Bränslemarknadsutredning:

Biobränslemarknaden

Profus utredning om biobränslemarknaden redovisar marknadspriser, tillgång och efterfrågan och prognoser. I utredningen studeras följande typer av biobränslen:

• Oförädlade trädbränslen (skogsbränsle samt skogsindustriella biprodukter)
• Förädlade trädbränslen
• Torv

Utredningen belyser centrala faktorer såsom tillgång och efterfrågan, marknadspriser, påverkande styrmedel och framtida utveckling. Prognoser ställs upp baserat på bland annat utbyggnaden av kapacitet för biokraftvärme, utvecklingen för skogsindustrin, fjärrvärmeföretagens bedömda konkurrenskraft, internationell efterfrågan på biobränslen med mera.

Den svenska marknaden för fasta trädbränslen och torv till uppvärmning, kraftproduktion, industriella energi-ändamål och produktion av pellets och briketter omfattar i dagsläget ca 60 TWh, vilket utgör en betydande del av Sveriges energitillförsel. Profu bevakar marknaden kontinuerligt.

Utredningen Biobränslemarknaden används som underlag vid långsiktigt strategiarbete, investeringsanalyser, prisförhandlingar, marknadsbevakning, utbildning av personal och kommunikation med styrelser. Underlaget kommer från Profus bevakning och mångåriga erfarenhet av biobränsle- och värmemarknaden samt från årliga intervjuer med företrädare för branschen.

 

MATTIAS BISAILLON,
email: mattias.bisaillon@profu.se
mobil: 0703 - 64 93 50

Avfallsbränslemarknaden

Profus årliga utredning om avfallsbränslemarknaden beskriver marknadsfrågor såsom:
• Profus unika kartläggning av mottagningsavgifter vid svenska avfallsförbränningsanläggningar, nuläge inklusive regionala skillnader
• Profus prognos för mottagningsavgifter på svenskt avfall ...

Läs mer


Biooljemarknaden

Utredningen koncentrerar sig framförallt på biooljor för fjärrvärmeproduktion. Vi gör dock genomgående kopplingar till transportsektorn då denna är en helt avgörande faktor för hur biooljemarknaden kommer att utvecklas ...

Läs mer


Returträflis och utsorterade avfallsbränslen

Profus årliga marknadsutredning om returträflis (RT-flis) och utsorterade avfallsbränslen redovisar priser på returträ och utsorterade avfallsbränslen ...

Läs mer