FRI ELHANDEL BRA FÖR KUNDER OCH PRODUCENTER

 

Fri handel med el ger lägre elpriser sett över tid. Det framgår av de modellanalyser som Profu har gjort för en ny rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.

Det svenska elsystemet är idag sammankopplat med elsystemen i Norge, Danmark, Finland, Litauen, Polen och Tyskland, men de rekordhöga elpriserna i Sverige förra året ledde – i den offentliga debatten – till förslag på att begränsa handeln med el till andra länder. I rapporten ”Handel med stor effekt” undersöker Bo Diczfalusy och Cecilia Hellner vilka effekter det skulle leda till om Sverige skulle begränsa sin utrikeshandel med el. Ett viktigt underlag till i rapporten har varit Profus modellanalyser, vilket har utgjort en del i att bättre förstå värdet av den internationella elhandeln och värdet/kostnader om vi väljer att begränsa denna handel.

– Vi har analyserat olika scenerier för att se vad det får för utfall för svenska konsumenter och producenter, förklarar Thomas Unger på Profu.

Analyserna har utgått från ett referensscenario som Profu definierade under 2022. Det utgår från en elefterfrågeutveckling från ett av Svenska kraftnäts högelscenarier scenarierna vilka gäller elsystemets utveckling från idag fram till år 2050 (”Långsiktig marknadsanalys 2021”). I detta scenario tillåts investeringar i nya överföringsförbindelser mellan Sverige och omvärlden, om de är lönsamma i modellberäkningarna, och dessutom utnyttjas de befintliga kablarna så mycket det går. Profu har därefter gjort modellanalyser på ett antal alternativa scenarier där de begränsat den elhandeln i olika omfattning, till exempel genom att inte ha några nyinvesteringar eller handel enbart med nordiska grannar, men också ett fall där man helt isolerar Sverige. Utifrån detta kan man se vilka kostnadsförändringar och elpriseffekter det får jämfört med referensscenarierna.

– Den viktigaste slutsatsen är att elhandel mellan Sverige och grannländerna är bra i det långa loppet, säger Thomas Unger.

– Internationell elhandel är en viktig förutsättning för att effektivt och storskaligt integrera väderberoende elproduktion på den nordeuropeiska elmarknaden, säger han vidare.

Att isolera Sverige skulle dock gynna svenska elkonsumenterna på kort sikt, men inte under hela året utan de kallaste dagarna skulle elpriserna sannolikt bli dyrare eftersom Sverige normalt importerar el då. Thomas Unger poängterar samtidigt att på längre sikt så skulle det bli dyrare elpriser även för svenska elkunder.

– Det sker nu en stor omställning i samhället och där tjänar alla aktörer på att vi knyter samman elsystem över flera länder. Om Sverige inte skulle ha elhandel med andra länder skulle det också leda till ett minskat intresse för företag att bygga ny kraftproduktion här – i alla fall om aktörerna spår att det varaktigt skulle ge lägre elpriser i Sverige.

– Det i sin tur leder till minskad elproduktion i Sverige och därmed, på längre sikt, i stället riskera högre priser. Det skulle bli särskilt problematiskt när vi står inför en omfattande elektrifiering under kommande år och decennier.

Thomas Unger påpekar också att om Sverige skulle välja att mer långvarigt införa begränsningar i sin elhandel med omvärlden så skulle det troligtvis dessutom stöta på patrull hos EU-kommissionen.

– Detta eftersom vi då begränsar den fria rörligheten och snedvrider konkurrensen genom att vi gynnar våra egna företag på ett sannolikt otillåtet sätt. Men rapporten visar ändå på ett pedagogiskt sätt vad de faktiska konsekvenserna skulle bli av ett handelsstopp, avslutar Thomas Unger.

Läs mer i rapporten

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 23 99