ForskningS- och utvecklingSPROJEKT

Forskning utgör en viktig del av Profus verksamhet. Över hälften av företagets anställda är forskarmeriterade (tekniska doktorer och licentiater), flera har tjänstgjort som forskningsledare vid universitet och alla är nu aktiva i olika forskningsprojekt. Profus mångåriga erfarenhet av forskning ger oss kompetens att på ett omfattande sätt genomföra större forskningsprojekt.

Profus kombination av att utföra forskningsprojekt och utredningsprojekt innebär en unik möjlighet att föra ut och testa nya kunskaper från forskningen i den praktiska verkligheten hos företag, kommuner och myndigheter. Därigenom erhålls också en viktig feedback på forskningens resultat som vi för tillbaka till våra egna forskningsprojekt samt till våra forskarkollegor vid universitet och högskolor.

Exempel på forskningsprojekt Profu deltar i

North European Power Perspectives Project, NEPP

NEPP (North European Energy Perspectives Project) är ett multidisciplinärt forskningsprojekt om utvecklingen av energisystemen i Sverige, Norden och Europa i tidsperspektiven 2020, 2030 och 2050. Forskningen genomförs av välmeriterade forskare och analytiker i nära samverkan med experter från de centrala aktörerna på energimarknaderna. Projektet har en etablerad position i forsknings- och kunskapsfronten och dess resultat och slutsatser har en stor spridning och ett stort genomslag.

Läs mer

 

Värmemarknad Sverige

Värmemarknad Sverige är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som finansieras och genomförs av de medverkande organisationerna. Nu är vi inne på den tredje etappen, med fler medverkande än någonsin och många intressanta och utmanande forskningsfrågor! Hållbarhet, systemsyn, samverkan och framtidens lösningar är några exempel. Det övergripande målet för projektet är att visa på hur värmemarknaden kan fortsätta sin positiva utveckling. Efter två genomförda etapper vill vi nu omsätta den kunskap vi skaffat oss i praktisk handling och bli mer konkreta. Vi kommer att fokusera på det lokala perspektivet och lokala frågor. Det innebär att vi fortsätter arbeta med bl.a. hållbarhet och samverkan genom analyser, fallstudier, workshops och seminarier. Dessutom strävar vi efter ökad samverkan med andra forskningsprojekt och arenor. Projektet leds av Profu.

Läs mer på projektets hemsida

 

Färdplan för lagring av biogen koldioxid (bio-CCS)

Profu leder ett forskningsprojekt kring fjärrvärmesektorns möjligheter till negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS).

Bio-CCS kommer troligen vara nödvändigt för att uppnå Sveriges mål om nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Fjärrvärmesektorn har goda förutsättningar för bio-CCS genom den omfattande användningen av biobränslen. Det är också ett led i branschens vision att år 2045 vara en kolsänka som hjälper till att minska de svenska utsläppen. För i vissa andra sektorer kommer det vara svårt eller mycket dyrt att uppnå nettonollutsläpp och fjärrvärmesektorn kan då hjälpa till att kompensera för dessa sektorers fortsatta utsläpp.

För att realisera visionen krävs konkreta insatser och en nära samverkan mellan fjärrvärmeföretag och med andra sektorer. Det gäller bland annat samverkan kring utbygganden av infrastruktur för transport och lagring av koldioxid, kring processutformning och tekniklösningar samt inte minst kring frågan om framtida styrmedel för bio-CCS med tillhörande infrastruktur.

Projektet har som mål att ta fram underlag till en färdplan för bio-CCS i fjärrvärmesektorn. Färdplanen ska ge konkret vägledning till fjärrvärmeföretagen när det gäller implementering av bio-CCS samt att visa hur fjärrvärmesektorn med hjälp av avskiljning och lagring av biogen koldioxid från förbränning av biobränslen och/eller avfall kan bli en kolsänka till år 2045. Energiforsk är värd för projektet som finansieras av fjärrvärme- och avfallsbranschen samt Energimyndigheten.

Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften - Kliva

Tillsammans med Energiforsk, SMHI, Chalmers och KTH ska Profu inom projektet KLIVA (Klimatförändringarnas inverkan på vattenkraften) utreda hur vattenkraften ska fortsätta att vara en reglerande, säker och effektiv energiresurs i ett framtida förändrat klimat. Projektet finansieras av Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram Hållbar Vattenkraft (HåVa) tillsammans med vattenkraftföretagen och är ett spinoff-projekt till det avslutade KLIMPEN-projektet (Klimatförändringarnas inverkan på energisystemet).

Projektet ska öka kunskapen om hur klimatförändringarna påverkar den svenska vattenkraftens produktions- och reglerförmåga vid 1,5, 2 och 3 graders höjning av jordens medeltemperatur, och kommer att analysera hur förändrade förutsättningar för vattenkraften kan påverka den långsiktiga utvecklingen av Sveriges elsystem samt vilka nya krav det ställer på vattenkraften.

Läs mer

 

Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet - Klimpen

Profu har varit huvudprojektledare för Energiforsk-projektet Klimatförändringars konsekvenser för energisystemet. Projektet har samlat ett 15-tal forskare och analytiker från Chalmers, IVL, Profu och SMHI för att fördjupa kunskapen om hur klimatförändringen kan påverka det svenska energisystemet och vilka åtgärder som krävs för att minska de negativa effekterna.

Läs mer och ladda ner projektets rapporter