Nyhetsarkiv

 

Prisat examensarbete

Vi är stolta att berätta att våra examensarbetare Erica Hansson och Anna Lindesson tilldelats Ebbe Lyths stipendium som delas ut av Kylbranschens Samarbetsstiftelse till bästa examensarbete inom kyl- och värmepumpteknik. I arbetet studerades värdekedjorna på dagens värmepumpmarknad och möjligheter till tjänstefiering. Arbetet genomfördes inom projekt Värmemarknad Sverige och resultaten beskrivs i projektets bokserie i boken Tjänsteutveckling på värmemarknaden.

Under våren 2020 kommer vi att hålla i ytterligare ett examensarbete som denna gång tar sikte på möjligheterna till tjänsteutveckling inom fjärrvärmesektorn. Är du intresserad av att veta mer eller att bidra med din kunskap, kontakta Mårten Haraldsson, telefon 0734-24 61 00,
e-post:marten.haraldsson@profu.se


Slutkonferens Framtidens avfallsbränsle

Påverka framtidens avfall till energiåtervinning! 3 oktober i Stockholm hålls slutkonferens i vårt forskningsprojekt Framtidens avfallsbränsle i Stockholm Kom och påverka framtidens avfall till energiåtervinning!

Du möter engagerade projektpartners inom avfallshantering, energiåtervinning, byggnation och rivning, kommun, askhantering. Vi redovisar hur vi tillsammans arbetar för att mindre återvinningsbart avfall skall sändas till energiåtervinning. Projektet har finansierats av RE:Source, Avfall Sverige, SBUF och deltagande energiåtervinningsbolag.

För mer information kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 - 21 90 60.


Kapacitetsutredning 2019 - energiåtervinning och mängder restavfall till 2024

"Kapacitetsutredning 2019" beskriver befintlig och planerad kapacitet i kraftvärme- och värmeverk för energiåtervinning till år 2024, och jämför med tillgängliga mängder restavfall till energiåtervinning. Årets utredning innehåller även en fördjupning av vad som hänt med plastavfall sedan Kinas importstopp vid årsskiftet 2017/18. Utredningen har gjorts på uppdrag av Avfall Sverige.

Läs mer på Avfall Sveriges hemsida


"Biooljemarknaden 2019" är klar!

Intresset för bioolja har ökat de senaste åren inom framförallt transportsektorn, men även inom värmemarknaden och industrin återfinns ett ökat intresse. Inom transportsektorn har ökningen i biooljeanvändning varit remarkabel de senaste åren, i synnerhet som substitut till dieselbränsle. Regeringens mål att sänka växthusgasutsläppen från inrikes transporter med 70% mellan 2010 och 2030 kommer ytterligare driva fram ett växande behov av flytande biodrivmedel och andra fossilfria energislag. På värmemarknaden ser ett flertal svenska fjärrvärmeföretag biooljan som en viktig komponent ...

Läs mer


"Avfallsbränslemarknaden 2019" är klar!

2019 års bränslemarknadsutredning "Avfallsbränslemarknaden 2019" är klar.

Vill du veta mer? Kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 -21 90 60.

Läs mer om vår marknadsutredning


Nyttan med fjärrvärme- effektivisering – en utredning för allmännyttan i Göteborg

Energieffektivisering har i många år varit en prioriterad fråga hos bostadsbolagen. Att ’spara energi’ har ansetts vara synonymt med att ’minska utsläpp’. Profu har nyligen tagit fram en metodik och genomfört en energisystemanalys över energieffektivisering i befintligt fastighetsbestånd. Analysen visar på historisk effektiviseringstakt, teknisk och lönsam potential för värmeeffektivisering fram till 2035 samt klimatnyttan av olika åtgärder ....

Läs mer


Kartläggning av värmepumpsmarknaden

Under våren handleder Profu ett examensarbete om värmepumpsmarknaden. Arbetet utförs inom ramen för Värmemarknad Sverige. Anna Lindesson och Erica Hansson läser båda det sista året på civilingenjörsutbildningen Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola. Syftet med arbetet är att kartlägga värmepumpsmarknaden idag, vilket innefattar att undersöka nuvarande aktörer, hur produkt och tjänster levereras ...

