STRATEGIN FÖR BIO-CCS KLAR

Fjärrvärmesektorn kan bidra med negativa koldioxidutsläpp på minst 10 miljoner ton per år. Men då krävs att det finns tydliga politiska spelregler för CCS och en kommersiell marknad för negativa utsläpp. Det framgår av den strategi för bio-CCS som presenterades idag och där Jenny Gode på Profu varit projektledare.

Strategin har tagits fram av Energiforsk tillsammans med ett 15-tal företag och organisationer inom fjärrvärmebranschen. Parallellt har man också gjort flera forskningsrapporter som fördjupar sig i bio-CCS. Detta är ett viktigt kunskapsunderlag eftersom Sverige är först i världen att satsa på bio-CCS.

Syftet med strategin är att illustrera vad som krävs för att fjärrvärmebranschen ska kunna bidra till negativa utsläpp före år 2045 med hjälp av bio-CCS. Sverige har som mål att senast år 2045 ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Uppvärmningsbranschen har dessutom i sin färdplan satt upp som mål att sektorn ska vara en kolsänka år 2045.

För att fjärrvärmebranschen ska kunna åstadkomma negativa utsläpp genom bio-CCS behöver en rad förutsättningar uppfylls, vilka specificeras i strategin.
– De viktigaste delarna för att fjärrvärmebolagen ska våga satsa på bio-CCS är att det finns tydliga politiska spelregler, att det finns ekonomiska styrmedel under en övergångsperiod och att det skapas en kommersiell marknad för negativa utsläpp, säger Jenny Gode.

Då krävs framförallt att regering och riksdag arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för bio-CCS, men det behöver också förändringar på EU-nivå kring bland annat lagar rörande avskiljning, transport och lagring av koldioxid. Det fortsätta påverkansarbetet med de strategiska frågorna kring bio-CCS kommer att ske på Energiföretagen Sverige och Avfall Sverige.

Läs mer i "Så når vi negativa utsläpp från fjärrvärmesektornstrategin : strategi för bio-CCS" och i forskningsrapporterna.

 

JENNY GODE,
E-post: jenny.gode@profu.se
Mobil: 0730 - 78 97 66