Vindkraft

Den svenska vindkraftens årsproduktion har ökat från drygt 1 TWh till dryga 17 TWh under de senaste 10 åren. Samtidigt som intäkterna, elpris och elcertifikatpris, har sjunkit under perioden så har produktionskostnaden för vindkraft också sjunkit kraftigt främst tack var teknikutveckling i form av högre torn och större rotorer. Den sjunkande produktionskostnaden och utökningen av elcertifikatsystemet till 2045 gör att det kommer att byggas ytterligare stora mängder vindkraft som i sin tur kommer att påverkar elsystemet och inte minst hur prisbildningen på elmarknaden kommer att se ut. Elprisernas volatilitet kommer därmed att öka, beroende även på andra faktorer, och utmaningarna för att bedriva lönsam elproduktion kommer att öka i komplexitet.

Profu kan erbjuda företag i vindkraftsbranschen en rad olika tjänster relaterat till ovanstående skeenden. Exempel på tjänster är att:

- Genomföra utvärderingar av potentiella investeringar, inkluderande scenarier för elprisutveckling och elcertifikatutveckling
- Utföra riskanalys relaterat till vindkraftaffären (regelverk, miljöpåverkan, konkurrens m.m.)
- Stödja vid upphandling och implementering av systemstöd, samt hjälpa till vid utveckling av arbetsprocesser för effektivt nyttjande av systemen
- Medverka i att ta fram underhållsstrategier, inklusive exempelvis att skapa arbetsstruktur, nyckeltal, samt månadsrapportering för att följa upp tillgänglighet och prestanda
- Bistå vid strategiarbete för att optimera intäkter/kostnader för vindkraftsflottans elproduktion, t. ex. prissäkring, prognostisering, pooling, elbashandel, GOO och kompletterande investeringar.

 

 

PETER BLOMQVIST,
E-post: peter.blomqvist@profu.se
Mobil: 0703 - 79 73 90

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 23 99