Läs mer


 

Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Energiåtervinning för en cirkulär omställning

Affärsmodeller för energiåtervinning i en cirkulär omställning

Nu startar arbetspaket 3 inom RE:source-projektet, som kommer att undersöka affärsmodeller för energiåtervinning och identifiera utvecklingsbehov för att bättre kunna bidra till en cirkulär ekonomi. RE:Source söker en expert inom affärsmodeller med kunskap och erfarenhet av att analysera ekonomiska och finansiella aspekter inom avfallsområdet, inklusive strategier, affärslogik och kundvärde. Intresserad?

Läs mer på RE:Source hemsida eller kontakta Jenny Sahlin, mobil: 0703 - 21 90 60.


En kretsloppspark bidrar till flera av stadens mål

Profu har nyligen utrett värdet av att bygga ytterligare en kretsloppspark i Göteborg. Studien visar att en park på flera sätt bidrar till att nå stadens och Sveriges miljömål och på lång sikt kan bli en mötesplats för kreativt skapande, utbildning och resurshushållning. Studien sammanställer också viktiga svenska och internationella lärdomar från arbete med Kretsloppsparker och avfallsförebyggande.

För mer information kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 -21 90 60.


 

Tillsammans med Energiforsk projektleder Profu kunskapsprojektet

”Digitalisering i Energisektorn”

Delrapport 2 är nu klar och finns för nedladdning på projektets hemsida.

Projektet är nu i slutfasen och tillsammans med Energiforsk håller Profu på att samla branschen till nya fördjupningsprojekt inom digitaliserings-området. Den 29 januari hålls en workshop hos Energiforsk i detta syfte och under våren kommer nya projekt att utformas.

Är ni intresserad av att veta mer, hör av er till Ebba Löfblad, mobil 0704 - 74 90 23.


Nu startar vi ett dialogforum inom värme och kyla! Vill du vara med?

Satsningen är ett samarbete mellan oss, Sustainable Innovation och branschen. Vår förhoppning är att under en lång tid framöver arbeta med kunskapsutbyte och att identifiera gemensamma behov för att bidra till innovativ utveckling.
De parter som bjuds in till Dialogforumet är bl.a. fastighets- och energibolag, lokala och nationella politiker, myndighetsrepresentanter, andra forskningsnätverk och organisationer. Dialogforum ska leda till ökad samverkan samt bidra till att ta fram nya metoder, verktyg, strategier och innovativa lösningar för att ...

Läs mer

Fjärrkontrollen växer och utvecklas

Sedan Fjärrkontrollen utvecklades 2015, har intresset för konkurrensjämförelser mellan uppvärmningsalternativ växt. I slutet av 2017 var 9 orter anslutna till Fjärrkontrollen, idag är 12 orter anslutna. Under våren 2019 kommer flera spännande saker att hända: ...

Läs mer

Framtidens avfallsbränsle

I framtiden sker energiåtervinning endast av avfallsfraktioner som inte kan förebyggas, återanvändas eller materialåtervinnas. Profu leder tillsammans med RISE projektet Framtidens avfallsbränsle – där sammansättningen på avfallsbränslet förutspås liksom vägar för att nå dit. Vill du veta mer? Kontakta Jenny Sahlin, mobil 0703 - 21 90 60.


 

Energitorvens klimatpåverkan i ett utvidgat systemperspektiv

Profu har på uppdrag av Svensk Torv, Torvforsk och Neova analyserat energitorvens klimatpåverkan i ett utvidgat systemperspektiv. Nu finns den färdiga rapporten tillgänglig på Svensk Torv hemsida.

Läs mer

 

Kraftvärme – hur mycket blir det?

De flesta skriver under på att kraftvärme är ett effektivt och resurshushållande sätt att samtidigt producera el och värme. Samtidigt pekar många på den ökade betydelsen av kraftvärme i ett elsystem med växande inslag av variabel elproduktion. Det finns förhoppningar på att kraftvärme kommer att växa snabbt, men mycket i omvärldsförutsättningarna talar emot en sådan expansion.

