PROFU REPRESENTERAR FÄRDPLAN PÅ REGERINGENS KLIMATMÖTE

 

På fredag arrangerar regeringen ett nationellt klimatmöte som en del i att föra en dialog med näringsliv och andra parter inför framtagandet av den nya klimathandlingsplanen.
– Näringslivet i Sverige bedömer att deras klimatarbete ökar konkurrenskraften på lång sikt, så det är glädjande att regeringen nu vill ha en dialog med färdplanerna med flera, säger Kjerstin Ludvig på Profu med anledning av att hon ska representera Färdplan fossilfri uppvärmning på klimatmötet.

Ett av de prioriterade diskussionsämnena under dagen handlar om hur näringslivet har hanterat utmaningar såsom målkonflikter inom dagens lagar och regelverk, en annan fråga är hur elbehovet ska kunna mötas. Samtliga 22 branscher, som tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala, har bjudits in till klimatmötet.
– Profu har lett arbetet med att ta fram färdplanen för fossilfri uppvärmning och därefter arbetat med samordning och erfarenhetsutbyte kopplat till genomförande, samt samordningen gentemot Fossilfritt Sverige, säger Kjerstin Ludvig.  
– Vårt arbete och arbetssätt inom uppvärmningssektorns färdplan lyfts ofta fram som ett föredöme av Fossilfritt Sverige och det känns angeläget att få representera uppvärmningsbranschens färdplan på detta viktiga möte, säger hon.

Förutom att delta klimatmötet har Färdplan fossilfri uppvärmning även skickat in ett skriftligt inspel till regeringen vad som behövs politiskt för att uppvärmningssektorn ska nå målen att bli fossilbränslefria år 2030 och från 2045 utgöra en kolsänka. De lyfter särskilt fram följande:

  • Minska mängden plast i restavfall som går till avfallsförbränning. Premiera en cirkulär plastanvändning och inför stimulans/styrmedel till exempel kvotplikt tidigt i plastens värdekedja.

  • Fortsätt värna möjligheten att använda biobränslen på ett hållbart sätt

  • Fortsätt bidra till möjligheterna att åstadkomma negativa utsläpp genom bio-CCS

  • Möjliggör för värmepumpar att fortsätta bidra till en fossilfri uppvärmningssektor genom naturliga köldmedier

  • Ge fastighetssektorn relevanta incitament för att fortsätta bidra till fossilfri och energieffektiv uppvärmning

  • Verka för minskad detaljreglering från EU, alternativt påverka sådan detaljreglering tidigt för att tillvarata svenska intressen.

 

KJERSTIN LUDVIG,
E-post: kjerstin.ludvig@profu.se
Mobil: 0708 - 42 33 22