Nu har forskningsprojektet "På väg mot en biobaserad samhällsekonomi. Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogs-råvaran?" startat!

Profu har nu inlett arbetet med projektet ”På väg mot en biobaserad samhällsekonomi. Hur påverkas konkurrensen om den svenska skogsråvaran?” Det är en fördjupad sektorsövergripande satsning där konkurrensen om den svenska skogsråvaran systematiskt analyseras i tidsperspektiven 2030 och mot 2045. Projektet utförs tillsammans med Energiforsk, IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, Lunds Universitet och SLU. Projektets mål är bland annat att:

  • Ge sammantagna bilder av hur efterfrågan på den svenska skogsråvaran kan komma att utvecklas beroende på olika politiska mål och styrmedel. Hur utvecklas efterfrågan på olika råvarusortiment? Vilka sortiment påverkas av olika utvecklingsvägar?
  • Öka kunskapen om vilka skogsråvarusortiment det i framtiden kan bli stark konkurrens om? Vilka sektorers råvaruförsörjning kan komma i konflikt med varandra?
  • Visa på effektiva och robusta utvecklingsvägar för användningen av den svenska skogsråvaran. I detta ligger att visa på samordningsvinster där utnyttjandet av skogsråvaran inom en sektor skapar möjligheter för en annan sektor.

Projektet finansieras av Energimyndigheten, ett stort antal energiföretag och skogsföretag och ett antal branschorganisationer. Projektet löper under 2020 och 2021 och är uppdelat i 10 delprojekt. Profu svarar för projektledning och har ansvar för fyra av de 10 delprojekten.

 

MATTIAS BISAILLON,
E-post: mattias.bisaillon@profu.se
Mobil: 0703 - 64 93 50

HÅKAN SKÖLDBERG,
E-post: hakan.skoldberg@profu.se
Mobil: 0706 - 22 76 25