SYSTEMANALYS OCH AVFALLSBEHANDLING

Studier av avfallssystem är en komplex uppgift eftersom systemen samverkar och påverkas av flera olika samhällsbärande system och en stor mängd miljöpolitiska styrmedel och miljömål. Avfall uppkommer ur våra produktionssystem och från vår konsumtion och livsstil. Behandlingen av avfall genererar produkter och tjänster som samverkar med system för uppvärmning, kraftgenerering, transportsystem och produktionssystem. Samverkan sker både lokalt, nationellt och internationellt.

I det pågående omställningsarbetet för samhällsutveckling och avfallsflöden i en cirkulär ekonomi krävs inom avfallsområdet en fortsatt kunskapsuppbyggnad, utveckling och investering i insamlingssystem och kapacitet för behandling. Därtill kommer förskjutning av normer och beteendeförändringar vad gäller råvaruuttag, produktion, konsumtion, förebyggande, sortering och behandling. Under en pågående omställning kommer det att fortsätta finnas avfall som inte förebyggs eller cirkuleras, eller sorteras till rätt behandling.

Vi bidrar med kunskap och analyser ur ett systemperspektiv för kommunala och regionala avfallsplaner, investeringsbedömningar, kommunal planering för insamling och behandling genom materialåtervinning, biologisk behandling och energiåtervinning.

 

JENNY SAHLIN,
E-post; jenny.sahlin@profu.se
Mobil: 0703 - 21 90 60

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81