Klimatförändringarnas konsekvenser på energisystemet

Profu är med och projektleder Energiforsks projekt ”Klimatförändringarnas konsekvenser på energisystemet”. Syftet med projektet är att förbereda energisektorn, myndigheter och politiker på hur klimatförändringarna kan komma att påverka energisystemet och energiförsörjningen i Sverige och Norden. Projektets mål är att öka kunskapen om energisystemets sårbarhet och tillförlitlighet ur ett klimatförändringsperspektiv, energisystemets förmåga att motstå och hantera effekterna, vilka anpassningsåtgärder som kan behövas för att minska negativa effekter samt hur förändrade produktionsförutsättningar kan hanteras och vad som krävs för att bibehålla en säker energiförsörjning.

Projektet samordnas genom Energiforsk och genomförs av forskare inom såväl klimat- som energisystem från SMHI, IVL, Profu och Chalmers. Projektet kommer att pågå under 2019-2020 och utgör i sig ett forum och en mötesplats för dialog mellan forskare, energiföretag, myndigheter, kommuner och landsting m.fl. kring klimatförändringarnas påverkan på energisystemet.

Projektet omfattar hela energisystemet och kommer att analysera klimatförändringarnas påverkan på vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, bioenergi, solenergi, uppvärmning och kyla, elnät samt naturgasförsörjning med hjälp av indata om klimatvariabler från SMHI. En viktig del av arbetet kommer att ske i arbetsgrupper för respektive energislag och avslutningsvis genomförs en helhetsanalys av resultaten för att ge en systemsyn över hur ett förändrat klimat kommer att påverka Sveriges energiförsörjning och energibranschen. Förutom Energiföretagen Sverige och ett flertal medlemsföretag som är med och delfinansierar projektet sker en nära samverkan med Energimyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Svenska Kraftnät och en rad andra aktörer. Projektet kommer också ha en nära samverkan med NEPP-projektet (North European Energy Perspectives Project).

 

Läs mer på Energiforsks hemsida

 

EBBA LÖFBLAD,
E-post; ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23

JENNY GODE,
E-post; jenny.gode@profu.se
Mobil: 0730 - 78 97 66