AvfallsAtlas

AvfallsAtlas är ett verktyg som enkelt och effektivt hanterar den mesta informationen som behövs för utredningar kring avfallsfrågor. Allt från detaljer kring avfallet som t. ex. sammansättning eller energiinnehåll, till mer övergripande information som t. ex. avfallsmängder eller den totala behandlingskapaciteten i en region.

AvfallsAtlas är framförallt en databas där vi på Profu samlar och systematiserar vår avfallsinformation. Databasen uppdateras ständigt och har sen starten (ca 10 år sedan) vuxit till en stor och kraftfull samling med avfallsrelaterad information. Informationen använder vi i våra avfallsutredningar men vi säljer även data direkt, dels genom våra produkter (se t ex SEA 3 – Sammansättning och egenskaper hos olika avfallsslag) och dels genom anpassade sammanställningar efter kundens behov. Vanligt förekommande beställningar är redovisningar av tillgång och efterfrågan på tex avfallsförbränning eller deponering, utbyggnadsplaner för nya anläggningar, sammansättning av deponerat avfall, marknadsandelar för företag, mm.

Med AvfallsAtlasen kan man även, på ett effektivt sätt, presentera avfallsinformation med hjälp av kartor genom att databasen är kopplad till ett GIS Program (Geografiskt Informations System). Vi får ofta beställningar på kartor anpassade till olika frågeställningar, både i digital form och på papper. Exempel på information som vi har kartlagt och lagt in i AvfallsAtlasen är:

 

Prestanda och egenskaper:

Avfallsslag enligt avfallsplanen:

Hushållsavfall
Industriavfall
Byggavfall
Specialavfall
Schaktmassor
Farligt avfall m.m.

Avfallsslag efter behandling:

Brännbart
Komposterbart
Rötningsbart
Deponirest m.m

Avfall efter innehåll:

Kartong
Tidningar
Plast
Trä
Textilier m.m.

Egenskaper:

Värmevärde
Fukthalt
Näringsämnen
Tungmetaller m.m.

Anläggningar:

Deponier
Avfallspannor
Fastbränslepannor
Kompostering
Rötning
Sortering m.m.

Prestanda och egenskaper:

Verkningsgrad
Kapacitet
Kostnad
Utsläpp
Koncessioner
Livslängd m.m

 

JENNY SAHLIN,
E-post; jenny.sahlin@profu.se
Mobil: 07034 - 21 90 60

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81