Regional elprisanalys – REGEL

Tillsammans med ett antal svenska energibolag och industriaktörer har Profu nu startat upp projektet REGEL (Regional elprisanalys).

Projektet, som pågår under hösten 2021, kommer att analysera och kvantifiera prisbilden i de svenska elprisområdena i en framtid där elsystemet utmärks av ett betydligt större inslag av variabel elproduktion än idag.

Analyserna kommer att peka ut eventuell skillnad i prisbild mellan elområdena, ge förklaringar till varför prisskillnader uppstår och identifiera när på året som prisskillnaderna kan bli som störst. Ett viktigt syfte med projektet är också att tydliggöra och lyfta vad en eventuella tilltagande elprisskillnad mellan de svenska elområdena innebär för såväl elproducenter som elkonsumenter i respektive region/elområde.

För analyserna används Profus modellverktyg EPOD (European Power Dispatch), som är frukten av ett mångårigt forskningssamarbete med Chalmers.

Den långsiktiga ambitionen med projektet är att lägga grunden för en plattform för fortsatt analys av elprisbilden i ett längre tidsperspektiv, även efter det att projektet har avslutats.

Företag som är intresserade av att deltaga som medlemmar i ett sådant framtida elprisforum är välkomna att kontakta Thomas Unger, Johan Holm eller Ebba Löfblad.

 

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 23 99

 

JOHAN HOLM,
E-post: johan.holm@profu.se
Mobil: 0730 - 71 86 28

 

EBBA LÖFBLAD
email: ebba.lofblad@profu.se
mobil: 0704 - 74 90 23