Energiprisscenarier

För att kunna bedöma framtida konkurrenskraft, utvärdera investeringar, och ta fram företagsekonomiska bedömningar behöver energiföretagen ha bilder över hur viktiga omvärldsförutsättningar utvecklas över tid. Under våren 2017 har Profu tagit fram sammanhållna energiprisscenarier för ett par energiföretag med en tidshorisont som täcker perioden från idag fram till 2050. Vi har då identifierat viktiga bränslen och andra energibärare samt marknadsbaserade styrmedel som påverkar företagens kostnader och intäkter. Vi har sedan tagit fram några framtidsbilder som främst karaktäriseras av framtida energi- och klimatpolitik. Utifrån dessa scenarioberättelser har vi tagit fram konsistenta prisframskrivningar för viktiga bränslen (t.ex. olja, kol, naturgas, skogsflis, pellets, RT-flis, bioolja och avfall), el och styrmedel (CO2-pris och elcertifikatpris). Prisframskrivningarna baseras på andras prognoser, t.ex. IEA, historiska priser, terminspriser och Profus samlade kunskap. Dessutom har vi samarbetat med beställarföretagens egna experter. Elprisframskrivningarna baseras på detaljerade modellberäkningar som vi gör baserat på övriga prisantaganden.

Energiprisscenarierna beskriver alltså ett antal möjliga utvecklingsvägar som på olika sätt påverkar företagens framtida val. Bland scenarierna återfinns både sådana som är gynnsamma för företagen och sådana som är hotfulla. Detta gör att de val med långsiktig påverkan som företagen gör kan baseras på ett gediget, brett och välgenomtänkt underlag. Det är också värdefullt att scenarierna kan fungera som en företagsgemensam uppsättning framtidsbilder.

 

 

 

 

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 33 99

HÅKAN SKÖLDBERG,
E-post; hakan.skoldberg@profu.se
Mobil: 0706 - 22 76 25