Tillståndsansökan för Preems raffinaderi i Göteborg

Profu har under våren 2019 ansvarat för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för Preemraff Göteborgs tillståndsansökan om en planerad utbyggnad vid raffinaderiet för att kunna hantera större mängder förnybar råvara.

Ansökan avser en årlig genomströmning av högst 7,5 miljoner ton råvara, varav högst 6 miljoner ton får ha fossilt ursprung. Den tillkommande genomströmningen jämfört med dagens tillstånd (6 miljoner ton råvara, varav högst 300 000 ton förnybar råvara, samt ytterligare 200 000 m3 förnybar råvara) kommer att utnyttjas för en utökad produktion av förnybara produkter. Efterhand som tillgången på förnybara råvaror ökar avser Preem att reducera importen av råolja, petroleumoljor och petroleumbaserad blandningskomponenter till förmån för import av förnybara råvaror.

För att möjliggöra den utökade produktionen ansöker Preem om tillstånd för en ny processanläggning för förnybar råvara, en så kallad Green Feed Unit (GFU) med tillhörande förbehandlingssteg, utökad vätgasproduktion samt installation av en elektrolysör. Ansökan är en omprövning av hela verksamheten och den har under juni lämnats in till Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg.

 

CECILIA GRUBBSTRÖM,
E-post: cecilia.grubbstrom@profu.se
Mobil: 0732 - 39 13 21

EBBA LÖFBLAD,
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23