Framtida fjärrvärmeleveranser

Profu har under de senaste åren genomfört ett flertal projekt där de lokala värmemarknaderna analyserats för att bedöma den framtida utvecklingen av fjärrvärmeleveranser. Projekten har ofta genomförts i samband med förstudier för nya produktionsanläggningar eller för kommunala klimatstrategier. Analysen sker oftast för ett gynnsamt respektive ett mindre gynnsamt scenario. Analysen har skett för perioden fram till 2025-2030 och inkluderat påverkan av följande faktorer:

Effektiviseringsåtgärder i nuvarande kundstock. Bedömningen av framtida effektivisering tar hänsyn till befintliga och förutsedda nationella styrmedel tillsammans med marknadsinstrument som ”Green Building” och andra klassningar. Vår metod är att fördela kunderna på olika ägarkategorier (kommunala lokaler, allmännyttan, landsting, privata av olika typer och storlekar etc) med anpassning till ortens fastighets- och ägarstruktur, som grund för att göra en bedömning av framtida energieffektiviseringar. Grundläggande är kundintervjuer med ett urval fastighetsägare, där vi klarlägger deras planer och förutsättningar för effektivisering mm. Intervjuerna motsvarar vanligtvis 25-50% av fjärrvärmeföretagets leveranser.

Konverteringar till värmepumpar. På många håll är värmepumpar en utmaning även för vissa kategorier av befintliga fjärrvärmekunder. Fjärrvärmens lokala konkurrenskraft analyseras för att bedöma potentialen av minskade leveranser genom förlorade hel- eller delleveranser. Även intervjuerna ingår som en del av underlaget för denna bedömning.

Nyanslutningar i den befintliga bebyggelsen. Tillsammans med det lokala fjärrvärmeföretaget uppskattas den möjliga nyanslutningen i den befintliga bebyggelsen.

Nybebyggelse. Potentialen baseras på kommunens utbyggnadsplaner, som klarläggs i samråd med kommunens planerare. Sedan görs en bedömning på basis av konkurrensanalys, kommunala målsättningar m.m. av hur mycket nybebyggelse som kan tänkas bli fjärrvärmeanslutet och vilken volym detta motsvarar.

Inverkan av varmare klimat. Ett varmare klimat kan fram till år 2030 innebära en så pass stor minskning av värmebehovet att denna inkluderas i beräkningarna.

Eleffektivisering. Eleffektivisering ökar värmeleveranserna och inverkan av detta ingår i analysen. Industrin Möjligheterna till leveranser till och samverkan med industrin är viktiga lokala frågor som i vissa fall ingått i analysen.

 

JOHN JOHNSSON,
E-post: john.johnsson@profu.se
Mobil: 0705 - 64 28 20