Transport och drivmedel

Profu har under många år arbetat med frågor som rör transportsektorn. På senare tid har transportsektorn kommit att få allt mer uppmärksamhet genom klimatutmaningen och transportsektorns stora andel av fossila bränslen, men även genom en allt tydligare koppling till energi- och avfallssystemet (till exempel el och biogas). Systemsyn även inom transport-, mobilitets- och drivmedelsektorn kommer därför bli allt viktigare i framtiden, varför Profu på senare år genomfört ett antal nationella och lokala transportprojekt.

Vår erfarenhet och kunskap sträcker sig från transportutredningar och analyser för enskilda verksamhetsutövare och kommuner, till stora nationella transportsystemanalyser vad gäller transportsektorns energianvändning och åtgärder för att minska klimatpåverkan från samhällets transporter. Vi arbetar till exempel med omvärldsanalys och strategisk planering för kommunala aktörer inom mobilitetsområdet. I våra analyser använder vi våra kunskaper inom systemanalys liksom vår expertis vad gäller direkta och indirekta effekter från transporter vad gäller utsläpp av luftföroreningar till omgivande miljö.

 

EBBA LÖFBLAD,
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23

JOHAN HOLM,
email: johan.holm@profu.se
mobil: 0730 - 71 86 28

Några av våra projekt inom transport- och drivmedelsområdet

Klimatstudie av olika fordonsdrivmedel i Skåne

Profu har på uppdrag av Sysav, E.ON, Öresundskraft, VA Syd, NSR och C4 studerat klimatpåverkan från fordonsdrivmedlen biogas, el, HVO och FAME/RME. Analysen har utgått från klimatnyttan av att driva en stadsbuss med respektive drivmedel, och har syftat till att visa betydelsen av vilken metod man väljer när man klimatvärderar drivmedel. Analysen visar även på komplexiteten i olika drivmedelskedjor. Ambitionen i studien har varit att jämföra drivmedlen utifrån ett s.k. konsekvensperspektiv, där man utöver direkta utsläpp i produktions- och användarledet, även analyserar effekterna i ett vidare systemperspektiv genom att bl.a. inkludera klimatnyttan av eventuella biprodukter (exempelvis biogas) som kan kopplas till drivmedelsproduktionen.

Läs mer

Transportutredningar

Genom åren har vi utfört ett flertal kommunala transportutredningar som en del i arbetet med kommunala energi- och klimatplaner/-strategier. För detta ändamål har vi egna transportmodeller som utifrån det totala trafikarbetet i en kommun beräknar den totala energianvändningen samt relaterade utsläpp från transporterna. Med hjälp av en åtgärdsmodell kan vi sedan ta fram framtidsscenarier för att peka på en möjlig utveckling av transportsystemet ur ett energi- och utsläppsperspektiv.

Vi genomför även klimatstudier av alternativa drivmedel baserat på konsekvensmetoden, vilken visar klimatpåverkan av ett drivmedel i ett utvidgat systemperspektiv.

Forsknings- och innovationsplattform för elvägar

Elvägsteknik för tunga fordon testas nu sedan något år tillbaka på allmän väg i Sverige, men frågan är hur steget till storskalig drift ska tas.

Profu medverkade vid uppstarten av projektet ”Forsknings- och innovationsplattform för elvägar”. Syftet med projektet är att stärka forsknings- och innovationskraft inom området, genom att bygga gemensam kunskap mellan universitet, institut, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Läs mer

Roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem år 2030

På uppdrag av Elforsk och Svensk Energi har Profu arbetat med att ta fram en roadmap för ett fossilbränsleoberoende transportsystem för Sverige år 2030. Syftet med arbetet som bedrivits i bred samverkan med ett fyrtiotal organisationer har varit att visa på vilka åtgärder, vägval, beslut och styrmedel som kommer krävas för omställningen.

Ladda ner projektets slutrapport