Profu gör klimatbokslut åt
Västerviks kommunkoncern

För första gången ska Profu göra ett klimatbokslut för en kommunkoncern. Det är Västerviks kommun som har vänt sig till Profu för att få bättre koll på sina klimatutsläpp.

- Vi har tidigare gjort klimatbokslut för Västervik Miljö och Energi. Bolaget tyckte det var intressant att se sina klimatutsläpp i ett systemperspektiv och det gav ringar på vattnet, förklarar David Holmström, som ansvarar för projektet på Profu.

Klimatbokslutet ska omfatta fyra bolag och samtliga förvaltningar i Västerviks kommun. Syftet är att hitta de stora klimatpåverkande faktorerna inom verksamheterna. För att uppnå målen i sin energi- och klimatplan har kommunen infört ett flertal åtgärder och vill nu årligen kunna följa upp att de når målen. Har utsläppen blivit mindre eller större? Räcker åtgärderna eller behövs det kraftigare tag?

- Västerviks kommun har väldigt tydliga ambitioner med att sänka sina utsläpp och då gäller det att de har koll och styr åt rätt håll, säger David Holmström.

Förutom att visa vilka utsläpp som tillförs samhället på grund av verksamheten, redogör Profus klimatbokslut även för den nytta som verksamheten bidrar till avseende klimatpåverkan – alltså vilka utsläpp som samhället undviker tack vare verksamheten. Detta kallas för utökat klimatbokslut med konsekvensperspektiv. Hittills har Profu arbetat med utökade klimatbokslut främst för energibolag och har i dagsläget inte någon färdig modell för en hel kommunkoncern.

- Både vi och kommunen ser det här som ett utvecklingsprojekt. Profu behöver utveckla en ny modell där vi kan tillämpa konsekvensperspektivet i så stor utsträckning som möjligt. Men vi inser att vi inte kommer nå ända fram och får i övrigt försöka hitta en nivå där vi kan följa upp utsläppen på ett bra sätt. För kommunen är detta också något helt nytt vad gäller uppföljning och klimatberäkning.

Arbetet är indelat i etapper. Under hösten kommer Profu att kartlägga indata från verksamheterna och därefter samla in data för ett helt verksamhetsår. När resultatet är klart ska det presenteras och kommuniceras. Arbetet beräknas vara avslutat juni 2023.

 

 

DAVID HOLMSTRÖM
email: david.holmstrom@profu.se
mobil: 0708 - 18 58 68