Klimat- och energianalys vid
nybyggnation av bostäder

Vilken energiförsörjning i nya bostäder ger lägst klimatpåverkan på lång sikt, fjärrvärme eller bergvärme och med vilka kombinationer av fastighetsnära energiproduktion? Profu utreder energi- och klimatkonsekvenser av olika energiförsörjningslösningar i samband med att nya byggnader eller hela stadsdelar planeras. Både fjärrvärmen och det nordiska elsystemet som vi ingår i utvecklas mot ökad andel förnybart, tack vare den energi- och klimatpolitik som förs nationellt och internationellt. När byggherrarna eller kommunen står inför ett val av energiförsörjningslösning är det viktigt att förstå och bedöma kostnads- och miljökonsekvenserna av olika lösningar, på kort och lång sikt. Eftersom de lokala förutsättningarna för fjärrvärmesystem skiljer sig mycket åt (vilket bränsle används? finns spillvärme i närområdet? hur kommer fjärrvärmesystemet utvecklas på lång sikt?) måste energianalyserna göras utifrån de lokala förutsättningar som gäller på orten.

Utredningarna visar generellt på att valet av energiförsörjning är viktigt ur klimat- och resursanvändningsperspektiv. Men eftersom mycket god energiprestanda eftersträvas i byggnader blir även de boendes användning av hushållsel av mycket stor betydelse.

Energiförsörjningslösningen är dock – och bör vara – frikopplad från frågan om byggnadernas energibehov.

 

 

 

KJERSTIN LUDVIG,
E-post: kjerstin.ludvig@profu.se
Mobil: 0708 - 42 33 22

VANJA MÅNBORG,
E-post: vanja.manborg@profu.se
Mobil: 0722 - 22 38 05