Värmepumpsutvärderingar

Som oberoende part på värmemarknaden har Profu genomfört tekniska och ekonomiska utvärderingar av projekterade och installerade värmepumpar i fastigheter. I projekteringsskedet har Profu granskat förutsättningar och investeringsanalyser för att säkerställa beslutet om värmelösning. Vid utvärderingar av installerade värmepumpar har mätutrustning installerats för att möjliggöra en detaljerad uppföljning under en längre tid. Syftet har varit att skapa ny kunskap kring ekonomi och teknisk prestanda för kommande projekteringar av värmelösning till fastigheter.

Projekten har i många fall drivits som samverkansprojekt med flera involverade aktörer. Vanligen har ingått fastighetsägare, värmepumpsleverantörer, VVS-företag, energiföretag och branschföreningar.

 

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post; marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00

Projekt vi arbetat med inom detta område

Utvärdering av en värmepumpsanläggning för ett flerbostadshus

Vid årsskiftet 2012/13 installerades bergvärmepumpar i ett flerbostadshus i Helsingborg. Fastigheten innehåller 56 lägenheter och uppskattas ha ett värmebehov på knappt 720 MWh/år. Installationen bestod av 3 stycken värmepumpar från NIBE med en total effekt på 180 kW, 15 stycken borrhål samt tre ackumulatortankar för varmvatten. Befintlig fjärrvärmeanslutning har behållts och används för att täcka förluster i VVC-kretsen samt för spets och reserv.

Under våren 2015 beslutade ett antal parter sig för att gemensamt studera tekniken och ekonomin kring de installerade värmepumparna

Läs mer

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm

Sommaren 2013 bytte det kommunalägda fastighetsbolaget Ängelholmshem uppvärmningsform i en del av sina fastigheter från fjärrvärme till luft-vatten-värmepumpar med fjärrvärme som spets och reserv. Efter installationen av fann Ängelholmshem, Öresundskraft och Svensk Fjärrvärme ett gemensamt intresse i att utvärdera den gjorda investeringen.

Utvärderingen har utförts genom att mäta och följa driften av värmepumpsanläggningen på dygnsnivå under hela år 2014. Utfallet har sammanställts och visar på kostnaden för det nu gällande fallet där fastigheterna värms med värmepumpar. Som jämförelse har också beräknats kostnaderna för ett fall då man istället hade värmt hela fastighetsbeståndet med enbart fjärrvärme. Skillnaden i kostnad mellan de två alternativen har gett den årliga driftnyttan för värmepumpsinstallationen. Genom att ställa driftnyttan mot investeringskostnaden har lönsamheten för den genomförda investeringen kunnat analyseras.