Solel

Solel har blivit en allt viktigare faktor i flera europeiska länders elsystem och utvecklingen har i vissa fall fått stor påverkan på elsystemet. I Sverige är bidraget från solel ännu marginellt men utbyggnaden har på senare år accelererat väsentligt. Mot denna bakgrund har Profu och Chalmers fått medel från SolEl-programmet för att analysera möjligheter, utmaningar och systemkonsekvenser relaterade till en storskalig expansion av solel i Sverige. Syftet är att få en bred förståelse för förutsättningarna för en utbyggnad av solel och de systemeffekter som den kan medföra. Projektet fokuserade på tre huvudområden:

1) att öka förståelsen för de drivkrafter som finns idag för att investera i solel på olika nivåer (som privat aktör, ekonomisk förening eller som kommersiell aktör),
2) att identifiera de viktigaste faktorerna som begränsar potentialen för utbyggnad, och
3) att analysera systemeffekter av en signifikant utbyggnad av solel i Sverige som t ex påverkan på övrig kraftproduktion och CO2-utsläpp inom det nordeuropeiska elsystemet, effekter på elprisbilden, förändringar i elhandeln mellan regioner samt behov av smarta elnät.

Profu ledde projektet som pågick under 2016-2017.

SolEl-programmet är ett tillämpat utvecklingsprogram som bidrar till att den svenska marknaden för solceller expanderar från små nischmarknader till att på lång sikt kunna vara en del av en ekonomiskt hållbar elproduktion. Programmet samfinansieras av näringslivet (genom Energiforsk) och Energimyndigheten.

 

PETER BLOMQVIST,
E-post: peter.blomqvist@profu.se
Mobil: 0703 - 79 73 90

THOMAS UNGER,
email: thomas.unger@profu.se
mobil: 0702 - 12 23 99

Projekt vi arbetat med inom detta område

Analys av storskalig solelsexpansion i Sverige

Profu har fått medel från solenergiprogrammet för att analysera möjligheter och utmaningar för, samt systemkonskenser av, storskalig solelsexpansion i Sverige.

Läs mer