Aktuellt:

INBJUDAN TILL FRUKOSTSEMINARER

Profu fyller 35 år!

I år är det 35 år sedan Profu grundades och det vill vi fira genom att dela med oss av vår kunskap!

Vi bjuder nu in till ett antal frukostseminarier under våren och hösten, där vi berättar om några av alla de spännande och utmanande projekt och resultat som vi arbetar med tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Läs mer och anmäl dig

 

Nyheter


Profus bidrag till Klimaträttsutredningens slutbetänkande

Genom att integrera klimatfrågan i svensk lagstiftning kan vi skapa bättre förutsättningar att nå Sveriges klimatmål. För att ta reda på hur det ska genomföras på bästa sätt har regeringen tillsatt Klimaträttsutredningen. Profu har tillsammans med professor Filip Johnsson på Chalmers ingått i utredningsarbetet genom att ta fram tre underlagsrapporter. Rapporterna har fokus på transporter, den ökade elektrifieringen samt nyckelfunktioner som är kritiska för att Sverige ska kunna nå de nationella klimatmålen.

Läs mer

 

Når vi transportsektorns 2030-mål?

Projektet ”2030-pusslet” syftar till att analysera hur transportsektorns klimatmål kan uppnås och inkluderar såväl kvantitativa analyser som dialog med transportsektorns aktörer. Projektet genomförs av Profu, 2030-sekretariatet, Energiforsk och CIT och finansieras av Energimyndigheten och ett flertal näringslivsaktörer. Projektet presenterade nyligen nya scenarier för transportsektorns framtida utveckling som tagits fram med Profus TIMES-Nordic-modell. Scenarierna beskriver bland annat effekter av förändringar i drivmedelsbeskattning och reduktionsplikt på möjligheterna att nå transportsektorns klimatmål.

Resultaten uppmärksammades av Sveriges radio, hör inslaget här:
En sammanfattande presentation av modellscenarierna hittas här.

Kom och bli vår kollega inom cirkulär ekonomi!

Vi söker en senior konsult till vårt kontor i centrala Stockholm. Läs mer och sök via annons nedan. Välkommen!

Läs mer

 

Hur kan vätgasen påverka elsystemet och bidra med flexibilitet?

Vätgas kan få en viktig roll som flexibel resurs i elsystemet. Profu projektleder en ny studie där man ska utvärdera hur vätgasen kan påverka elsystemet och bidra med flexibilitet. Studien är en del av Energiforsks vätgasprogram.

Det framtida elsystemet förväntas ha en hög andel variabel elproduktion, vilket gör att det kan uppstå effektutmaningar. Det kan också periodvis leda till såväl överskott som underskott på el. Vätgas kan lagras bättre än el och ses därför som en intressant lösning för att balansera elsystemet.

Läs mer

 

Intresserad av vad som sker inom bio-CCS i fjärrvärmesektorn?

Missa då inte att lyssna på senaste avsnittet av podden CCS Panelen där Håkan Sköldberg på Profu är intervjuad. Han har varit ansvarig för en forskningsrapport om bio-CCS i fjärrvärmebranschen som publicerades tidigare i år. I podden berättar han om vilka som är de stora möjligheterna och utmaningarna för bio-CCS. Rapporten visar att den svenska fjärrvärmesektorn har en stor teoretisk potential att bidra med negativa koldioxidutsläpp på minst 10 miljoner ton per år.

Läs mer

 

Kriget i Ukraina ger höga elpriser

Hur påverkar kriget i Ukraina elpriserna? Flera faktorer talar för ett fortsatt historiskt högt elpris i främst elprisområde Stockholm och Malmö. Det visar en ny analys som Profu har gjort på uppdrag av NEPP.

Många länder i Europa är beroende av energileveranser från Ryssland. Det är framför allt den stora importen av naturgas till elproduktion i Europa, som påverkar elpriserna i Sverige, även om den svenska elproduktion inte är beroende av naturgas. Profu har undersökt hur elpriserna kan påverkas det kommande året och gjort olika scenarier, vilka nu är presenterade.

