systemANALYS

Systemanalys är en analys av samband och effekter i komplexa system, där man inte kan lösa en enskild fråga utan att ta hänsyn till dess konsekvenser. Utifrån ett systemperspektiv beskriver man de olika delarna i ett system och deras inbördes relationer, men också hur systemet interagerar med omgivningen. Genom att utgå från ett systemperspektiv minskar risken för suboptimering, till exempel vid val av bränsle, uppvärmningsteknik, eller åtgärder för energieffektivisering. Systemanalys kan användas som beslutsunderlag vid investeringar och framtagande av, strategier och policyer.

Avfalls- och energisystem är exempel på system med stor interaktion med omgivande strukturer/funktioner och som levererar produkter och eller utför tjänster som är nödvändiga för ett fungerande samhälle. Systemanalys används där vid studier av tex uppvärmningen av en byggnad, uppförande av en ny produktionsanläggning  för fjärrvärme eller behandling av avfall. Situationen för ett specifikt företag i ett samhällssystem illustreras schematiskt i figuren. För företaget är det viktigt att analysera och förstå konsekvenser av förändringar i det egna systemet såväl som i de omgivande systemen och/eller att fatta beslut baserat på ett helhetsperspektiv.

Profu arbetar med systemanalytiska modeller, scenarier och metoder och utvärderar frågor bland annat inom dagens och framtidens energi-, avfalls- och transportsystem. För att beräkna konsekvensen av en förändring i systemet och därmed resulterande miljömässiga och ekonomiska konsekvenser, kvantifierar vi effekterna även i de omgivande systemen. Att beskriva omvärlden är en komplex uppgift, och valet av systemgräns är viktigt. Detta kan vara avgörande för resultaten, speciellt för att bedöma den resulterande miljöpåverkan av en förändring.

En av Profus styrkor är att vi arbetar med energi, avfall och transporter samt interaktion mellan dessa system och frågor. Det gör att vi kan ta oss an komplexa frågeställningar som berör våra samhällsfunktioner, idag och på lång sikt. Systemperspektivet är en central utgångspunkt och då blir sammanhanget - och beroendet - emellan våra tre huvudområden och de stora samhällsutmaningarna ofta tydligt. Dessutom arbetar vi med frågorna ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv. Många utredningar och analyser hanterar den komplexitet som orsakas av att energi-, avfalls och transportfrågor hänger samman på flera nivåer. Ett aktuellt exempel är inom stadsutveckling, där samverkan mellan samhällets olika infrastrukturer är en förutsättning och samverkan mellan de många berörda parterna nödvändigt.

 

Illustration av hur energi- och avfallsföretaget verkar inom och interagerar i ett systemperspektiv. Bildkälla: Profus projekt Energiåtervinning från avfall i ett miljöperspektiv – kunskap och kommunikation Fjärrsyn 2017:365

Några av våra projekt inom systemanalys

Klimatbokslut

Med hjälp av ett utökat klimatbokslut kan man identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats mellan åren och också var man bör sätta in framtida åtgärder för att ytterligare minska på klimatpåverkan. Profus klimatbokslut presenterar inte bara företagets tillförda utsläpp utan också hur energiföretaget undviker andra utsläpp i samhället. Metoden följer internationell standard för klimatbokslut (GHG-protokollet) men lägger till en utökad beskrivning av förändringar i omvärlden med hjälp av senare års forskning inom området. Tack vare den utökade beskrivningen kan man fånga upp alla de klimatvinster som energiföretaget ger i omvärlden.

Läs mer

Aspekter på begreppet additionalitet

Många energikunder vill visa att deras energianvändning är ”bra”, exempelvis genom att den medför särskilt små utsläpp av växthusgaser.
Energileverantörer erbjuder som ett svar på denna efterfrågan energiprodukter med särskilt små utsläpp. Ofta görs detta genom det som brukar kallas allokering. Det innebär att man ur den totala energiproduktionsmixen skiljer ut den del som exempelvis baseras på förnybar energi och erbjuder den, ofta med en viss merkostnad, till de kunder som vill ha en sådan ”miljöprodukt”. Övriga kunder som inte efterfrågar miljöprodukten får då dela på den kvarvarande energin med de egenskaper som den har då de förnybara delarna redovisningsmässigt tagits bort.

Läs mer

 

Systemanalys för stadsutveckling

Samverkan mellan samhällets olika infrastrukturer (el, värme, vatten, avfall etc) är en förutsättning för ett välfungerande och resurseffektivt samhälle och det förutsätter både kunskap om systemen och samverkan mellan berörda organisationer. Det är först när vi förstår hur systemen fungerar och hänger samman som vi kan fatta långsiktigt kloka beslut.

Läs mer

Behandling av kommunplast från ÅVC

Profu har undersökt möjligheter till förbättrad hantering av kommunplast, dvs de plastfraktioner hårdplast, som samlas in via återvinningscentraler (ÅVC) och som ej ingår i producentansvaret. Olika alternativ har jämförts med avseende på andel kommunplast till verklig materialåtervinning, klimatpåverkan ur ett systemperspektiv och kostnad för kommunen. På sikt eftersträvar man att nå effekten av en ökad andel materialåtervinning från kommunplast. En viktig faktor ur ett systemperspektiv är hur stor andel av den insamlade plasten som verkligen materialåtervinns och ersätter jungfruliga material, och hur står andel som blir rejekt. Rejektet blir en bränslefraktion till energiåtervinning och råvara vid cementproduktion. Ytterligare en viktig faktor är vilket bränsle som ersätter plasten, om mer plast återvinns.