Fjärrvärme och fjärrkyla

Profu har mångårig och bred erfarenhet av analys av fjärrvärme och fjärrkyla. Frågorna kan avse ekonomi, energi, miljö eller teknik. Exempel på analysområden är investeringsbedömningar och ekonomisk riskanalys av nya produktionsanläggningar, transmissionsledningar och ackumulatorer, samverkansmodeller för energisamarbeten, prissättning av restvärme, strategisk utveckling av verksamheter, tillgångsförvaltning, prismodeller för fjärrvärme och fjärrkyla och kundanalyser. Vi har dessutom drivit flera forskningsprojekt som även mynnat ut i handböcker inom några av dessa områden. Vi samarbetar reglerbundet med 40-50 fjärrvärmeföretag.

Profu kan bistå i arbetet med utveckling av fjärrkylaaffären. Här inkluderas delar så som bedömning av marknadspotential, konkurrensanalys, prissättning samt investeringsanalyser för produktionen av kyla.

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00

Några av våra projekt inom fjärrvärme- och fjärrkylaområdet

Riskanalys

Profu har under åren genomfört ett stort antal projekt för att identifiera optimal utveckling av produktionskapaciteten i fjärrvärmesystem och vilka ekonomiska risker som detta kan innebära. Projekten byggs upp genom delstudier av osäkerhetsfaktorer i omvärlden där vi utnyttjar vår långa erfarenhet och breda kompetens av att analysera energi-, bränsle-, avfalls- och miljöfrågor ur ett systemperspektiv. Vi analyserar hur osäkerhetsfaktorerna kan förändras framöver och hur dessa möjliga eller troliga förändringar kan påverka projektet.

Läs mer

Restvärme och energisamarbeten

Vi har medverkat i ett flertal projekt kring energisamarbeten och restvärmeutnyttjande. I arbetet har ingått både att beräkna värdet av samarbetet/restvärmen, men också att tillsammans med parterna utarbeta en affärsmodell för affären. Beräkning av nyttan med samarbetet har i flera fall varit komplex, eftersom det i flera fall inneburit att det skapats fjärrvärmesystem med ett mycket stort antal produktionsanläggningar alternativt kopplingar till komplexa industriella system. Den efterföljande fasen med affärsmodeller är även den mycket komplex särskilt om den innebär samarbete med fler än två parter.

Investeringsutredningar

Vi har genomfört en mångfald av investeringsanalyser för fjärrvärmeföretag. Det kan avse nya produktionsalternativ med storleksoptimering och ombyggnationer. Projekten har innefattat allt från stora komplexa kraftvärmeverk till nyetablering av nya mindre fjärrvärmenät. Vi har även genomfört många projekt med att analysera sammankoppling av fjärrvärmesystem med transmissionsledningar. Även ett flertal analyser kring nyttan och lönsamheten med ackumulatorer har genomförts genom åren.

Framtida fjärrvärmeleveranser

Profu har under de senaste åren genomfört ett flertal projekt där de lokala värmemarknaderna analyserats för att bedöma den framtida utvecklingen av fjärrvärmeleveranser. Projekten har ofta genomförts i samband med förstudier för nya produktionsanläggningar eller för kommunala klimatstrategier. Analysen sker oftast för ett gynnsamt respektive ett mindre gynnsamt scenario.

Läs mer