Martes

- simuleringsprogrammet för strategisk analys av fjärrvärmeproduktion

Martes är ett detaljerat beräkningsprogram för analys av fjärrvärme-, ång- och elproduktion. Programmet har utvecklats av Profu.

Martes är ett flexibelt system med många användningsområden. Det är ett hjälpmedel i samband med bland annat:
• investeringar i produktions- och miljöteknik
• budgetarbete
• styrmedelsanalys gällande skatter och miljöavgifter
• kontraktsförhandling
• bränsleinköp och lagerhållning
• kort- och långtidsackumulering
• omvärldspositionering och scenarioanalys

Martes är uppbyggt med filosofin ”ett modernt program med en enkel grundalgoritm, men med stora möjligheter till detaljerad analys”. Detta tar sig uttryck i följande fyra punkter: Användarvänlighet, Valfri detaljeringsgrad, Öppet system och Utveckling.

Vid användningen av Martes kommer filosofin tydligast till uttryck genom att användaren kan styra detaljeringsgraden på både indata, algoritm och resultat. Dessutom innebär den modulära strukturen av programmet, att man köper de delar som krävs för att få en tillräckligt bra beskrivning av det egna systemet.

Martes består av en Basversion som kan kompletteras med tilläggsmoduler, vilka i huvudsak innehåller olika typer av utvidgade beräkningsfunktioner. Basversionen innehåller dock tillräckliga funktioner för ett enkelt till medelkomplext produktionssystem.

Programmet avvänds av en stor del av de större och medelstora fjärrvärmeföretagen i Sverige, men även för branschanalyser utförda av Profu.

 

 

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00