Klimatstudie av olika fordonsdrivmedel i Skåne

Profu har på uppdrag av Sysav, E.ON, Öresundskraft, VA Syd, NSR och C4 studerat klimatpåverkan från fordonsdrivmedlen biogas, el, HVO och FAME/RME. Analysen har utgått från klimatnyttan av att driva en stadsbuss med respektive drivmedel, och har syftat till att visa betydelsen av vilken metod man väljer när man klimatvärderar drivmedel. Analysen visar även på komplexiteten i olika drivmedelskedjor. Ambitionen i studien har varit att jämföra drivmedlen utifrån ett s.k. konsekvensperspektiv, där man utöver direkta utsläpp i produktions- och användarledet, även analyserar effekterna i ett vidare systemperspektiv genom att bl.a. inkludera klimatnyttan av eventuella biprodukter (exempelvis biogas) som kan kopplas till drivmedelsproduktionen.

Jämförelsen har gjorts i ett framåtblickande perspektiv, utifrån en tidshorisont som sträcker sig 10-15 år framåt för att kunna fånga in klimatnyttan under en upphandlingsperiod inom kollektivtrafiken.

Potentialen för att minska klimatpåverkan från olika miljöklassade drivmedel har även jämförts med andra klimatåtgärder i samhället för att visa hur mycket man ekonomiskt kan stödja de olika drivmedlen utifrån hur stor klimatbesparing som ges.

Några av de övergripande slutsatserna från studien är att det finns tydliga skillnader vad gäller klimatpåverkan mellan de olika drivmedlen, men alla bidrar de till utsläppsminskningar i jämförelse med konventionell fossil diesel. Det är därför viktigt att lyfta upp det faktum att alla alternativa drivmedel behövs, eftersom de alla ersätter fossila drivmedel. Att ensidigt lyfta fram ett alternativ kan resultera i att andra bra alternativ till fossila drivmedel konkurreras ut. Att stödja utvecklingen av alla förnybara drivmedel är därmed ett viktigare mål än att jämföra och välja ut enskilda drivmedelsalternativ.

Studien pekar också på betydelsen av att använda sig av konsekvensperspektivet när man jämför klimatnyttan av olika drivmedel. Detta perspektiv skiljer sig från den allmänt förekommande metoden i detta sammanhang, som utgår från det s.k. bokföringsperspektivet. Metoderna inbegriper olika systemgränser vilket har en stor inverkan på slutresultatet.

 

EBBA LÖFBLAD,
E-post; ebba.lofblad@profu.se
Mobil: 0704 - 74 90 23

JOHAN SUNDBERG,
E-post; johan.sundberg@profu.se
Mobil: 0706 - 21 00 81