Det är därför av stor vikt att få en uppfattning om hur kraftvärmekapaciteten kommer att utvecklas under de kommande 10-20 åren. Profu har därför fått i uppgift av Energiforsk att svara på den frågan med avseende på kraftvärme i de svenska fjärrvärmenäten.

Vill du veta mer? Kontakta John Johnsson, mobil: 0705 - 64 28 20 eller
Håkan Sköldberg, mobil: 0706 - 22 76 25


 

Möjligheter med industriell restvärme

Profu genomför regelbundet analyser kring möjligheterna med industriell restvärme. Under 2018 har vi bland annat analysera restvärme inom Sandvik i Sandviken, restvärme från Kemiklustret i Stenungsund och restvärme från Preems nya anläggning i Lysekil.

I analyserna ingår i ett första steg att se på lönsamheten och miljönyttan med restvärmen och i ett andra steg, i det fall det är flera aktörer inblandade, att tillsammans med aktörerna formulera affärsmodeller för att realisera möjligheterna.

För mer information kontakta John Johnsson, mobil: 0705-64 28 20.


 

Värmepumpars påverkan på effektbalansen

I ett projekt finansierat av Effsys Expand och Kylbranschens samarbetsstiftelse (KYS) har effektbehovet av el för uppvärmning kvantifierats och relaterats till en framtid med ökande andel icke styrbar elproduktion.

Läs mer

 

Digitalisering i energisektorn

På uppdrag av Energiforsk projektleder Profu kunskapsprojektet ”Digitalisering i Energisektorn”.

Delrapport 1- "Digital utveckling och möjligheter för energisektorn" från projektets första etapp är nu klar och finns för nedladdning.

Ladda ned rapporten

 

Profu i Europa

I slutet av maj medverkade Profu vid seminarier i Bryssel med temat Fjärrvärme i Europa. Mötet anordnades av DHC+ som är en plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad inom Europa. Profu presenterade resultat från det pågående forskningsprojektet Digitalisering i Energisektorn samt våra erfarenheter från utveckling av kunderbjudanden och prismodeller inom fjärrvärme. Vi är stolta över att vår kunskap efterfrågas i Europa och ser samtidigt fram emot att lära oss av erfarenheter från andra länder inom området fjärrvärme.


 

Projekt Polcirkeln prisat

Projekt Polcirkeln (Policy för cirkulär ekonomi) utvaldes till ”Best paper award” vid konferensen Ecodesign 2017 bland 152 bidrag. Projektledaren Jenny Sahlin, Profu som ledde projektet tillsammans med Åsa Moberg på IVL säger att ”Vi är väldigt stolta och hoppas att det leder till förbättrat beslutsfattande! Vi vill också tacka alla finansiärer och deltagare i projektet.” Projektets huvudfinansiär var RE:Source tillsammans med Avfall Sverige och det väntas få en fortsättning med start under våren 2018.

Läs mer


 

Nya viktiga värmeavtal på den lokala värmemarknaden

Profu har lång erfarenhet av arbete med avtal på värmemarknaden. Både mellan restvärmeleverantör och energiföretag och mellan kund och energiföretag. Vi fungerar som analytiker för att ta fram ett gemensamt underlag och som diskussionspartner i dialogen och förhandlingarna ...

Läs mer


 

"Energiåtervinning från avfall i ett miljöperspektiv"

Avfallsbränsle står för en allt större del av svensk fjärrvärmeproduktion och utgör idag det näst största bränslet. Energiåtervinning från avfall för fjärrvärme är dock ifrågasatt i vissa sammanhang. Projektet konstaterar att det är en begränsad eller utebliven systemsyn som gör att energiåtervinning från avfall bland annat ges en låg värdering i flera system för jämförelse mellan uppvärmningsalternativ. Fjärrsyn-projektet har bidragit till att strukturera upp de olika miljövärderings- principer som används och förtydligat när och hur de bör användas. Grundläggande är att det är den fråga som ska besvaras som ska styra valet av beräkningsprincip, och att valet av systemgräns är av stor vikt. Läs mer och ladda ned rapporten och ett resultatblad från Fjärrsyns hemsida

Läs mer