en sektor skapar möjligheter för en annan sektor.

Läs mer

 

Vägar till framtidens energiåtervinning

Vetenskapsradion i Sveriges Radio rapporterade 9 mars om att sopförbränning står för en allt större del av koldioxidutsläppen kommer från värmeverk. Profu har, tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden, tagit fram rekommendationer för en rad aktörer och hur återvinningsbart avfall kan cirkulera mer innnan det går till återvinning. Rekommendationerna finns tillgängliga i broschyren "Vägar till framtidens energiåtervinning".

Ladda ner broschyren "Vägar till framtidens energiåtervinning"

Läs mer

 

Stor möjlighet för ökad återvinning av byggavfall

Mycket av det avfall som slängs på byggarbetsplatser kan istället återvinnas. Det visar ett projekt, som Profu tillsammans med forskningsinstitutet RISE gjort, och som undersökt vad det brännbara byggavfallet innehåller.

Läs mer

 


Energieffektivisering med effekt

Inom ramen för projektet Värmemarknad Sverige har utvecklingen av värmebehovet studerats och ett behov av ett ökat fokus på effekt lyfts. För att öka kunskapen om effekteffektivisering har vi studerat ett stort antal åtgärder som genomförts i olika fastigheter. Detaljerad data om fastigheternas förbrukning före och efter åtgärderna har studerats för att visa på åtgärdens möjlighet att spara energi och effekt.

Resultatet redovisas i en ny typ av mall som vi valt att kalla ”Åtgärdskompassen”. Förhoppningsvis kan denna mall komma att fyllas på med ytterligare analyserade åtgärder för att skapa en ännu mer fördjupad kunskap om effekteffektivisering i fastigheter.

Ladda ner rapporten "Energieffektisering med effekt"

 


Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer