Profu utreder

värdet av säsongslager i fjärrvärmesystem

Inom ramen för Energiforsks program Termiska Energilager genomför Profu en utredning om värdet av säsongslager i olika fjärrvärmesystem. Fjärrvärmeproduktionen karaktäriseras typiskt av stora skillnader i rörlig värmeproduktionskostnad vid olika tidpunkter under året. Detta väcker frågan om att lagra värme som producerats till låg kostnad för att ersätta värmeproduktion med höga kostnader. I detta projekt ska Profu genom modellberäkningar för ett antal verkliga fjärrvärmesystem beräkna driftnyttan av säsongslagring och också bedöma värdet av att lagringen kan ersätta viss produktionsutbyggnad. Värdet blir bland annat en konsekvens av fjärrvärmeproduktionens uppbyggnad och lagrets storlek i effekt- och energihänseende. Med antagande om livslängd för lagret och kalkylränta kan man sedan beräkna hur mycket lagret får kosta. De erhållna resultaten kommer att bli viktiga indata för den fortsatta utvecklingen av tekniska lösningar för säsongslagring, eftersom de kommer att etablera en nivå för hur mycket lagringen får kosta. Projektet startar nu och pågår under ungefär ett års tid.

 

HÅKAN SKÖLDBERG,
E-post: hakan.skoldberg@profu.se
Mobil: 0706 - 22 76 25