Profu deltar i projektet

”Forsknings- och innovationsplattform för elvägar”

Elvägsteknik för tunga fordon testas nu sedan något år tillbaka på allmän väg i Sverige, men frågan är hur steget till storskalig drift ska tas.

Profu medverkade vid uppstarten av projektet ”Forsknings- och innovationsplattform för elvägar”. Syftet med projektet är att stärka forsknings- och innovationskraft inom området, genom att bygga gemensam kunskap mellan universitet, institut, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Chalmers, KTH, Trafikverket, Transportøkonomisk institutt och Viktoria Swedish ICT kommer att utföra forskning och utredningar, och Profu deltar tillsammans med Fortum, Scania, Volvo och Vattenfall som s.k. industripartners. Till projektet är också en rad intressenter som Region Gävleborg, Regionförbundet i Kalmar län och Airport City Stockholm knutna.

Projektet kommer att ha ett nära samarbete med de demonstrationselvägar som har etablerats och som är på väg att etableras i Sverige. Plattformens arbete förväntas skapa tydlighet kring vilka samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig, och projektet är uppdelat i nio delområden.

Profu deltar i styrgruppen för projektet och även i den modellgrupp som leds av Chalmers och som ska undersöka elvägars påverkan på och samspel med elsystemet. Resultaten kommer bland annat att utgöra ett viktigt underlag för svensk energi- och transportpolitik och kommer att kunna användas som stöd för myndigheter och industri när det gäller att bestämma strategier för hur framtidens elvägar och elsystem ska utformas samt vilka vägsträckor som kan vara aktuella för tekniken.

Den totala projektkostnaden för plattformen uppgår till drygt 27 miljoner kronor över en treårsperiod. Projektet kommer att avslutas den siste december 2019.

 

THOMAS UNGER,
E-post: thomas.unger@profu.se
Mobil: 0702 - 12 33 99

EBBA LÖFBLAD,
E-post; ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23.