Uppdatering av Avfall Sveriges avfallsindikatorer

År 2015 infördes Avfallsindikatorer av Avfall Sverige som ett sätt att mäta utvecklingen inom kommunernas avfallshantering. Ett tydligt mål med indikatorerna var att belysa hur avfall faktiskt återvanns och inte bara vad det samlades in till.

Profu har under hösten 2019 på uppdrag av Avfall Sverige reviderat de beräkningsschabloner som används för att beräkna avfallsindikatorer i AvfallWeb. Målet har varit att ge en uppdaterad och mer representativ bild av hur stor del av kommunernas avfall som faktiskt återvinns.

Utredningen har bland annat resulterat i att bedömd faktisk materialåtervinning för plastförpackningar korrigeras ned kraftigt jämfört med tidigare studier Omkring 35 procent av de insamlade plastförpackningarna bedöms i dagsläget kunna materialåtervinnas. Resterande del, 65 procent, går till energiåtervinning. Tidigare har andelen som materialåtervunnits bedömts vara 75 procent. Det finns idag en tydligare bild av vilka plastfraktioner som går att återvinna och återvinningsbranschen har satt upp mål för att öka andelen förpackningar som går att återvinna. Utredningen visar också att det råder osäkerheter för en rad olika avfallsfraktioner av hur mycket som återvinns på respektive trappsteg i avfallshierarkin och det är därför svårt att beräkna schabloner.

Resultatet presenteras i Avfall Sveriges rapport "Reviderade schabloner för beräkning av avfallsindikatorer"

 

 

DAVID HOLMSTRÖM,
E-post; david.holmstrom@profu.se
Mobil: 0708 - 18 58 68