ENERGIKRISEN SKAPAR FORTSATT TURBULENS
– nu påverkas fjärrvärmesektorn

Rysslands invasion av Ukraina har skapat en energikris som ger svallvågor i de flesta delar av vårt energisystem. Initialt handlade det om Rysslands val att minska leveranserna av gas till Europa. Därefter följde sanktioner från EU som minskade importen av bland annat olja och skogsråvara. Även andra leverantörskedjor har skadats och ökade priser på bland annat drivmedel tillsammans oron på marknaden har lett till en mycket hög allmän inflation i Europa. Nu ser vi kraftigt ökade priser på bio- och avfallsbränslen som tydligt påverkar fjärrvärmesektorn. Profu följer löpande utvecklingen med uppdaterade analyser inom både vår forsknings- och konsultverksamhet.

 

– Energikrisen inleddes egentligen redan under hösten 2021 när Ryssland successivt minskade sina leveranser av gas till Europa vilket ledde till ett kraftigt ökat elpris. Med Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 accelererade gas- och elpriset och vi fick även kraftiga prisökningar på olja och drivmedel. Hösten 2022 och vintern 2022/23 blev en prövning för Europa med risk för gasbrist och mycket höga elpriser som följd. EU och dess medlemsländer vidtog en lång rad åtgärder för att hantera situationen, däribland elprisstöd till företag och privatpersoner. Utifrån läget på marknaden idag ser man ut att, i alla fall för tillfället, ha klarat den akuta krisen gällande gasbehovet. Det har skett genom nedskärningar i behov och genom att öka importen av gas från andra marknader. Idag är gaspriset nästan tillbaka på den nivå vi såg före inledningen av energikrisen. Elpriserna har också fallit tillbaka kraftigt från i vintras men ligger fortsatt något över de priser vi såg före krisen.

Successivt har energikrisen flyttat vidare till marknaderna för bio- och avfallsbränslen. Under våren 2022 påverkades dessa marknader av stigande drivmedelspriser som drev upp priset på leveransen av dessa bränslen. Därefter tog efterfrågan på bränslena fart i Europa, som ersättning för den gas som tidigare nyttjats för el- och värmeproduktion. Medan elsystemet sitter ihop och marknadsförändringar på kontinenten får en direkt påverkan på situationen i Sverige tar det längre tid för marknaden för bio- och avfallsbränslen att påverkas. För att dessa bränslen ska ta nya vägar krävs att nya kontakter skapas mellan köpare och säljare samt att nya logistiklösningar skapas. Under hösten och vintern har vi sett att bio- och avfallsbränslen tar nya vägar. Avfallsbränslen som tidigare importerades till Sverige går nu till andra länder i Europa och biobränslen som tidigare stannade i Sverige exporteras ut i Europa. Det har lett till en ökad konkurrens om dessa bränslen i Sverige, med ökade priser som följd. Vi på Profu genomför nu våra årliga bränslemarknadsutredningar som blir färdiga under sommaren. Vi ser redan nu stora förändringar i prisbilden på dessa marknader.  

Den stora volatiliteten på energimarknaderna sänker kundernas förtroende. Under vintern gällde det främst elmarknaden. Nu riskerar höga priser på bio- och avfallsbränslen att spilla över på priserna på fjärrvärme. Kostnaden för bränsle är en stor post hos dessa bolag och prisökningarna pressar tydligt bolagens ekonomi. Efter flera år med små prisökningar på fjärrvärme talar mycket för att årets justeringar i många fall kommer att bli betydligt större. För att upprätthålla kundernas förtroende blir det avgörande att bolagen lyckas kommunicera orsakerna till sina prisjusteringar och visa på att priset framöver är förutsägbart och stabilt. Profu kommer under hösten noga följa utvecklingen på värmemarknaden. Med hjälp av vårt verktyg Fjärrkontrollen kan du hålla koll på konkurrenssituationen på marknaden.

MÅRTEN HARALDSSON,
E-post: marten.haraldsson@profu.se
Mobil: 0734 - 24 61 00