Industrins energianvändning

Profu har stor kunskap om och lång erfarenhet av att arbeta med den svenska industrin och dess förutsättningar. Vi har bistått såväl stora industriföretag, branschorganisationer som myndigheter i alltifrån analyser av miljö- och klimatpåverkan, energianalyser, energisamverkan inom både det lokala, regionala och det nationella energisystemet till transportutredningar och tillståndsprocesser.

Genom åren har Profu medverkat i en lång rad analyser och utredningar av tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för användning av industriell restvärme inom lokala energisystem. I arbetet har ingått både att beräkna värdet av samarbetet/restvärmen, men också att tillsammans med parterna utarbeta en affärsmodell. Beräkning av nyttan med samarbetet har i flera fall varit komplext, eftersom det i flera fall inneburit att det skapats fjärrvärmesystem med ett mycket stort antal produktionsanläggningar alternativt kopplingar till komplexa industriella system. Den efterföljande fasen med affärsmodeller är även den mycket komplex särskilt i de fall då den innebär samarbete med fler än två parter.

Andra projekt har avsett nya energiproduktionsanläggningar och byten av bränslen tillsammans med konsekvenserna av effektivisering inom industriprocesserna.

 

Industrin och tillståndsprövningar

Inom ramen för tillståndsprövningar enligt miljöbalken bistår vi även enskilda industriföretag med expertstöd till och genomförande av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och prövotidsutredningar. Genom åren har vi deltagit i tillståndsprövningar för ett flertal stora industriföretag inom järn- och stålindustrin, skogsindustrin, gruvindustrin samt kemiska industrin inklusive raffinaderier. Vi bistår även med expertkunskap inom ramen för prövotidsutredningar, transport- och energiutredningar liksom specifika miljöbedömningar på uppdrag av företag och industriverksamheter. Profus samlade energikompetens är en viktig bit i detta arbete.

Vi erbjuder uppdragsgivare stöd och expertkunskap under hela tillstånds- och MKB-processen, från tidigt samråd till slutförhandlingar i Mark- och Miljödomstolen.

Läs mer om Profus arbete med tillståndsprövningar och MKB:er

 

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20

EBBA LÖFBLAD
E-post: ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23