ANALYSMETOD för elnÄtsbolag för att stÅ bättre rustade inför kommande effekt- och energibehov

Den ökade elektrifieringen påverkar det svenska elnätet på ett påtagligt sätt. Profu har utvecklat en analysmetod som hjälper elnätsbolag att stå bättre rustade inför kommande effekt- och energibehov.

 

Metoden bygger på en kombination av modellering på lokal nivå och intervjuer med stora elkunder. I modelleringen utgår man från statistik av nuläget och framöver genom olika scenarier. I analysen undersöks sedan olika faktorer som påverkar el- och effektanvändningen – nybyggnation, effektivisering och nya laster från transportsektorn och industrin. Även ny elproduktion i nätet, som exempelvis solceller, ingår i analysen.

– Elnätsföretag har erfarenhet av hur behovet kan påverkas av nybyggnation och effektivisering, men nu tillkommer nya stora laster genom elektrifiering av transportsektorn och i industrin vilket ställer nya krav på framförhållning i elnätet, säger Emil Nyholm på Profu.

I framtidsprognosen, som tas fram, presenteras olika utfall med ett spann från en förväntad låg nivå till en förväntad hög nivå.

– Prognosen sträcker sig till 2050 och kunden kan se hur el- och effektbehovet förväntas öka längs vägen. Det blir därmed en viktig del i ett beslutsunderlag för kommande elnätsinvesteringar i det lokala nätet, säger Emil Nyholm.

 

EMIL NYHOLM,
email: emil.nyholm@profu.se
mobil: 0709 - 69 21 01