Kemisk återvinning av plast öppnar nya möjligheter för cirkulär ekonomi och minskade klimatpåverkande utsläpp

Kemisk återvinning kan ha en positiv effekt på plastens cirkuläritet och klimatpåverkande utsläpp från det svenska plaståtervinningssystemet och kan därigenom spela en viktig roll för att lösa plastutmaningen och motverka klimatförändringarna. Det visar resultaten från forskningsprojektet Kemisk återvinning för cirkulära strömmar av plastavfall

Projektet har undersökt införandet av kemisk återvinning som ett komplement till dagens plaståtervinningssystem och dess effekt på plastens cirkuläritet i Stockholms län. De studerade alternativen innebär tydliga energibesparingar genom att produktion av jungfruliga fossila råvaror och/eller produkter undviks. Den kemiska återvinningen bidrar också tillsammans med energiåtervinningen till att deponering av avfall minskar i Europa, vilket i praktiken innebär ett högre energiutnyttjande av avfall.

Förändring av klimatpåverkande utsläpp 2030 när plastavfall styrs från energiåtervinning till kemisk återvinning (tre olika alternativ) i Stenungsund.

 

Resultaten från projektet visar att:

    • Pyrolys i Stenungsund är det mest fördelaktiga alternativet år 2025 jämfört med pyrolys i Stockholm och med pyrolys i Motala. Detta beror på närheten till den kemiska infrastrukturen och ett relativt fördelaktigt resultat ur utsläppsperspektiv. Detta scenario beräknas resultera i en ökning av plastcirkulariteten med drygt 40 %.

    • Ångkrackning i Stenungsund är det mest fördelaktiga alternativet år 2030 ur cirkuläritets- och växthusgasutsläppsperspektiv. Införandet av ångkrackningsteknik skulle kunna möjliggöra nästan en fördubbling av plastens cirkuläritet.

    • Att hitta vägar för att styra bort plast från energiåtervinning och avfallsförbränning är av central betydelse för alla aktörer i den nuvarande värdekedjan av plast.

Även om kemisk återvinning öppnar nya möjligheter för den cirkulära ekonomin, är kemisk återvinning bara en del av lösningen för mer hållbar och cirkulär plastanvändning. En fullständig livscykelstrategi är nyckeln för att bestämma miljöfördelarna i form av energibesparing, förbrukning av fossilråvara och växthusgasutsläpp.

Lika betydelsefullt är plastdesign, minskad användning av plast och förbättrad sortering av plastavfall för att erhålla mer homogent råmaterial. Framgången och konkurrenskraft för kemisk återvinning i framtiden kommer att påverkas av många faktorer såsom utbudet, energiförbrukning, kostnad eller bidrag till cirkulär ekonomi.

Som visats i projektets analys finns det en mängd åtgärder som alla aktörer i plastvärdekedjan och samhälle kan göra för att minska klimatpåverkan från plast.

Vill du veta mer om projektresultat? Kontakta oss för att ta del av en fullständig version av rapporten.

Projektet genomfördes av Profu i samarbete med KTH, Stockholm Exergi AB och Sörab AB under period mellan februari 2020 och mars 2021.

Projektet har möjliggjorts tack vare det finansiella stödet från Lidl FutureInitiatives Plastutmaning.

 

MARTYNA SOLIS,
E-post: martyna.solis@profu.se
Mobil: 0793 - 47 96 98