Analys av storskalig solelsexpansion i Sverige

Vilken produktion ersätts av storskalig solelsexpansion och vad är koldioxidnyttan?

Den tillgängliga ytan för solelinstallationer i Sverige är mycket stor. Dessutom är intresset bland potentiella investerare stort och den ekonomiska kalkylen i många fall tillräckligt god. Utifrån dessa förutsättningar bör en framtida produktionsnivå kunna motsvara storleksordningen 5-20 TWh, beroende på exempelvis elnätsbegränsningar och utformning av styrmedel. I ett forskningsprojekt har Profu undersökt systemkonsekvenserna av en sådan kraftig expansion av solel samt redogjort för de systemmässigt lönsamma produktionsvolymer av solel i Sverige som vi har identifierat med våra modellverktyg.

En dimension som har undersöktes var vilken kraftproduktion som ersätts om det sker en kraftig expansion av solel i Sverige. Det kan både vara befintlig elproduktion som delvis ersätts men även potentiella nyinvesteringar som inte blir av. Exporten ökar, och analyser visar att detta ersätter annan förnybar kraft i Norden, huvudsakligen vindkraft (potentiella nyinvesteringar som alltså inte blir av). På kontinenten ersätts initialt fossil kraft, men allteftersom Europas kraftproduktion når sina förnybarhetsmål är det till slut huvudsakligen annan förnybar kraft som kan påverkas, se figuren nedan.

Förändring av kraftproduktion i jämförelse mot referensfallet Norden respektive Nordeuropa av ökade mängder solelproduktion i Sverige.

Med tanke på att Nordeuropas (och övriga Europas) elsystem förväntas gå mot lägre och lägre koldioxidutsläpp, så minskar koldioxidnyttan med solel i Sverige på längre sikt. I en framtida situation med koldioxidfri elproduktion är dock koldioxidnytta inte längre en fråga, istället är kostnadseffektivitet den avgörande faktorn. Och som vi visat i våra systemanalyser kan några procent solel ingå som en kostnadseffektiv komponent i Sveriges elproduktion, vilket således innebär en kraftig expansion från dagens situation med ca 0,1 % solel.

 

ERIK AXELSSON,
E-post: erik.axelsson@profu.se
Mobil: 0707 - 45 32 26