Läs mer

 

Digital konferens
VÄRMEMARKNAD SVERIGE,
20 Juni

"Värmemarknaden möjliggör energiomställningen"

Värmemarknaden har utvecklats mot ökad hållbarhet och fokus har legat på miljö och ekonomi. Engagemanget för energiomställningen är stort bland aktörerna på marknaden. ​

Samtidigt överrumplas vi av utvecklingen i
vår omvärld som sätter ett ökat fokus på försörjningstrygghet. Vad betyder det för svenska och europeiska aktörer på värmemarknaden?​

Läs mer på Värmemarknad Sveriges hemsida

 

Framgångsrikt fjärrvärmesamarbete

Nu ska Nyköping och Oxelösund bindas samman med fjärrvärme. Profu har ansvarat för de ekonomiska beräkningarna och har medverkat till att utveckla prismodellerna för detta samarbete.
I takt med att intresset ökar för resurseffektivitet blir energisamarbeten både viktigare och vanligare. Det handlar dels om energibolag som samarbetar med industrier som har restvärmen, dels om samarbeten mellan energibolag.

Läs mer

 

Vad händer på bränslemarknaden?

Det vet Profu, som i över 20 år har Profu följt och analyserat de olika marknaderna för fasta biobränsle, RT-flis, utsorterade avfallsbränsle, blandat hushålls- och verksamhetsavfall och på senare år även biooljor.

Den 24 maj äger Bränslemarknadsdagen rum i Stockholm och där presenteras de senaste analyserna över bränslemarknaderna.

Läs mer

 

Hur ser framtidens hållbara kläder ut?

Det ska Profu, Textilhögskolan i Borås och IVL Svenska Miljöinstitutet ta reda på i ett nytt forskningsprojekt. I detta projekt, som leds av IVL, kommer forskarna att ta ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan om kläder. De ska kartlägga konsumenternas beteende kopplat till nya affärsmodeller, som exempelvis prenumeration på kläder. I projektet ska de också utvärdera ny produktions- och återvinningsteknik.

Läs mer

 


 

Nyhetsarkiv:

Här kan du läsa om genomförda projekt och seminarier vi på Profu arbetat med under senaste tiden.

Hur blir fjärrvärmen fortsatt relevant och lönsam under 2020-talet?

Vart styr vi i effektfrågan?

Analysmetod för elnätsbolag för att stå bättre rustade inför kommande effekt- och energibehov

Potential för solvärme i mindre fjärrvärmenät

Guide för hållbar plastanvändning

Strategin för Bio-CCS klar

Profu uppdataterar "Kapacitetsutedning 2022"

Handbok för att minska plast till energiåtervinning

Konkurrensen om skogsråvara (KOS) - syntesrapport

Efterfrågan på komfortkyla ökar

Resultat från energisystemmodeller - viktigt stöd för beslutsfattare

Nordic Clean Energy Scenarios

Hur kommer energibranschen påverkas av EU:s gröna taxonomi?

Regional elprisanalys – REGEL

Lill-Håven – en förstudie om vattenkraftens framtida roll

Dynamiska prismodeller för fjärrvärme

Ny etapp av Fjärrvärmens Affärsmodeller

Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften – KLIVA

Elbehovet kan mer än fördubblas till 2045

9 rapporter om klimatförändringarnas inverkan på energisystemet

Kemisk återvinning av plast öppnar nya möjligheter för cirkulär ekonomi och minskade klimatpåverkande utsläpp

Nu kan Fjärrkontrollen göra klimatjämförelser

Sektorkoppling för ett mer effektivt energisystem 

Fyra års NEPP-forskning i en bok - läs den!

Stor potential att öka materialåtervinning av byggavfall

Energieffektivisering med effekt, etapp 2

Vägar till framtidens energiåtervinnning

Kemisk återvinning av plast (artikel)

Uppdatering av Sveriges Avfallsindikatorer

Mycket stor potential till ökad återvinning av avfall från hushåll och byggindustrin

Dags för en ny elnätstariff?

Klimatförändringarnas konsekvenser på energisystemet

Färdplan fossilfri el - analysunderlag med fokus på elanvändningen

 

 

Våra produkter:

Bränslemarknadsutredningar:

Klimatbokslut

Fjärrkontrollen

Martes

 

Vi administrerar även andra hemsidor:

 

Detta är Profu

Profu är ett oberoende konsultföretag, som grundades 1987. Vi arbetar med energi-, avfalls- och transportfrågor. Systemperspektivet är viktigt i våra utredningar. Vårt kontor finns i Mölndal. Sedan 2005 har vi också ett kontor i Stockholm. Idag är vi ett tjugotal anställda.

Läs mer