Martes

- simuleringsprogrammet för strategisk analys av fjärrvärmeproduktion

Martes är ett detaljerat beräkningsprogram för analys av fjärrvärme-, ång- och elproduktion. Programmet har utvecklats av Profu.

Martes är ett flexibelt system med många användningsområden. Det är ett hjälpmedel i samband med bland annat:

• investeringar i produktions- och miljöteknik
• budgetarbete
• styrmedelsanalys gällande skatter och miljöavgifter
• kontraktsförhandling
• bränsleinköp och lagerhållning
• kort- och långtidsackumulering
• omvärldspositionering och scenarioanalys

Martes är uppbyggt med filosofin ”ett modernt program med en enkel grundalgoritm, men med stora möjligheter till detaljerad analys”. Detta tar sig uttryck i följande fyra punkter:

Användarvänlighet. Vid utvecklingen eftersträvas inte bara efter att gränssnittet skall vara användarvänligt, utan även att beräkningsalgoritmen skall möjliggöra för användaren att förstå resultaten
Valfri detaljeringsgrad. Modellen tillåter valfri detaljeringsgrad – från enkel till mycket detaljerad
Öppet system. Programmet ger möjlighet till kopplingar till andra program och dessutom finns ett omfattande system för individuell utformning av resultaten
Utveckling. Modellen utvecklas kontinuerligt sedan 1987. Under 2016-2017 har programmet överflyttats till en modern utvecklingsmiljö för att lägga grunden för kommande utveckling.

Vid användningen av Martes kommer filosofin tydligast till uttryck genom att användaren kan styra detaljeringsgraden på både indata, algoritm och resultat. Dessutom innebär den modulära strukturen av programmet, att man köper de delar som krävs för att få en tillräckligt bra beskrivning av det egna systemet.

Martes består av en Basversion som kan kompletteras med tilläggsmoduler, vilka i huvudsak innehåller olika typer av utvidgade beräkningsfunktioner. Basversionen innehåller dock tillräckliga funktioner för ett enkelt till medelkomplext produktionssystem.

Programmet avvänds av en stor del av de större och medelstora fjärrvärmeföretagen i Sverige, men även för branschanalyser utförda av Profu.

 

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20