Aktuellt:

Bränslemarknadsdagen

Årets Bränslemarknadsdag hålls i år i Göteborg den 17 oktober.
Bränslemarknadsdagen är Profus dag för kunder till marknadsutredningarna om avfallsbränsle, RT-flis, biobränslen och utsorterade avfallsbränslen, samt bioolja.

Vill du veta mer om våra marknadsutredningar? Kontakta Jenny Sahlin, mobil: 0703 - 21 90 60.

 

Nyheter


Tillståndsansökan för Preems raffinaderi i Göteborg

Profu har under våren 2019 ansvarat för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för Preemraff Göteborgs tillståndsansökan om en planerad utbyggnad vid raffinaderiet för att kunna hantera större mängder förnybar råvara.

Ansökan avser en årlig genomströmning av högst 7,5 miljoner ton råvara, varav högst 6 miljoner ton får ha fossilt ursprung. Den tillkommande genomströmningen jämfört med dagens tillstånd (6 miljoner ton råvara, varav högst 300 000 ton förnybar råvara, samt ytterligare 200 000 m3 förnybar råvara) kommer att utnyttjas för en utökad produktion av förnybara produkter ...

Läs mer

"Färdplan fossilfri el – analysunderlag med fokus på elanvändningen

Efterfrågan på el kommer att öka kraftigt till år 2045, bland annat beroende på att många samhällssektorer vill ersätta sina fossila bränslen med fossilfri el för att nå målet om ett fossilfritt Sverige. Frågan är om det går att möta efterfrågan med bibehållen konkurrenskraft och leveranssäkerhet. En ny rapport som tagits fram av forskningsprojektet NEPP, där Profu deltar, visar att det är möjligt, till något olika kostnader beroende på produktionsmix. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Energiföretagen Sverige och kommer att utgöra ett underlag för det arbete med att ta fram en färdplan för fossilfri el som nu påbörjats av inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Ladda ner rapporten

"Biooljemarknaden 2019" är klar!

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag. På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent ...

Läs mer

Klimatförändringarnas inverkan på energisystem

Profu är med och projektleder Energiforsks projekt ”Klimatförändringarnas inverkan på energisystem”. Syftet med projektet är att förbereda energisektorn, myndigheter och politiker på hur klimatförändringarna kan komma att påverka energisystemet och energiförsörjningen i Sverige och Norden. Projektets mål är att öka kunskapen om energisystemets sårbarhet och tillförlitlighet ur ett klimatförändringsperspektiv, energisystemets förmåga att motstå och hantera effekterna, vilka anpassningsåtgärder som kan behövas för att minska negativa effekter samt hur förändrade produktionsförutsättningar kan hanteras och vad som krävs för att bibehålla en säker energiförsörjning ...

Läs mer

FoU-satsningar för att fördjupa kunskapen om digitaliseringens möjligheter för energibranschen

Tillsammans med Energiforsk arbetar Profu med att formera fortsatta branschgemensamma FoU-satsningar kring digitaliseringen av energisektorn. I början på 2019 avslutades Energiforsks första satsning kring energi-sektorns digitalisering, som Profu har varit med och projektlett, och under våren har arbete pågått kring att, tillsammans med projektets finansiärer, ta fram konkreta projektförslag för att fortsätta att fördjupa kunskapen kring digitaliseringens möjligheter för energiföretagen. Forskningsförslagen omfattar pilotprojekt kring en marknadsplats för handel med energi i det lokala energisamhället, en ökad samverkan mellan kund och fjärrvärmeföretag genom digitalisering, prediktivt underhåll samt fördjupad kunskap om hur bl.a. artificiell intelligens respektive blockkedjor kan komma till användning inom energisektorn. För mer information och intresseanmälan att deltaga i forskningssatsningarna, vilka planeras att starta runt årsskiftet 2019/2020, kontakta
Stefan Montin på Energiforsk,
David Holmström, mobil: 0708 - 18 58 68 eller
Ebba Löfblad, mobil: 0704 - 74 90 23.

"Avfallsbränslemarknaden 2019" är klar!

2019 års bränslemarknadsutredning "Avfallsbränslemarknaden 2019" är klar.

Vill du veta mer? Kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 -21 90 60.


Dags för klimatbokslut?

Är du på gång att redovisa klimatpåverkan för ert företags klimatpåverkan år 2018? Hör av dig så berättar vi mer om vårt utökade klimatbokslut.

Läs merDetta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer

 


Nepp (North European Energy Perspectives Project) går in i en ny fas med fortsatt forsknings- och syntesarbete. Profu är projektledare för Nepp.

 


Bränslemarknadsdagen

Årets bränslemarknadsdag hålls i år den
17 oktober i Göteborg!
Bränslemarknadsdagen är Profus dag för kunder till marknadsutredningarna om avfallsbränsle, RT-flis, biobränslen och utsorterade avfallsbränslen, samt bioolja.