Profus bidrag till Klimaträttsutredningens slutbetänkande

Genom att integrera klimatfrågan i svensk lagstiftning kan vi skapa bättre förutsättningar att nå Sveriges klimatmål. För att ta reda på hur det ska genomföras på bästa sätt har regeringen tillsatt Klimaträttsutredningen. Profu har tillsammans med professor Filip Johnsson på Chalmers ingått i utredningsarbetet genom att ta fram tre underlagsrapporter.

 

Rapporterna har fokus på transporter, den ökade elektrifieringen samt nyckelfunktioner som är kritiska för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen.

Utredningen tillsattes 2019 och presenterade förra våren ett delbetänkande hur miljöbalken kan anpassas så att den blir ett effektivt verktyg för att bidra till att nå Sveriges miljömål. Klimaträttsutredningen har nu utrett möjligheterna att införa en avvägningsregel i miljöbalken som gör att verksamheter vars klimatnytta i vissa fall kan väga tyngre än lokal miljöpåverkan eller andra samhällsmål i en tillståndsprövning.
– Vårt uppdrag i detta har varit att undersöka på vilka grunder man kan peka ut fysiska verksamheter som bedöms vara avgörande för att nå Sveriges klimatmål, vilka typer av verksamheter det handlar om och vilka kriterier som ska då vara uppfyllda, säger Ebba Löfblad på Profu.

Den 18 maj överlämnas utredningens slutbetänkande till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Läs mer:
Utredningens sida

Nedan finns korta sammanfattningar för respektive underlagsrapport som Profu och Chalmers har tagit fram.

  • Nyckelverksamheter i omställningen. Här har man pekat ut typer av verksamheter som kan vara avgörande för att Sveriges klimatmål ska kunna nås. Om en verksamhet bidrar till en hög klimatnytta ska det beaktas i en tillståndsprövning. Det är samtidigt viktigt att ha ett systemperspektiv vid sådana prövningar. I rapporterna har man föreslagit fyra nyckelfunktioner av teknik eller verksamhet som man anser är kritiska för att uppnå en effektiv klimatomställning och nå de svenska nationella målen. Dessa funktioner är: elförsörjning, stödtjänster och leveranssäkerhet till elsystemet, negativa utsläpp – bio-CCS samt tekniker där det är mycket svårt att minska växthusgasutsläpp och sådana som bidrar till ökad cirkularitet i samhället.
    Ladda ner underlagsrapporten "Nyckelverksamheter i omställningen"

  • Transporteffektivitet. Genom scenarioanalys har Profu undersökt betydelsen av åtgärder för ett mer transporteffektivt samhälle och hur mycket detta kan bidra med i omställningen, vad det innebär i utsläppsminskningar och hur mycket resurser som därigenom kan frigöras till andra delar av energisystemet. Analysen har jämfört tre scenarier för transportsektorn vad gäller användningen av fossila bränslen, biodrivmedel och el. Resultatet indikerar att ett mer transporteffektivt samhälle kan innebära ett viktigt bidrag till möjligheterna att nå Sveriges klimatmål.
    Ladda ner underlagsrapporten "Elektrifieringens betydelse för omställningen"

  • Elektrifieringens betydelse för omställningen. Här har man gått igenom olika scenarier som har tagits fram under senare år och visar vad som skiljer dem åt och vilka konsekvenser de får. Det handlar dels om hur stor betydelse elektrifieringen kan få för klimatomställningen och möjligheterna att nå Sveriges klimatmål, dels vad den kan komma att innebära för den framtida elanvändningen. Studien visar att väldigt mycket talar för att elektrifiering kan bli den enskilt viktigaste åtgärden för att klimatomställningen ska ske tillräckligt snabbt och i tillräckligt stor omfattning.
    Ladda ner underlagsrapporten "Transporteffektivitet"

EBBA LÖFBLAD,
E-post; ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23